Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/63

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭖᭒ 62B]
᭖᭒᭞
ᬳᬶᬸᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬃᬫ᭄ᬫᬫᬗᬤᬓᬂ᭟᭐᭟᭑᭔᭟ᬳᬩᭂᬲᬶᬓ᭄ᬢᭀᬂᬳᬤᬕᬶᬜ᭄ᬚᬮ᭄᭞ᬦᬾᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬮᬦ᭄ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫᬓᭂᬚᬂᬓᬃᬫᬗᬤᬓᬂ᭞ᬦᬸᬶᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬓᬃᬫ᭄ᬫᬦᬾᬓ
ᬤᬮᬶᬄ᭞ᬫᬯᬓ᭄ᬢᬶᬢᬄᬤᬳᬢ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬦᬶᬢᬄᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬢᬸᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬯᬢᭂᬲ᭄‌ᬳ᭄ᬬᬂᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬜᬬᬗᬂᬫ᭄ᬯᬄᬗᭂᬫᭂᬲᬶᬦ᭄᭞ᬢᭂᬧᭂᬢ᭄ᬦᬸᬭᬹᬢ᭄᭞ᬓᬶᬮᬸᬓᬦ᭄ᬓᬃᬫ᭄ᬫ
ᬫᬵᬦᬸᬱ᭟᭐᭟᭑᭕᭟ᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬮᬗ᭄ᬕᭂᬂᬤᭂᬕ᭄ᬤᭂᬕ᭄ᬲᬳᬶᬲᬳᬶ᭞ᬲᬢᬢᬢ᭄ᬯᬭᬚᬳᭀᬜᬄ᭞ᬓᬾᬯᬮᬗᬯᬶᬦᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬲᬷᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬂ
ᬤᬤᬶᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬓᬃᬫ᭄ᬫᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬕᬶᬄᬢ᭄ᬯᬭᬢᬸᬮᬓ᭄᭞ᬫᬶᬲᬭᬭᬶᬂᬲᬂᬫᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬜᬭᬄᬍᬫᬸᬄ᭟᭐᭟᭑᭖᭟ᬬᬾᬦᬶᬂᬳᭂᬮᬶᬄ
[ ᭖᭓ 63A]
ᬩᬦ᭄ᬫᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬧᭂᬮᬶᬳᬾᬫᬦᬤᬶᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬧᬢᬹᬢᬾᬓᬃᬤ᭄ᬬᬂ᭞ᬧᬢᬹᬢᬾᬫᬓᬤᬶᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬤᭂᬳᬂᬤᬤᬶᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬓ
ᬬᬂᬤᬤᬶᬦᬯᬸ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬫᬤᬸᬓᬦ᭄᭞ᬫᬥᬸᬓ᭄ᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬾᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬚᬕ᭄ᬫᬶᬢᬸᬭᬹᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬕᬸᬂᬳᬮᬶᬢᬶᬂᬢᬶᬓᬸᬶᬂᬗ᭄ᬓᬄ᭟᭐᭟᭑᭗᭟ᬚᬦᬶ
ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬫᬦᬤᬶᬲᬸᬓᬢᬦᬸᬭᬸᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᬶᬢᬮᭂᬳ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬸᬮᬓ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬜᬶᬬᬸᬶᬂᬥᬬᬂᬗᭂᬗ᭄ᬓᭂᬩᬶᬦ᭄᭞ᬲᬳᬶᬗᬢᬸᬢ᭄᭞ᬓᬤᬶᬕᭂᬦᬶᬮᬯ