Kaca:Bali-lontar-pangujanan-01-550ppi.pdf/11

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭐ 10B]
ᬲ᭄ᬬᬦᬸ᭞ᬑᬁᬅᬁᬅᬁᬫᬁ᭞ᬑ᭞ᬢᬮᬸᬢᬮᬸ᭞ᬧᬤᬢᬮᬸ᭞ᬑ᭞ᬚᬶᬄᬓ᭄ᬭ᭄ᬬᬓ᭄᭞ᬢ᭄ᬮ
ᬲ᭄᭟᭛᭜᭛ᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬧᬂᬗᬢᭂᬃᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬇᬓᬶᬧᬸᬚᬦ᭄ᬬ᭞ᬑᬁ
ᬩᬝᬭᬖᬸᬭᬸ᭞ᬳᬗᬢᭂᬃᬧᬸᬚᬦ᭄ᬦᬶᬗᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬮᭀᬃᬯᬾᬢᬦ᭄᭞ᬓᬶᬤᬸᬮ᭄᭞
[᭑᭑ 11A]
᭞᭒᭗᭞
ᬧᬤᬢᬸᬫᬫᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬭᬯᬂᬳᬦ᭄ᬦᬭᬸᬯᬸᬂᬧᬤᬓᬸᬫᬢᭂᬃ᭞ᬑᬁᬲᬂᬗ᭄ᬬᬂᬗᬚᬶᬧᬸᬚ
ᬳᬗᬢᭂᬃᬧᬸᬚᬦ᭄ᬦᬶᬂᬩᬸᬮᬦ᭄᭞ᬲᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬧᬤᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬳᬗᬢᭂᬃᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞
ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲᭀᬂᬕᬃᬩᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬳᬄᬧᬤᬓᬸᬫᬢᭂᬃᬲᬂᬗ᭄ᬬᬂᬧᬸᬚᬦ᭄ᬦᬶᬂᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬬ᭠