Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/59

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭕᭘ 58B]
᭕᭘᭞
ᬳᭂᬤᭀᬢᬾᬗᬹᬦᬷ᭞ᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬫᬳᬯᬓ᭄ᬩᬗ᭄ᬓᬳᬦ᭄᭞ᬕᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬗᬮᬶᬄᬦᬾᬤᭂᬫᭂᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬧ᭄ᬭᬕᬢ᭄ᬤᬤᬶᬦᬸᬗ᭄ᬕᬓ᭄᭞ᬫᬢᬶᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮᬦ᭄ᬜᬕ᭄ᬚᬕᬶᬦ᭄᭟᭐
᭟᭘᭟ᬧᬶᬂᬲᬾᬓᭂᬢ᭄ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬧᬶᬂᬲᬢᬸᬲ᭄᭞ᬩᬸᬮᬓ᭄ᬩᬮᬶᬓ᭄ᬫᬦᬸᬫᬤᬶ᭞ᬗᬸᬩᬸᬗᬶᬦ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬓᬤᬾᬦ᭄‌ᬬᬩᬶᬱᬢᬺᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬩᬲᬢᬓ᭄ᬦᬕᬶᬄᬤᭀᬫᬲ᭄᭞ᬲᬸ
ᬩᬲ᭄ᬬᬸᬦᬕᬶᬄᬳᬓᭂᬢᬶ᭟᭐᭟᭙᭟ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬳᬾᬦ᭄ᬘᬸᬓᬸᬧ᭄᭞ᬦᬦ᭄ᬤᬂᬓ᭄ᬯᬂᬲᬳᬶᬲᬳᬶ᭞ᬓᬤᬶᬧᬲᬶᬄᬜᭀᬮᭀᬢᬸᬓᬤ᭄᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬕ᭄ᬦᬶᬫᬓ᭄ᬱᬍᬗᬶᬲ᭄᭞ᬲᬳᬶ
ᬳᭂᬫ᭄ᬩᬄᬲᬳᬶᬓ᭄ᬯᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬗᭂᬫᭂᬲᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭐᭟ᬢᬦ᭄ᬧᬯᬢᭂᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬢᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬓᬶᬢᬦᬾᬲᬳᬶᬦᬕᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥ

[ ᭑᭙ 59A]
ᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬤᬤᬶᬲᬓᬶᬢ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬳᬶᬩᬸᬓ᭄ᬲᭂᬤᬶᬄᬫᬜᬗ᭄ᬰᬭ᭞ᬫᬲᬶᬄᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬫᬦᬭᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭑᭟ᬲᬸᬩᬢᬶᬗ᭄ᬮᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬓᬫᬸᬃ᭞ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢᬾᬧᬸᬓᬸᬳᬶᬂᬲᭂᬤᬶᬄ
᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬩ᭄ᬯᬢᬂᬳᬮᬶᬳᬂ᭞ᬢᬫ᭄ᬩᬦᬶᬧᬸᬦᬾᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᬯᬶᬓᬦᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢᬫ᭄ᬩᬚᬵᬢᬶᬧᬲ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟᭑᭒᭟ᬳᬦᬾ ᬫᬤᬦ᭄ᬳᬶᬓᬸ᭞ᬩᬶᬱᬦᬾᬫᬗ
ᬯᬾᬯᬮᬶᬃ᭞ᬗᬤᬬᬂᬫ᭄ᬯᬄᬗᬶᬮᬗᬂ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬳᬤᬦᬾ ᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬳᬮᬳᬬᬸᬲᬸᬓᬤᬸᬓ᭞ᬗᬸᬦᬤᬶᬓᬳᬧᬂᬳᬸᬦᬶᬂ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭐᭟᭑᭞ᬓᬯᬶ
ᬓᬦᬂᬫᬫᬸᬦᬳᬂ᭞ᬧᬗ᭄ᬭᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢᬾᬲᬫᬶ᭞ᬲᬓᬜ᭄ᬘᬦ᭄ᬮᬭᬦᬶᬂᬚᬦ᭄ᬫ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬫᬮᬗᬾᬩᭂᬓ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞ᬓᬯᬶᬓᬦᬦ᭄ᬗᬍᬩᬸᬄᬲᬫᬶ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬯᬶᬓᬦᬾᬧᬸ