Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/87

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭘᭖ 86B]
᭘᭖᭞
᭑᭟ᬩᬳᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬧ᭄ᬤᬸᬯᭂᬕ᭄ᬫᬤᬮᬶᬳᬦ᭄ᬗᬾᬦ᭄ᬤᬄ᭞ᬤᬮᬶᬄᬧᭂᬮᬶᬄᬲᬂᬫᬫᬮᬶᬂ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬓᬢᬭ᭞ᬓᬶᬫᬸᬤ᭄‌ᬬᬦ᭄ᬓᬤᬦᬶᬦ᭄ᬤᬸᬱ᭄ᬝ᭞ᬭᬸᬦ᭄ᬢᬕ᭄ᬬᬾᬦᬶᬂᬗᬍᬫ᭄ᬧᬕᬶ
ᬦ᭄᭞ᬲᬂᬗᬮᬳᬂ᭞ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬓᭂᬢᬸᬕᬾᬫᬩᬮᬶᬓ᭄᭟᭐᭟᭒᭒᭟ᬓᬤᬶᬢᬢᬲ᭄ᬭᬶᬂᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬦ᭄ᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬦᬾᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬫᬓᭂᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬩᬦᬾᬩᬲ᭄ᬋᬲᭂᬧᬦ᭄᭞
ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬢᬸᬢᬸᬃᬲᬫᬄᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬲᬶᬂᬳᬗ᭄ᬓᬸᬳᬂᬫᬤᬦ᭄ᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬦᬵᬭᬓ᭞ᬤᬶᬓᬤᬶᬢᬸᬯᬦ᭄ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟᭐᭟᭒᭓᭟ᬩᬲ᭄ᬗᬮᬶᬯᬢ᭄ᬧᬮᬶᬬᬢᬾ
ᬚᭀᬄᬲᬗᬄ᭞ᬦᬾᬧᬳᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᭂᬤᬲᬶᬦ᭄᭞ᬩᬂᬩᬂᬫᬜᬸᬗ᭄ᬓᭂᬮᬶᬗᬂ᭞ᬮᬶᬳᬢᬾᬚᭂᬮᬧ᭄ᬲᬯᬢᬂ᭞ᬳᬦᬾᬢᭀᬂᬳᬤᬧᭂᬤᬲᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬮᬸᬲ᭄ᬩᬗ᭄ᬓ᭞

[ ᭘᭗ 87A]
ᬗ᭄ᬭᬕᬸᬕᬸᬯᬦᬾᬗᬯᬶᬦᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭔᭟ᬓᬾᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬲᬩᭀᬬᬧᬯᬶᬓᬦ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᬭᬭᬢᬸᬦᬾᬗᬹᬦᬷ᭞ᬫᭀᬮᬶᬄᬓᬓᬲᬸᬩᬦ᭄᭞ᬢᬓᬸᬢᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ
ᬪᬸᬯᬦ᭞ᬤᬾᬯᬪᬸᬢᬋᬧ᭄ᬳᬚ᭄ᬭᬶᬄ᭞ᬓᬮᬶᬂᬚᬦ᭄ᬫ᭞ᬫᬓᬓᭂᬩ᭄ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬫᬗᬶᬮᬶ᭟᭐᭟᭒᭕᭟ᬫᬲᬶᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬫᬓᬵᬥᬶᬤᬲᬭᬶᬂᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬅᬗ᭄ᬓᬭᬓᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶ᭞ᬫᬬᬚ᭄ᬜ
ᬩᬦ᭄‌ᬬᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬫᬧᬹᬚᬕ᭄ᬭᬾᬕᬾᬳᬦ᭄ᬚᬭᬦ᭄᭞ᬮᬦ᭄ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬕᬚᬄᬧᬤᬢᬶ᭞ᬫᬩᬚ᭄ᬭᬩᬦ᭄᭞ᬲᬸᬃᬬ᭄ᬬᬓᬾᬗᭂᬩᭂᬓᬶᬦ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭟᭐᭟᭒᭖᭟ᬫᬲᬓ᭄ᬭᬸᬭ᭞ᬩᬦ᭄ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬓ᭄ᬧ
ᬦᬄᬮᬜ᭄ᬘᬓ᭄ᬭ᭞ᬫᬕᬦ᭄ᬤᬩᬦ᭄ᬕᭂᬢᬶᬄᬗᬸᬤᬤᬶ᭞ᬲᬳᬦᬲᬲᭀᬘᬦ᭄᭞ᬳᬦᬾᬓᭂᬮᬾᬲ᭄ᬲᬓᬶᬂᬦᬸᬱᬡ᭞ᬓᭂᬢᭂᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬧᬸᬄᬧᭂᬤᬂᬓ᭄ᬭᬶᬲ᭄᭞ᬫᬓᬯᬶᬚ᭞ᬫᬥᬸᬧ