Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/83

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘᭒ 82B]
᭘᭒᭞
ᬲᬂᬬᬓ᭄ᬱᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬫᬓᭂᬲ᭄ᬬᬩ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬗᬢᭀᬦᬂ᭞ᬲᬂᬳᬩᬕᬸᬲ᭄ᬫᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬧᬶᬲᬦᬦ᭄ᬚᬫᬗᬬᬸᬄ᭞ᬲᬳᬦᬸᬦᬲ᭄ᬓᬳᬸᬭᬶᬧᬦ᭄᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬫᬭᬲ᭞ᬤᬾᬯᬾᬓᬾᬍ
ᬫᭂᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬳᬯᬶᬦᬦ᭄ᬫᬢᬹᬃᬧ᭄ᬭᬡᬢ᭞ᬥᬸᬄᬭᬢᬸᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬓᬮᬶᬄ᭟᭐᭟᭖᭗᭟ᬫᬦᬯᬶᬲᬂᬦᬶᬸᬰᬶᬯᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬫᬜᭂᬓᬮ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄᬲᬓᬶᬂ
ᬲᭂᬧᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬘᭀᬗᬄᬦᬮᬸᬚᬸ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬮᬓ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬋᬩᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬩᬬᬸ᭞ᬮᬶᬫᬩᬢᬶᬲ᭄ᬦᬥᬓ᭄ᬭᬸᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬲᬧᬲᬶᬭᬲᬾᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬦᬯᭂᬕ᭄ᬚᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ
ᬦᬶᬓᬳᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬥᬸᬃᬫ᭄ᬫ᭟᭐᭟᭑᭟ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬓᭂᬜᭂᬫ᭄ᬢᬂᬫᬲᬯᬸᬃᬕᭂᬢᬃ᭞ᬥᬸᬄᬓᬓᬶᬲᬂᬬᬓ᭄ᬱᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬘᬸᬘᬸᬦᬾᬢᭂᬓ᭞ᬫ
[ ᭘᭓ 83A]
ᬢᬶᬗᭂᬢᬂ᭞ᬩᬦ᭄ᬓᬓᬶᬜᬓᬶᬢᬶᬦ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞ᬦᬄᬤᬸᬫᬥᬓ᭄᭞ᬓᬓᬶᬜᬶᬤᬬᬂᬜᬮᬶᬦᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭟ᬯᬶᬭᬾᬄᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬢᭂᬕ᭄ᬤᬶᬚᬢᬶᬦᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭞
ᬦᬾᬫᬵᬤᬦ᭄ᬰᬷᬮᬬᬸᬓ᭄ᬢᬷ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬓᬤ᭄ᬭᭀᬧᭀᬦᬦ᭄᭞ᬳᬯᬓᬶᬦ᭄ᬫᭀᬫᭀᬅᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬫᬫᬳᬓ᭄ᬫᬫᬮᬶᬂ᭞ᬫᬗᬯᬲ᭞ᬲᬳᬲᬫᬫᬢᬶᬫᬢᬶ᭟᭐
᭟᭓᭟ᬢ᭄ᬯᬭᬧᭂᬲᬦ᭄ᬩᭂᬮᬄᬳᬗᭂᬦ᭄ᬫᬶᬯᬄᬲᬬᬂ᭞ᬗᬸᬮᬳᬂᬲᬸᬓᬧᬤᬶᬤᬶ᭞ᬦᬄᬚ᭄ᬭᭀᬲᬸᬯᬸᬤᬂ᭞ᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬧᭂᬗᬫ᭄ᬧᬸᬭᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞
ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᭂᬓᬓ᭄᭞ᬓᬤᬶᬘᭀᬗᬄᬫᬦᭂᬫ᭄ᬧᬮᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭔᭟ᬓᬤᬶᬩᬗᭂᬢ᭄ᬗᬯᬾᬢᬗ᭄ᬓᭂᬚᬸᬢ᭄ᬤᬶᬫᬦᬄ᭞ᬫᬳᬶᬭᬶᬩ᭄ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬓᬮᬶᬓ᭄᭞ᬦᬾ