Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sundari-trus-300ppi.pdf/11

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭐ 10B]
᭑᭐
ᬫ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬓᬯᬤᬳᬶᬦ᭄᭞ᬤᬯᬸᬦ᭄ᬫᬓᬧᬸᬢ᭄ᬧᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬵᬫᬘᬶᬗᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤ᭄ᬯᬳᬤᬓᬢᭀᬦ᭄ᬓᭂᬤᬶᬲ᭄᭞ᬲ᭄ᬮᬂᬫᬗᬶᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬹᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭟ᬳ᭄ᬦᬾᬩᬓ᭄ᬤᬶᬲ᭄ᬮᬂ᭞ᬳᭀᬮ
ᬲᬶᬜ᭄ᬚᬵᬓᬸᬤᬓᬳᬶ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᬶᬳᬶᬩᬢᬸᬮᬸᬲᬸᬓᬵ᭞ᬫᬜᬶᬤᬬᬂᬳᬶᬥᭂᬧ᭄ᬓᬳᬶ᭞ᬳ᭄ᬦᬾᬓᬳᬶᬫᬢᬶᬢᬶᬧ᭄᭞ᬓᬫᬦ᭄ᬓᬳᬶᬦᬾᬬᬮᬩᬸᬄ᭞ᬓ᭄ᬦᬳᬶᬩᬗᬢᬸᬭᬂ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬤᬵᬧ᭄ᬭᬫᬶᬰ᭄ᬯᬭᬶ᭞ᬳᬧᬂᬩᬳᬸ᭞ᬓᬢᬫ᭄ᬧᬶᬮ
ᬯᬸᬢ᭄ᬓᬢᬤᬄ᭟ᬫᬳᬢᬸᬃᬳᬶᬓ᭄ᬤᬶᬲ᭄ᬮ᭄ᬮᬂ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳᬚᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬦᬭᬶᬫ᭞ᬓᬫᬦᬾᬫᬓᬧᬸᬢ᭄ᬧᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬫᬓ᭄ᬜᬸᬃᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬦᬗᬮ᭄ᬭᬾᬢᬫᬓᬧᬸᬢ᭄᭞ᬗᬶᬦ᭄ᬤᬂᬤᬸᬳᬸᬃᬲᬕᬭ᭞
ᬮ᭄ᬬᬸᬓ᭄ᬤᬶᬲ᭄ᬮᬂᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬓᬲᬶᬦᭂᬗ᭄ᬖᬸᬄ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬧᭀᬮᬶᬄᬩᬩᬓ᭄ᬱᬬᬦ᭄᭟ᬮ᭄ᬬᬸᬭᬵᬯᬗᬦᬾᬢ᭄ᬓ᭞ᬫᬗᬺᬩᬸᬢ᭄ᬧᬤᬜᬦ᭄ᬤᭂᬭᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬓ᭄ᬮᬾᬲ᭄ᬩᬜᬦᬗᬮ᭄᭞ᬓᬫᬦᬾᬮᬩᬸᬄ
[᭑᭑ 11A]
ᬓᬧᬲᬶᬄ᭞ᬩᬸᬓᬳᬸᬤᬸᬳᬶᬂᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬦᬤᬓ᭄ᬳᬤᬳ᭄ᬩᬾᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬦᬥᬄ᭞ᬓᬫᬦᬾᬮᬩᬸᬄᬓᬧᬲᬶᬄ᭞ᬢᬜ᭄ᬘᬭᬶᬢ᭞ᬮᬓᬸᬦᬾᬳᬶᬓ᭄ᬤᬶᬲ᭄ᬮᬂ᭞ᬚᬦᬶᬳᬤᬮᬾᬦ᭄ᬓᬳᬸᬘᬧ᭄᭞ᬲᭀᬭᭀᬄᬚᬦ᭄ᬫᬯ᭄ᬯᬂᬓᬓᬶ
ᬮᬶᬓ᭄᭞ᬲ᭄ᬓᬵᬳᬫᬧᬸᬮᬂᬭᬓᬤ᭄᭞ᬗ᭄ᬮᬄᬧᬫᭀᬳᭀᬳᬵᬳᬤᬶᬭᬶ᭞ᬧᬺᬫᬾᬦᬓ᭄ᬤᬶᬧᬲᬶᬲᬶ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬢᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬫᬳᬤᬦ᭄ᬲᬂᬤᬰᬩᬮᬵ᭞ᬓᭀᬘᬧᬜᬲ᭄ᬤᭂᬓ᭄ᬯᭂᬗᬶ᭞ᬫᬜ᭄ᬘᬸᬦᬂᬲ᭄ᬓᬵᬳᬫᬧᬸᬮᬂᬭ
ᬓᬤ᭄᭟ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬚᬦᬶᬫᬧᬸᬮᬂ᭞ᬭᬓᬤ᭄ᬮ᭄ᬬᬸᬫᬗ᭄ᬤᭂᬗᬶᬦ᭄᭞ᬭᬓᬤᬾᬫᬸᬮᬓ᭄ᬥᭂᬗᬦ᭄᭞ᬚᬢ᭄ᬫᬵᬧ᭄ᬢᬂᬤᬰᬤᬶᬭᬶ᭞ᬫᬓ᭄ᬥᭂᬂᬓᬢᭀᬲᬾᬫᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬳᬤᬚᬢ᭄ᬫᬵᬲᬢᬸᬲᬦ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬥᭂᬂᬫᬲᬶᬄ
ᬢᭀᬂᬤᬤᬶ᭞ᬗᬲᬶᬲᬶᬬᬂ᭞ᬲᬂᬤᬰᬩᬮᬓᬾᬯᭂᬳᬦ᭄᭟ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬚᬦᬶᬦ᭄ᬥᬸᬦᬂ᭞ᬚᬦ᭄ᬫᬵᬤᬶᬓᬓᬶᬲᬶᬓ᭄᭞ᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬬᬢ᭄ᬓᬫᬸᬦ᭄ᬢᬩᬦ᭄᭞ᬩᬸᬓᬳᬤᬧᬶᬢᬸᬂᬩᬗ᭄ᬲᬶᬢ᭄᭞ᬚᬦ᭄ᬫᬵᬦᬾᬫᬫ᭄ᬩᬋᬗᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬥᭂᬂ