Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/72

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭗᭑ 71B]
᭗᭑᭞
ᬢᬸᬗᭂᬗ᭄ᬲᬸᬩ᭄᭞ᬚᬯᬢ᭄ᬓᬸᬩᬸᬄᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬦ᭄ᬧᬗᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬩᬾᬩᬲ᭄ᬦᬾᬗᬯᬾᬲᬓᬶᬢ᭄᭟᭐᭟᭑᭔᭟ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬧᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬦᬶᬩᬧ᭞ᬮᬯᬦᬶᬩᬸ᭞ᬳᬶᬲᭂᬂᬧ᭄ᬬᬦ
ᬓ᭄ᬗᬗ᭄ᬓᭂᬧᬶᬦ᭄᭞ᬫᬕᬧ᭄ᬯᬄᬓ᭄ᬫᬗᬯᬾᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄᭞ᬦᬧᬶᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬪᭀᬬᬮᬸᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬂᬳᬩᬕᬸᬲ᭄ᬦᬸᬮᬸᬂ᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬤᬸᬃᬬ᭄ᬬᬲᬦᬶᬂᬩᬧ᭞ᬦᬾᬢᬦ᭄ᬦᬸ
ᬮᬸᬂᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬲᭂᬤᬶᬄ᭟᭐᭟᭑᭕᭟ᬤᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄ᬧᭂᬚᬄ᭞ᬲᬋᬂᬲᭀᬫᬄ᭞ᬫᬗᬶᬫ᭄ᬧᬲᬶᬦ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬾᬮᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬭᬶᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬓ
ᬲᬗ᭄ᬰᬭᬦ᭄᭞ᬫᬸᬯᬸᬄᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬗᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬳᬯᬶᬦᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬢᬸᬮᬸᬲ᭄ᬜᭂᬩᬸᬭᬶᬦ᭄ᬕᭂᬦᬶ᭟᭐᭟᭑᭖᭟ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬦᬦ᭄ᬤᬂᬲᬓᬶᬢ᭄ᬚᭂᬗᬄ
[ ᭗᭒ 72A]
᭞ᬲᬳᬶᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬜᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬂᬧᬓᬾᬃᬣᬶᬗᬹᬦᬷ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬦᬸᬮᬫᬾᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬥᬸᬄ᭞ᬤᬸᬫᬥᬓ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬗᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭞ᬫᬜᬸᬯᬾᬘᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬩᬸᬲᬾᬢ᭄ᬦᬾᬮᬘᬸᬃ᭞
ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬧᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬭᬶᬓᬶ᭟᭐᭟᭑᭗᭟ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬦᬶᬱ᭄ᬝ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬮᬘᬸᬃ᭞ᬫᬍᬲ᭄ᬲ᭄ᬯᬾᬘᬪᭀᬬᬳᬸᬦᬶᬂ᭞ᬤᬸᬫᬥ
ᬓ᭄ᬚᬲᬗᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬮᬾᬤᬂᬫᬜᬫ᭄ᬩᬸᬗᬶᬦ᭄‌ᬬᬱ᭞ᬦᬸᬮᬸᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬦᬾᬲᬓᬶᬢ᭄ᬜᭂᬤᬶᬳᬂᬲᬸᬦᬸ᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬧᬹᬃᬡ᭄ᬬᬓᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬧᬘᬂᬗᬯᬍᬲ᭄ᬤᬶᬳᬸᬭᬶ᭟᭐᭟
᭑᭘᭟ᬓᭀᬘᬧ᭄‌ᬬᬱᬦ᭄ᬲᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬶᬓ᭞ᬓᬤᬶᬭᬢᬸ᭞ᬲᭂᬤᬶᬄᬬᬦᬶᬂᬢ᭄ᬯᬭᬳᭀᬮᬶᬄ᭞ᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄ᬲᬂᬦᬦ᭄ᬤᬂᬮᬘᬸᬃ᭞ᬦᬾᬓᬾᬯᭂᬄᬲᬓᬵᬤᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬗ᭄ᬕᬶᬄ