Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/68

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭖᭗ 67A]
᭖᭗᭞
ᬦ᭄ᬢᬸᬦᬂ᭞ᬓᬬᬸᬦᬾᬓᬮᬯᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬫᬾᬄᬫᬮᬶᬮᬶᬢ᭄‌ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬭᬲ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬓᬵᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬮᬶᬦᬸᬄᬗᭂᬦ᭄ᬤᬲ᭄ᬤᬶᬭᬵᬕ᭟᭐᭟᭘᭟ᬧᬥᬤᬸᬯᭂᬕ᭄ᬦᬦᭂᬫ᭄ᬭ
ᬲ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬭᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬶᬫᬘᬶᬭᬶ᭞ᬓᬤᬶᬕᭂᬦᬶᬭᬶᬂᬢᬩᬸᬦᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬤᬸᬲ᭄ᬜᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬓᬸᬤᬸᬲ᭄᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬓᬬᬸᬦᬾ ᬗᭂᬤᭂᬢᬂ᭞ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬤᬶᬩᬶᬩᬶᬄ᭞ᬓᬮᬶᬲ᭄ᬧᬗ᭄ᬭ
ᬯᭀᬲᬾᬮᬕᬲ᭄᭟᭐᭟᭙᭟ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬳᬢᭂᬧ᭄ᬤᬢᭂᬗᬄ᭞ᬧᬬᬸᬫᬩ᭄ᬮᬲᬦ᭄ᬤᬶᬲᬶᬲᬶ᭞ᬓᬤᬶᬧᭂᬕᬢ᭄ᬓᬢᬶᬓ᭄ᬚᬭᬓ᭄᭞ᬕᭂᬢᬄᬜᬦᬸᬫᬗᬢᬹᬢ᭄᭞ᬕᭂ
ᬮᬶᬲᬶᬂᬘᬭᬶᬢᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬧᬫᬶᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬲᬸᬕᬦ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬮᬸᬧ᭟᭐᭟᭑᭐᭟ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬢᬹᬃᬳᬶᬲᬸᬕᬢ᭞ᬤᬸᬫᬥᬓ᭄ᬧᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬩᭂᬮᬶ
[ ᭖᭘ 68A]
᭞ᬓᬤᬶᬧᬓᬾᬰᬄᬪᬝᬵᬭ᭞ᬫᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮᬦ᭄ᬢᭂᬕᬸᬄᬮᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ᬉᬕᬶᬫᬗ᭄ᬤᬲᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬲᬂᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬓᭂᬦᬶᬲᬦᬾᬓᬳᬘᭂᬧᬂ᭟᭐᭟᭑᭑᭟ᬲᬲᬵ
ᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬫᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬘᬂᬫᬘᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬢᬸᬮᬶᬲ᭄ᬦᬾᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬫᬦᬄᬳᬶᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄ᬲᬂᬳᬬᬸ᭞ᬦᬾᬭᬯᬶᬢ᭄ᬫᬶᬲᬶᬓᬭᬗᬦ᭄᭞ᬲᭀᬮᬄᬩᭂᬮᬶ᭞ᬲ᭄ᬭᬶᬂ
ᬧᬘᬂᬕᬸᬮ᭄ᬕᬸᬮ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟᭑᭒᭟ᬲᬤᬸᬭᬸᬂᬩᭂᬮᬶᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬧᬳᬶᬘᬳᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬦᬾᬫᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬫᬭᬦ᭄ᬤᬦ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬧᬶᬢᬸᬂᬧᬥᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬦᬾᬜᬢ᭄ᬯ
ᬬᬂᬘᬓ᭄ᬭᬯᬓ᭞ᬓᬵᬮᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄ᬫᬦᬸᬓ᭄ᬤᬾᬯᬢ᭟᭐᭟᭑᭓᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬩᭂᬮᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬤᬸᬭᬸᬲᬂ᭞ᬳᬫ᭄ᬧᬸᬭᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬸᬮ᭄ᬕᬸᬮᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬳᬬᬸᬓᬦ᭄ᬢᬓᬾ