Kaca:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/18

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭗ 17B]
᭑᭗
ᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬓᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬢᬸᬃᬭᬶᬭᬶᬄᬫᬢᬓᭀᬦ᭄ᬢᬓᭀᬦ᭄᭟ᬢᬸᬲᬶᬂᬗᭂᬫᬃᬳᬶᬬᬫ᭄ᬮᬚᬄᬗᬮᬶᬄᬤᬬ᭞ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬾᬲᬳᬶᬲ᭠ᬳᬶᬕᬸᬮᬶᬓ᭞ᬳᬸᬧᬫᬬᬗᬫᬾᬫᬾᬩᬧᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬫᬢᬓᭀᬦ᭄ᬲᬳᬶᬲᬳᬶᬧ᭄ᬢᭂᬂᬫ᭄ᬯᬄᬍᬫᬄ᭟ᬧᬶᬢᬸᬢᬸᬭᬾᬳᬗ᭄ᬕᭀ᭠
ᬦᬦ᭄ᬕᬸᬮ᭄ᬓᭂᬦᭂᬄᬦᬾ᭞ᬳᬧᬂᬳᭂᬤᬭᬚᬄᬢᬫᬳᬾᬫᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬚ᭄ᬮᬾᬦᬾᬳᬧᬂᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬓᬲᬸᬧᬢ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬫᭂᬮᬄ᭟᭠ᬳᬓᬾᬢᭀᬤᭀᬕᬾᬦ᭄ᬕᬕᬸᬮᬓ᭄ᬦᬾᬜᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬤᬶᬦᬳᬶᬤᬸᬃᬫ᭄ᬫᬤᬶᬧᬲᬭᬾᬬᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬲᬸᬳᬸᬤ᭄ᬲᬸᬳᬸᬤ᭄ᬮᬓᬃᬫᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶᬳᬦᬾ
ᬫ᭄ᬮᬄ᭞ᬮᬓᬃᬗᬶᬮᬗᬂᬦᬾᬲᬃᬯ᭄ᬯᬍᬢᭂᬄ᭚᭜᭚ᬲᬸᬩᬋᬓᭀᬫᬓ᭄ᬮᭀᬧᭂᬲᬦ᭄ᬗᬶᬜ᭄ᬘᭂᬧᬂᬧᬶᬢᬸᬢᬸᬃᬩᬧᬦᬾ᭞᭠ᬤᬶᬢᬸᬳᬶᬬᬫᬭᬳᬦ᭄ᬢᭂᬂᬫᬮᬮᬶᬓᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭞ᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬳᬦᬓᬾᬳᬕᬸᬂᬤᬶᬯᬦᭀᬓ᭄ᬮᬶᬂ᭟ᬤᬾᬦᬶᬂᬧᭂᬧᭂᬲ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄ᬳᬶᬬ
ᬓᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭞ᬢᬫᬳᬩᭂᬢ᭄ᬦᬾᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄‌‌ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬤᬳᬦᬓᬾᬳᬕᬸᬂ᭞ᬤᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬜᬧᬭᬧᬸᬗ᭄ᬕᬯᬢᬡ᭄ᬥᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬦᬾᬫ᭄ᬯᬄᬳᬶᬤᬳᬦᬓᬾᬳᬕᬸᬂᬧᬤᬳᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢᬸᬃᬲᬬᬗᬗᬧᭂᬲᬦ᭄ᬳᬶᬤᬸᬃᬫ᭞ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬓᬘ᭄ᬭᬶᬓᬦᬾᬭᬶᬭᬶᬄᬫᬰᬶᬮ᭞ᬯᬶᬘᬓ᭄ᬱ

[᭑᭘ 18A]
᭑᭘
ᬡᬢᬸᬃᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄ᬢᬸᬲᬶᬂᬓ᭄ᬯᬂᬓ᭄ᬯᬂᬤᬬ᭟ᬲᬲᬸᬩᬦᬾᬳᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬜᬸᬂᬓ᭄ᬮᬶᬢ᭄᭞ᬫᬯᬸᬯᬸᬄᬯᬸᬯᬸᬄᬳᬸᬮᬗᬸᬦ᭄ᬳᬦᬓᬾᬗᬢᭀᬦᬂ᭞ᬳᬤᭂᬕ᭄ᬜᬦᬾᬮᬗ᭄ᬲᬶᬂᬮᬜ᭄ᬚᬃ᭞ᬧᬫᬸᬮᬸᬦᬾᬕᬥᬶᬂᬜᬮᬂ᭞ᬢᬸᬃᬭᬕᬦᬾᬗ᭄ᬯᬭᬗ᭄ᬓᬵ᭞ᬳᬲᬶᬂᬲᭀᬮᬳᬗᬫ᭄ᬯᬄᬳᬸᬘᬧᬗᬫ
ᬓᭂᬚᬂᬓᬸᬫᬳᬲᬶᬄᬓᬸᬫᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬩᬕᬸᬲ᭄ᬦᬾᬢᬦ᭄ᬧᬢᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬭᬲᬓᬲᭀᬃᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬲ᭄ᬫᬭ᭟ᬮᬸᬄᬫ᭄ᬯᬦᬶᬤᭂᬳᬢ᭄ᬭᬸᬦᬦᬾᬫᬓᭂᬚᬂᬓᬲ᭄ᬫᬵᬭᬦ᭄ᬗᬢᭀᬦᬂᬳᬶᬤᬸᬃᬫ᭟ᬲ᭄ᬥᭂᬓ᭄ᬤᬶᬦᬳᬦᬸᬳᬶᬤᬸᬃᬫ᭄ᬫᬮ᭄ᬯᬲ᭄ᬓᬳᬮᬲ᭄ᬕᬸᬦᬸᬗᬾᬗ᭄ᬭᬸᬭᬸᬄᬩᬧᬦ᭄ᬦᬾᬦᬗᬸᬦ᭄ᬓᬾᬃ
ᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬦᭂᬓᭂᬤ᭄ᬤᬶᬢᬸᬮᬳᬸᬢ᭄ᬦᭂᬧᬸᬓᬶᬦ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬲᬢ᭄ᬮᬸᬂᬤᬶᬭᬶ᭞ᬳᬦᬾᬳᬤᬶᬭᬶᬮᬸᬄ᭞ᬫᬳᬤᬦ᭄ᬳᬶᬤᬸᬃᬕ᭄ᬕᬤᬾ᭠ᬦᬶᬂ᭞ᬳᬦᬾᬤ᭄ᬯᬂᬤᬶᬭᬶᬫ᭄ᬯᬦᬶ᭞ᬫᬳᬤᬦ᭄ᬳᬶᬓᬵᬮᬤᬺᬫ᭄ᬪᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬓᬮᬫᬸᬓ᭟ᬫᬓᬢᬢ᭄ᬮᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶᬰᬓ᭄ᬢᬶᬢᬸᬃᬕᬮᬓ᭄ᬕᬮᬓ᭄᭞ᬢᬸᬲᬶᬂ
ᬲᬸᬳᬸᬤ᭄ᬲᬸᬳᬸᬤ᭄ᬗᬯᬾᬚ᭄ᬮᬾᬫ᭄ᬯᬄᬗᬸᬲᬓᬲᬶᬓ᭄ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬢᬧᬦᬾ᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬓᬰᬢ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬳᬮᬲᬾᬫᬓ᭄ᬚᬂᬫ᭄ᬯᬄᬲᬃᬯ᭄ᬯᬢᬧᬦᬾ᭞ᬲᬳᬶᬲᬳᬶᬫᬳᬶᬤᭂᬃᬳᬶᬤᭂᬭᬦ᭄ᬤᬶᬢ᭄ᬗᬄᬳᬮᬲᬾᬗᬮᬶᬄᬢᬢᬥᬳᬦ᭄ᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬫ᭄ᬯᬦᬶᬢᭀᬢᭀᬦᬦ᭄᭟ᬳᬶᬭᬵ