Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sundari-trus-300ppi.pdf/13

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭒ 12B]
᭑᭒
ᬢᬸᬃ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬵᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬩᬬᬢ᭄ᬯᬭᬵᬮᬾᬦ᭄ᬓᭀᬤᬤᬶ᭞ᬭᬭᬾᬤᬤ᭄ᬯ᭞ᬮᬸᬄᬫ᭄ᬯᬦᬶᬫᬩᬋᬗᬦ᭄᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬦᬭᬶᬫ᭞ᬭᬭᬾᬦᬾᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬳᬵᬩᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬳᬮᭀᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬳᬶᬭᬢᬾᬲᬸᬩᬫᬦ
ᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬳ᭄ᬦᬾᬭᬭᬾᬦᬾᬫ᭄ᬯᬦᬶ᭞ᬧᬘᬂᬳᬶᬭᬵᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬢᬸᬳᬸ᭞ᬦᬾᬳ᭄ᬮᬸᬄᬳᬶᬭᬵᬫ᭄ᬩᬳᬂ᭞ᬲᬂᬤᬰᬩᬮᬵᬦᬶᬢᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬫ᭄ᬮᬄᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬢᬸᬢᬸᬯᬶᬬᬦ᭄᭟ᬫᬳᬢᬸᬃᬳᬶᬤᬲᬂᬩᬮᬵ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ
ᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳᬚᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬳᬾᬕᬃᬲᬳᬶᬲᬶᬦᬶᬂᬧᬸᬭᬶ᭞ᬮᬸᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬄᬯᬺᬕᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬬᬦᬺᬓᬾᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬫᭀᬮᬶᬄᬧᬸᬢᬺᬉᬢ᭄ᬢᬵᬫ᭞ᬓᬧᬺᬢᬾᬓᬧᬭᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬧᬺᬢᬾᬓᬦ᭄ᬭᬭᬾᬯ᭄ᬓᬵᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬ
ᬯᬗ᭄ᬰᬵ᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄‌ᬧᬲᬾᬗᬦ᭄ᬲᬂᬫᬢ᭄ᬧ᭄ᬬᬧᬢᬶ᭞ᬲᬮᬸᬳᬸᬭᬾᬓᬚ᭄ᬜᭂᬗᬂ᭞ᬭᬢᬸᬫᬫᭂᬗ᭄ᬓᬸᬦᬵᬕᬭᬶ᭞ᬤᬶᬯᬶᬭᬵᬢᬵᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬓᬲᬸᬂᬲᬸᬂᬫᬯᬤ᭄ᬯᬮᬶᬬᬸ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬧ᭄ᬭᬪᬸᬯᬶᬭᬣᬵ᭞
[᭑᭓ 13A]
ᬓᬢᬶᬕᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬩᬺᬱᬶᬄ᭞ᬦᬾᬓᬲᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬧ᭄ᬭᬗᬾᬤᬶᬩ᭄ᬭᬢᬬᬸᬤ᭄ᬥᬵ᭟ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬳᬶᬤᬵᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬩᬲᬸᬧᬭᬶᬘᬭᬫᬮᬶᬄ᭞ᬳᬸᬘᬧᭂᬦ᭄ᬲᬂᬤᬰᬩᬵᬮ᭞ᬮ᭄ᬬᬂᬳᬶᬤᭂᬧᬾᬢᬦ᭄ᬲᬶᬧᬶ᭞ᬮᬸᬄᬫ᭄ᬯᬦᬶᬧ᭄ᬭᬚᬦᬶ᭞ᬫᬺᬢᬾ
ᬓᬵᬭᬭᬾᬦᬾᬳᬶᬚᬸ᭞ᬫᬢ᭄ᬮᬸᬩᬸᬮᬦ᭄ᬫᬳᭀᬢᭀᬦ᭄᭞ᬕ᭄ᬦᭂᬧ᭄ᬲᬧ᭄ᬭᬢᬾᬓᬲᬫᬶ᭞ᬓᬘᬭᬶᬢ᭞ᬲᬸᬩᬢᬸᬢᬸᬕ᭄ᬓᬮᬶᬄᬤ᭄ᬳᬵ᭟ᬭᬸᬧᬦᬾᬓᬩᬶᬦᬩᬶᬦᬵ᭞ᬳᬬᬸᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬦᬦ᭄ᬥᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬕᬫ᭄ᬩᬃᬯᬯᬗᬸᬦᬦ᭄᭞
ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬘᬾᬤᬦᬾᬳᬩ᭄ᬲᬶᬓ᭄᭞ᬳ᭄ᬩᭀᬦᬾᬩᬗᭂᬲ᭄ᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬲ᭄ᬮᬢ᭄ᬲᬢᬸᬲ᭄‌ᬲ᭄ᬧᬵᬫᬫ᭄ᬩᬸ᭞ᬳᬾᬫᭂᬃᬲᬂᬤᬰᬩᬮᬵ᭞ᬧᬓ᭄ᬦᭂᬳᬦ᭄ᬮᬸᬄᬫ᭄ᬯᬦᬶ᭞ᬩᬦᬾᬮᬶᬯᬢ᭄ᬳᬬᬸᬫᬲᬶᬄᬗ᭄ᬮᬄᬘᬾᬤ᭄ᬥ᭟ᬚᬦᬶᬮᬯᬸᬢ᭄ᬗᬮᬸ
ᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬳᬂ᭞ᬫᬳᬤᬦ᭄ᬲᬂᬤ᭄ᬥᬸᬃᬕ᭄ᬕᬵᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬦᬶᬓᬧ᭄ᬚᬂᬤᬶᬲᬶᬲᬶᬦ᭄ᬢᬸᬓᬤ᭄᭞ᬳᬶᬬᬫᬸᬦᬦᬾᬧᬤᬶᬤᬶᬳᬶ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬦ᭄ᬳᬩ᭄ᬲᬶᬓ᭄᭞ᬩᬮᬾᬧ᭄ᬥᭂᬫᬦ᭄ᬳᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬲᬳᬵᬫᬸᬜᬶᬜᭂᬲᭂᬤᬂ᭞ᬳ᭄ᬦᬾᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄