Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/96

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭙᭕ 95B]
ᬕ᭄ᬕᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬩᬶᬲᬗᬩᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬓᬮᬲᬂᬫᬦᬸᬯᬸᬢ᭄᭞ᬬᬦᬸᬮᬸᬂᬬᬫᬜᬕ᭞ᬬᬫᬳᬓᬂᬦᬾᬓᬳᬮᬶᬄ᭞ᬩᭂᬓᭂᬮ᭄ᬤᬶᬢᬸ᭞ᬗᬯᬾᬕᬫ᭄ᬧᬂᬲᬂᬫᬗᭂᬦ᭄ᬢᬧ᭄᭟᭐᭟
᭒᭐᭟ᬭᬾᬄᬳᬶᬤᬲᬂᬦᬸᬮᬸᬄᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬗᬯᬾᬳᬦᬓ᭄ᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶᬚᭂᬚᭂᬄᬮᬦ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬢᬕ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬜᬸᬓᬦᬶᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬗᬯᬾᬕᬶᬭᬂᬗᬯᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬢᬹᬃᬗᬯᬾ
ᬢᬱᬡᬳᬬᬸ᭞ᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦᬶᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬢᬺᬧ᭄ᬢᬶᬲᬸᬓ᭞ᬳᬸᬮᬶᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬓᬬᬂᬫᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬲᬸᬭᬸᬤ᭄᭞ᬓᬬᬸᬦᬾᬫᬗᬸᬮᬄᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭟᭐᭟᭒᭑᭟ᬳᬶᬤᬯᬮᬸᬬᬫᬫᬸᬮ᭞ᬓᬲᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂ
ᬧᬭᬚᬢ᭄ᬫᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬩ᭄ᬯᬄᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬫᬦᬸᬮᬸᬂᬲᬮᬦ᭄ᬢᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬤᬸᬃᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬦᬾᬦᬦ᭄ᬤᬸᬃᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬢᬦ᭄ᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬲᬶᬧᭀᬓ᭄ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬲᬸᬓ᭞ᬭᬶᬂᬯᬶᬥᬶᬦᬾ
[ ᭙᭖ 96A]
ᬗᬫᭂᬗ᭄ᬕᬳᬶᬦ᭄᭞ᬦᬶᬓᭂᬮ᭄ᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬲᬶᬦᬄᬓᬾᬯᭂᬄᬩᬓᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬤᬂ᭟᭐᭟᭒᭒᭟ᬲᬂᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬲᬸᬓᬦᬶᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬲᬸᬓᬜ᭄ᬘᭀᬭᬳᬾᬓᬳᬸᬗ᭄ᬲᬶ᭞ᬧᬢᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬦ
ᬓ᭄ᬧᭂᬢᭂᬗᬦ᭄᭞ᬫᭂᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬤᬶᬭᬾᬚᬾᬗᬾᬩᭂᬮᬶᬕ᭄᭞ᬗᬮᬶᬄᬕᬮᬂᬗ᭄ᬮᬶᬤᬶᬦ᭄ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓᬸᬦᬂᬓᬸᬦᬂᬮᬯᬸᬢ᭄ᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬦᬾᬫᬓᭂᬤᬾᬧ᭄ᬓᬧᬄᬓᬧᬄ᭞ᬫᬦᬸᬜ᭄ᬘᬢ᭄ᬲ
ᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬧᬕᬸᬶᬂᬘᬤᬶ᭞ᬗᬯᬾᬮᬩᬸᬄ᭞ᬓᬾᬢᭀᬯᬮᬸᬬᬢᬦ᭄ᬮᬶᬬᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭓᭟ᬓᬢᬄᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬾᬜᬶᬦᬳᬂ᭞ᬓᭀᬢ᭄ᬢᬫᬦ᭄ᬤᬃᬫ᭄ᬫᬦᬾᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬓ
ᬦᬶᬱ᭄ᬝᬦᬶᬂᬘᭀᬭᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬳᬩᬕᬸᬲ᭄ᬓᬮᬶᬄᬫᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄ᬦᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬧᬥᬢᬾᬢᬾᬄᬢᭂᬍᬓ᭄ᬦᬸᬢᬸᬃ᭞ᬲᬂᬬᬓ᭄ᬱᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬮᬶᬬᬳᬦ᭄᭞