Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/99

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭙᭘ 98B]
᭙᭘᭞
ᬦ᭄ᬯᬯᬸᬶᬂᬭᬄᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬗᬶᬫ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬗᭀᬬᬮ᭄ᬫᬦᬸᬦ᭄ᬤᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬓᬭᬫᬭᬲᬗᬶᬧᬶ᭞ᬳᬶᬮᬩᬶᬦ᭄ᬲᭀᬮᬳᬾᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶᬲᬸᬓᬦᬶᬂᬓᬫᬸᬃᬓ᭄ᬓᬦ᭄᭞ᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶ
ᬢᬦ᭄ᬕᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬫᬢᬗᬶ᭞ᬓᬭᬶᬩᬶᬗᬸᬂ᭞ᬩᬗᬸᬦᬾᬫᬤᬕᬶᬂᬗᬸᬦ᭄ᬤᬧ᭄᭟᭐᭟᭓᭓᭟ᬗᬶᬮᬶᬄᬓᬩᬶᬗᬸᬗᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬓᬶᬂᬬᭀᬓᬶᬫᬗᬯᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬸᬮᬭᬵ
ᬓ᭄ᬱᬲ᭞ᬫᬯᬓ᭄ᬓᭀᬧᬮᭀᬪᬤᬺᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬓᬾᬯᭂᬄᬗᬸᬢᬂᬫᬜᬸᬢ᭄ᬲᬸᬢᬶᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬳᬶᬩᬤᬸᬤᬇᬓᬸ᭞ᬧᬥᭂᬫ᭄‌ᬬᬦᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬦᬸᬮᬤ᭄᭞ᬳᬶᬱᬤ᭄ᬧᬤᬳᬦᬾ
ᬰᬸᬘᬶ᭞ᬗᬶᬲᭂᬧ᭄ᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬫᬸᬮᬫᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶᬘᬫᬄ᭟᭐᭟᭓᭔᭟ᬓᬤᬶᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬫᬵᬦᬸᬱ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬢᬗᭂᬄᬫᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬓᬧᬶᬗ᭄ᬲᭂᬃᬩᬦ᭄ᬕᬶᬮᬮᬧ᭞
[ ᭙᭘ 98A]
ᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬧᬘᬂᬫᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬮᬸᬲᬗᬬᬸᬄᬫᬗᬬᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬓᬧ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬳᬶᬩᬲᬂᬲᭂᬥᬸᬓ᭄᭞ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬯᬮᬸᬬᬦ᭄ᬜ᭞ᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬾᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬜᭂ
ᬭᬄᬢᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬫᬾᬯᭂᬄᬗᬸᬢᬂᬫᭀᬫᭀᬦ᭄ᬫᬦᬄ᭟᭐᭟᭓᭕᭟ᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬫᬢᬹᬃᬲᬶᬦᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭞ᬫᬸᬕᬶᬭᬢᬸᬦᬸᬮᬸᬲ᭄ᬳᬲᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬫᭀᬫᭀᬫᬸᬃᬓ᭄ᬓ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ
ᬗ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬃᬳᬥᭂᬫ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬓᭂᬦᬶᬢᬦ᭄ᬫᬯᬸᬯᬸᬄᬫᬮᬶᬄ᭞ᬫᭀᬫᭀᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬓᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄᭞ᬲᬓᬾᬂᬲ᭄ᬯᬾᬘᬦ᭄ᬲᬂᬳᬍᬯᬶᬄ᭞ᬲᬢ᭄ᬕᬕᬸ
ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬩᭂᬓᭂᬮᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬶᬂᬧᬭᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭖᭟ᬫᬮᬶᬄᬬᬦ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸᬮᬾᬤᬂ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬶᬓᬶ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬫᬓᬳᬸᬦ᭄ᬢᭂᬂᬚᬶᬯ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬃ