Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/98

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭙᭗ 97B]
᭙᭗᭞
ᬢᭀᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬯᬸᬢᬂ᭞ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢᬾᬦᬾᬫᬗᬯᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬥᭂᬫ᭄ᬧᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬪᬸᬢ᭞ᬳᬤᭀᬄᬭᬳᬬᬸᬦᬾᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬕᬫᬓᭂᬦᬶᬢᬸᬗ᭄ᬓᬲᬶᬦ᭄᭞ᬥᬃ
ᬫ᭄ᬫᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬾᬓᬧᬸᬭᬸᬕ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬾᬢᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬮᬭᬗᬦ᭄᭞ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬳᬶᬯᬂᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬸᬯᬸᬂ᭞ᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄ᬤᬸᬄᬓᬲᬗ᭄ᬰᬭ᭟᭐᭟᭒᭙᭟ᬗᭂᬮᬶᬤᬶᬦ᭄ᬢᬸᬬᬸᬄᬳ
ᬚᬳᬦ᭄᭞ᬫᬢᬶᬦᬗᬂᬩᭂᬦᭂᬄᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬢᬸᬬᬸᬄᬢᬳᬸᬦᬦ᭄᭞ᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢᬹᬃᬮᬭᬢᬦ᭄ᬤᬗᬶᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬬᬦ᭄ᬤᬫᬂᬧᬤᬶᬤᬶ᭞ᬫᬗᬶᬢᬸᬗᬂᬳᬶᬯᬂᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬪᭀᬬ
ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬗᬢᬭᬬᬂ᭞ᬦᬸᬚᬸᬳᬶᬯᬂᬦᬾᬲᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬮᬘᬸᬃ᭞ᬢᬮᬸᬬᬫᬜᭂᬢᬶᬓ᭄ᬳᬯᬓ᭄᭟᭐᭟᭓᭐᭟ᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬧᬸᬦ᭄ᬓᬤᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬤᬸᬭᬸᬂᬳᬶᬭᬢᬸ
[ ᭙᭘ 98A]
ᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬭᬶᬂᬤᬾᬯᬾᬓᬾᬧ᭄ᬭᬕᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬳᬸᬯᬄᬳᬸᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬳᬶᬯᬂᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬤᬮᬶᬄ᭞ᬢᬹᬃᬜᬮᬦᬂᬢ᭄ᬯᬭᬲᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄᭞ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶ
ᬦ᭄ᬲᬶᬦᬄ᭞ᬳᬶᬯᬗᬾᬦᬾᬓᬲᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄᭞ᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬦᬾᬓᬥᬸᬓ᭄ᬮᬶᬯᬢ᭄᭟᭐᭟᭓᭑᭟ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬚᬵᬢᬶᬳᬶᬮᬶᬢ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬢᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳ
ᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬦᬾ ᬫᬯᬱ᭄ᬝᬨᬮᬓᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬯᬱᬡᬦ᭄ᬜᬫᬮᬶᬄ᭞ᬲᬂᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬲᬓᬶᬮ᭄ᬗᬸᬦᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓᬮᬶᬄᬲᬂᬫᭀᬬᬦᬶᬦ᭄ᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬲᬚᬯᬶᬲᬂᬳᬦ᭄ᬢᭂᬂᬫᬮᬚᬄ᭞ᬢᬹᬃ
ᬫᬢᬶᬫ᭄ᬩᬂᬭᬶᬂᬲᬂᬯᬕ᭄ᬫᬶ᭞ᬩᬳᬸᬳᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸ᭞ᬓᬃᬫ᭄ᬫᬨᬮᬫ᭄ᬯᬂᬯᬱᬡ᭟᭐᭟᭓᭒᭟ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᬯᬸᬲᬶᬦᬄᬗᭂᬤᬢ᭄᭞ᬫᬦᬸᬮᬤᬳᬦᬓ᭄ᬫᬢᬗᬶ᭞ᬓᬲᬶᬤᬾ