Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/61

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭖᭐ 60B]
ᬳᬚᬶᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬫᬦᬤᬶᬓᬾᬯᬸᬄ᭞ᬲᬳᬶᬸᬳᬢ᭄ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬓᬕᭂᬤ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᬰ᭄ᬭᬡᬗᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬧ᭄ᬲᬳᬶ᭞ᬲᬸᬯᬸᬤ᭄ᬗᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬢ᭄ᬯᬄᬤᬓᬶᬦᬾᬮᬸᬶᬂᬳᬶᬮᬂ᭟
᭐᭟᭖᭟ᬬᬦ᭄ᬧᬸᬦᬸᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬢᬗᭂᬳᬂ᭞ᬤᬾᬯᬾᬓᬾᬫᬳᬶᬲᬶᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬗᬾᬩᬸᬓᬳᬶᬢᬸᬦ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬦᬸᬚᬸᬓᬢᭀᬗᭀᬲᬾᬍᬯᬶᬄ᭞ᬯᬶ
ᬭᬾᬄᬬᬦᬫ᭄ᬩᭂᬮ᭄ᬭᬸᬭᬸᬂ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬕᬸᬦᬸᬂᬩᬢᬸᬧᬶᬮᬄ᭞ᬗᬗ᭄ᬲᭂᬮ᭄ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾᬘᬭᬶᬧᬶᬢ᭄᭞ᬓᬶᬚᬮᬓᬸ᭞ᬢᬸᬮᬸᬲ᭄ᬗᬢᭀᬕᭀᬃᬩᭂᬓ᭄ᬩᭂᬓᬦ᭄᭟᭐᭟᭗᭟ᬳᭂᬤᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬗᬶᬯᬂ
ᬫᬢᬸᬢᬂ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬾᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬭᬾᬄᬕᬸᬫᬶᬦᬾᬲᬸᬩᬯᬬᬄ᭞ᬢᬸᬢᬸᬭᬾᬫᬥᬸᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬶᬥᬶᬓ᭄᭞ᬮ᭄ᬬᬸᬲᬂᬓᬢᬸᬦᬦ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬩᬋᬂᬗᭂᬚᭀᬢᬂᬧᬶᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬗ
[ ᭖᭑ 61A]
ᬗᬶᬸᬂᬤᭀᬓᬂᬭᬲᬤᬤ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬤᬸᬗᬶᬦ᭄ᬓᭂᬘᬧ᭄ᬳᬚᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬗᬶᬢᬸᬂ᭞ᬯᬲᬦᬦ᭄ᬲᬂᬫᬤᬶᬗᭂᬳᬂ᭟᭐᭟᭘᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓ᭄ᬭᬡᬩᬕᬸᬲ᭄ᬲᬬᬂ᭞ᬕᬩᬳᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬳᬶ
ᬫ᭄ᬧᬲᬶᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬬᬦ᭄ᬓᬥᬸᬓ᭄ᬲᬸᬩᬳᬶᬯᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬶᬥᬶᬓ᭄ᬓᬾᬯᭂᬄᬢᬦ᭄ᬤᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬮ᭄ᬬᬸᬶᬲᬶᬸᬓᬶᬸᬢᬸᬶᬦᬶᬸᬦ᭄ᬩᬸᬶᬤ᭄ᬥᬶᬸ᭞ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬫᬶᬯᬄᬍᬓ᭄ᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬳᬢᬶᬲᬗᭂᬢᬶᬫ᭄ᬧᬸᬢ᭄᭞
ᬭᬸᬦ᭄ᬢᬕ᭄ᬲᬳᬫᬧᬗᭂᬦᬦ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄‌ᬬᬦ᭄ᬫᬸᬧᬸᬢᬂᬇᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄᭞ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬂᬫᬮᬸ᭞ᬤᬫᬸᬧᬸᬢᬂᬧᬤᬶᬤᬶᬬᬦ᭄᭟᭐᭟᭙᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬫᬸᬭᬸᬓ᭄ᬫᬮᭀᬓᬶᬓ᭞ᬢᬸᬢᬹᬃᬓᬸ
ᬦᬦᬾᬧᭂᬤᬲᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬕᬫ᭞ᬧᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦ᭄ᬲᬂᬓᬯᬶᬗᬹᬦᬷ᭞ᬫᬶᬯᬄᬩᬯᭀᬲ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬦᬾᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄ᬢᬹᬃᬥᬃᬫ᭄ᬫᬲᬥᬸ᭞ᬓᬮᬶᬄᬢᬦ᭄ᬮᭀ