Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/54

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭕᭓ 53B]
᭕᭓᭞
ᬩ᭄ᬲᬢᬸᬯᬸᬓ᭄᭞ᬗᭂᬗ᭄ᬓᭂᬩᬶᬦ᭄ᬲᬂᬫᭀᬫᭀᬫᬦᬄ᭞ᬩᬭᬶᬫᭂᬥᬮ᭄ᬫᬓᬧᬸᬢᬶᬮᬶᬤ᭄᭞ᬗᬯᬾᬢᬓᬸᬢ᭄᭞ᬫᬯᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᭀᬥᬫᬗᬯᬰ᭟᭐᭟᭑᭓᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬲᬂ
ᬓᬢᬸᬦᬦ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬩ᭄ᬭᬗ᭄ᬢᬶᬲᬗᭂᬢ᭄ᬲᬮᬄᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬜᭂᬩᭂᬢᬂᬲᬂᬫᬜᬬᬗᬂ᭞ᬓᬤᬾᬦ᭄ᬫᬸᬲᬸᬳᬾᬧᬶᬢ᭄ᬯᬶ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬫᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬫᬦᬸᬤᬶᬂ᭞ᬲᭂᬫᬸᬫᬋᬗᬸᬲ᭄ᬫᬫᬶ
ᬲᬸᬄ᭞ᬫᬫᬢ᭄ᬩᬢ᭄ᬢᬃᬧᬭᬶᬓᭀᬰ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬯᬂᬳᬦᬓ᭄ᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬲᬸᬂᬲᬸᬂ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬳᬚᬓ᭄ᬳᭀᬜ᭟᭐᭟᭑᭔᭟ᬲᬸᬚᬵᬢᬶᬦ᭄ᬜᬳᬤᬜᬫᬃ
᭞ᬜᬶᬮᬶᬩ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬗᭂᬳᬂᬕᬸᬫᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬦᬾᬫᬗᬸᬭᬶᬧᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬦᬾ ᬳᬤᬤᬶᬕᬸᬫᬶ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬓᬾᬯᭂᬄᬫᬫᭂᬤᬲᬶᬦ᭄᭞ᬯᬶᬄᬭᬄᬲᭂᬧᬶᬲᬸᬯᬸᬂᬲᬫᬸᬦ᭄᭞
[ ᭕᭔ 54A]
ᬢᬦ᭄ᬧᬭᬢᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬫᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬸᬮᬶᬢ᭄ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬫᬫᭂᬤᬲᬶᬦ᭄᭞ᬍᬲᬶᬂᬓᬂᬓᬸᬂ᭞ᬓᬤᬶᬕ᭄ᬦᬶᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬰᬾᬮ᭟᭐᭟᭑᭕᭟ᬩᬳᬦᬾᬲᬸᬓᬶᬮ᭄ᬫᬯᭀᬲᬂ᭞
ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬲᬂᬪᬸᬚᬗ᭄ᬕᬍᬯᬶᬄ᭞ᬓᬾᬯᭂᬄᬧᬘᬂᬫᬜᬶᬦᬳᬂ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬫᬸᬮᬫᬭᬵᬕᬳᬶᬮᬶᬤ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᭀᬚᬄᬩᬦ᭄ᬫᬸᬜᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬩᬓᬢ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬩᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄
᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬓᬤᬶᬘᬘᬶᬫ᭄ᬧᭂᬤᬦ᭄᭞ᬦᬕᬶᬄᬘᬾᬗᭂᬄᬲᬂᬫᬦᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬧᬸᬬᬸᬂ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬫᬶᬲᬶᬢᭂᬓᬢᬯᬄ᭟᭐᭟᭑᭖᭟ᬥᬸᬓ᭄ᬫᬦᬳᬾᬢᬦ᭄ᬫᬫᬦᬄ᭞ᬭᬶᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ
ᬦᬾᬢᬦ᭄ᬫᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬭᬶᬂᬢᬯᬗᬾᬢ᭄ᬯᬭᬦᬯᬂ᭞ᬤᬶᬢᬸᬳᬶᬤᬚᭂᬦᭂᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬤᬶᬢᬸᬳᬶᬤᬫᬭᬵᬕᬚᬢᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬳᬭᬂᬳᬦᬓ᭄ᬢᬳᬸ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬳᬶᬤᬢᬦ᭄ᬧᬭᬸᬧ᭞