Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/91

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙᭐ 90B]
᭙᭐᭞
ᬫᬲᬶᬦ᭄᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬥᬸᬓᬾᬢᭂᬮᬄ᭞ᬳᬸᬮᬶᬄᬲᬓᬶᬂᬓᬧᬢᬹᬢᬦ᭄᭞ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬫᭀᬫᭀᬗᬯᬶᬦᬂᬮᬶᬲᬶᬓ᭄᭞ᬜᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬲᬓᬶᬢ᭄
ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭟᭐᭟᭔᭔᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬶᬤᬲᬂᬍᬯᬶᬳᬶᬂᬫᬳᬵᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬲᬂᬳᬸᬦᬶᬂᬫᬤᬍᬫ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞ᬫᬯᬾᬳ᭄ᬧᬧ᭄ᬮᬚᬳᬦ᭄᭞ᬗᬢᬭᬬᬂᬳᬶᬅᬗ᭄ᬓᬭ᭞
ᬫᬯᬓ᭄ᬢᬸᬓᬂᬲᬸᬗ᭄ᬕᭂᬮ᭄ᬧ᭄ᬭᬶᬭᬶᬄ᭞ᬲᬶᬗᬶᬤ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬓᬾᬯᭂᬄᬧᬘᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᬸᬦᬶᬂ᭟᭐᭟᭔᭕᭟ᬧᬗ᭄ᬭᬲᬦᬾᬗᬭᬲᬬᬂᬗᭂᬮᬄᬳᬯᬓ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬅ
ᬗ᭄ᬓᬭᬓᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬗᬤᬓᬂ᭞ᬳᬮᬳᬬᬸᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓ᭞ᬦᬾᬫᬮᬶᬦ᭄ᬤᭂᬃᬲᬳᬶᬲᬳᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬢᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬦᬾᬓᬯᭂᬗ᭄ᬓᬸᬩᬳᬦ᭄ᬲᭂᬤᬶᬄ᭟

[ ᭙᭑ 91A]
᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭐᭟᭑᭟ᬚᬵᬢᬶᬦᬾᬫᬤᬦ᭄‌ᬅᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬢᭀᬕᭀᬕ᭄ᬢᬦᬄᬳᬫᬶᬗᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬲᭂᬓᭂᬦ᭄ᬫᬭᬹᬧᬚᬦ᭄ᬫ᭞ᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧ᭄‌ᬓᬾᬦ᭄ᬢᬦ
ᬳᬾᬭᬶᬭᬶᬸᬂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬦᬤᬶᬦᬾᬶᬸᬦ᭄ᬲᬵᬓᬾᬫᬮᬓᬃᬢᬶᬬᬶᬂ᭞ᬓᬓᬤᬾᬦ᭄ᬳᬤᬲᭀᬓ᭄ᬢᬸᬳᬸ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬢᬶᬬᬂᬓᬤᬾᬦ᭄‌ᬮᬾᬦᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᭀᬓᬾᬮᬾᬦ᭄ᬢᭂᬓᬾ
ᬦ᭄ᬢᬶᬬᬶᬂ᭞ᬳᬧᬬᬦ᭄‌ᬫ᭄ᬩᬸᬤ᭄᭞ᬗᭂᬫ᭄ᬩᬸᬲ᭄ᬢᬶᬬᬶᬂᬲᭀᬓᬾᬳᬶᬮᬂ᭟᭐᭟᭒᭟ᬓᬾᬢᭀᬫᬲᬶᬄᬳᬶᬅᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬬᬫᬯᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬚᬵᬢᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬜᬫᬭᬹᬧᬳᬤ᭞ᬤᭂ
ᬫᭂᬦᬾᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬗᬯᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬳᬸᬮᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬫᬓᬶᬢ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬮᭀᬪᬓᬸᬤᬸ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬲᬂᬭᬵᬕᬤ᭄ᬯᬾᬰ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬳᬸᬮᬢᬦ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬧᭂ