Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/9

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭘ 8B]
᭘᭞
ᬓᬬᬦᬾᬧᬢᬹᬢ᭄ᬚᬮᬦᬂ᭞ᬓᬦᬶᬱ᭄ᬓᬮᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬧᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬸᬤ᭄ᬭᬗᬶᬹᬦᬶᬸᬇᬓᬸ᭞ᬢᬶᬓᬲᬶᬂᬧᬋᬓ᭄ᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬩ᭄ᬬᬲ᭞ᬓᬸᬘᬸᬧᬶᬂᬢᬗᬦᬾᬓᬮᬶᬄ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬶᬂ
ᬲ᭄ᬮᬦᬶᬂᬮᬮᬢ᭞ᬫᬲᬶᬄᬫᬗ᭄ᬕᭀᬢᬦ᭄ᬤᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᭂᬂᬫᬜᬸᬭᬵᬢ᭄ᬕᬮᬶᬢᬶᬓ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬢᬸᬢᬸᬭᬾᬭᬳᬬᬸ᭞ᬗᬭᬶᬲᬓᬶᬦ᭄ᬧᬫᬸᬚᬳᬦ᭄᭞ᬲᬮᬸᬯᬶᬃᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬲᬶ᭞ᬲᭀ
ᬭᭀᬄᬫᬳᬸᬕ᭄᭞ᬧᬪᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬦᬶᬱ᭄ᬓᬮ᭟᭐᭟᭓᭓᭟ᬓᬬᭀᬕ᭄ᬬᬦᬾᬭᬶᬂᬲᬓᬮ᭞ᬩᬶᬱᬦᬾᬫᬢᬢᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬫᬫᭂᬧᭂᬲ᭄ᬫᬢᭂᬢᬗᬦᬦ᭄᭞ᬲᭂᬩᭂᬂᬮᬦ᭄ᬲᭂᬫᬶᬢᬫᬦᬶᬲ᭄᭞
ᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬫᬦᬸᬤᬸᬓ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬤᬘᬮᬸᬄᬫᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬗᬕᬸ᭞ᬳᬧᬂᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬪᬶᬦ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬫᬗᬃᬤ᭄ᬤᬶᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬳᬧᬂᬧᬢᬸᬄ᭞ᬲᭀᬓ᭄‌ᬭᬹᬧᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬤᬷᬦ᭟᭐᭟
[ ᭙ 9A]
ᬓᬾᬢᭀᬲᭀᬮᬳᬾᬤᬶᬓᬬ᭞ᬭᬶᬂᬰᬩ᭄ᬤᬚᬦᬶᬳᬶᬢᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬳᬦ᭄ᬢᭂᬂᬫᬗᬲ᭄ᬢᬯ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬳ᭄ᬬᬂᬫᬯᬾᬄᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬍᬗ᭄ᬓᬭᬧᬂᬢ᭄ᬯᬭᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬫᬶᬯᬄᬳᬦ᭄ᬢᭂᬂᬫ
ᬘᬢᬸᬢᬸᬭ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬗᬭᬫ᭄ᬩᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬢᬢ᭄ᬯ᭞ᬫᬶᬯᬄᬦᬾᬫᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬍᬯᬶᬄ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬳᬸᬕ᭄᭞ᬰᬷᬮᬦ᭄ᬰᬩ᭄ᬤᬓᬦᬶᬱ᭄ᬓᬮ᭟᭐᭟᭓᭕᭟ᬳᬦᬾᬢᬶᬩᬓᬲᬓᬮ᭞ᬫᬶᬸᬧᬧᬲᭀ
ᬦ᭄ᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬕᭂᬢᬃᬳᬮᬸᬲ᭄ᬗᬯᬾᬲᬸᬓ᭞ᬢᭀᬂᬢᬳᬾᬦ᭄ᬦᬢᭀᬦᬶᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬪᬵᬱᬲᭀᬃᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬸᬦᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬤᬗᬯᬕ᭄ᬫᬗᬸᬮᬄᬧᭂᬲᬸ᭞ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬂᬫᬳᭀ
ᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬫᬮᬧ᭄ᬓᬲᭀᬭᬾᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬕᬶᬲᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦᬹᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯᬪᬱᬶᬢᬓ᭄ᬭᬫ᭟᭐᭟᭓᭖᭟ᬩᬶᬧᬦᬾᬫᬗ᭄ᬤᬬᬂᬰᬩ᭄ᬤ᭞ᬗᬸᬦᬤᬶᬓᬬᬂᬲᭀᬃᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬤᬸ