Kaca:Bali-lontar-pangujanan-01-550ppi.pdf/19

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭘ 18B]
ᬯᭂᬗᬶ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬦᬓᬸᬲᬂᬳᬂᬇᬤ᭞ᬳᬂᬗᬤᬦ᭄ᬓᬓᭂᬦ᭄ᬓᬢᬸᬕ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬟᬸᬄ᭞ᬳᬧ᭄ᬭᬪᬵᬯ
ᬢᬾᬚᬫᬮᬂ᭞ᬢᬾᬚᬗᬤᭂᬕ᭄᭞ᬢᬾᬚᬓᬸᬯᬸᬂᬓᬸᬯᬸᬂ᭞ᬢᬾᬚᬕᬸᬮᬶᬂ᭞ᬓ
ᬩᬾᬄᬧᬤᬕᬾᬕᬾᬃ᭞ᬤᬦᬸᬳᬖᬸᬂ᭞ᬲᬕᬭᬳᬖᬸᬂ᭞ᬜ᭄ᬮᭂᬕ᭄ᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬩᬮᬩᬃ᭞
[᭑᭙ 19A]
᭞᭓᭘᭞
ᬭᬖᬸᬂ᭞ᬲᬕᬭᬧᬶᬢᬸᬂᬲᬕᬭ᭞ᬕᬸᬦᬸᬂᬧᬶᬢᬸᬂᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬓᬩᬾᬄᬧᬤᬕᬸᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬜᬕ᭄ᬜᬸ
ᬕ᭄ᬓᬂᬧ᭄ᬭᬶᬢᬶᬯᬶ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬦᬓᬲ᭄ᬱ᭞ᬒᬁᬅᬁ᭞ᬒᬁᬳᬓᬸᬪᬵᬝᬭᬖᬸᬭᬸ᭞
ᬢᬸᬗᬸᬦ᭄ᬟᬂᬲᬂᬗ᭄ᬬᬂᬳᬦ᭄ᬢᬪᭀᬖ᭄ᬕᬵ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬕᬾᬕᬾᬃᬲᬂᬗᬦ᭄ᬢᬪᭀᬖ᭄ᬕᬵ᭞ᬫ᭄ᬕᬸᬲ