Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/53

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭕᭒ 52B]
ᬩᬸᬄᬚ᭄ᬜᬵᬦᬍᬯᬶᬄ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬲᬸᬓ᭄ᬭᬯᬺᬳᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬅᬚ᭄ᬜᬵᬦᬦᬾᬢᬦ᭄ᬧᬢᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬚᬶᬫ᭄ᬩᬃᬮ᭄ᬯᬶᬃᬲᬵᬕᬭᬯᬾᬭ᭞ᬢᬸᬫᬸᬲᬂᬲ᭄ᬯᬾᬘᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬧᬸᬗ᭄ᬕᬸᬂ᭞
ᬦᬾᬘᬸᬧᭂᬓᬼᬯᬶᬃᬲᬸᬯᬸᬓᬦ᭄᭟᭐᭟᭙᭟ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬚ᭄ᬜᬵᬦᬲᬂᬢᬧ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬃᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄ᬕᬮᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬲᭂᬍᬓ᭄ᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞
ᬲᬗ᭄ᬰᬬᬩᬶᬗᬸᬂᬫᭂᬢᭂᬗᬶᬦ᭄᭞ᬮᭀᬪᬓᭀᬧᬦᬾᬫᬗᬧᬸᬲ᭄᭞ᬓᬶᬢᬸᬓᬦ᭄ᬫᬦᬄᬗᭀᬤᬕᬂ᭞ᬓᬓᭀᬰᬩᬦ᭄ᬳᬶᬭᬶᬳᬢᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬮᬶᬩᬸᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧ
ᬚᬸᬕᬢᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭐᭟ᬲᬶᬸᬧᬶᬸᬦᬶᬸᬳᬶᬸᬦ᭄ᬢᬸᬶᬓ᭄ᬢᬶᬸᬢ᭄ᬬᬶᬸ᭞ᬫᬶᬸᬢᬶᬸ᭟ᬲᬧᬸᬦᬧᬶᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬘᬂᬮ᭄ᬯᬲ᭄ᬓᬶᬚ᭞ᬓᬧᬶᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ
[ ᭕᭓ 53B]
ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬧᬸᬦᬧ᭄ᬬᬂᬗᭂᬦ᭄ᬢᬲᬶᬦ᭄᭞ᬓᬧᬶᬦᬾᬜᬗ᭄ᬓᬮᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬲᬶᬭᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬾᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬤᬸᬭᬸᬲᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬶᬓᬳᬶᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬲᬩᬸᬄᬯᬘᬦᬦ᭄ᬲᬂ
ᬢᬧ᭟᭐᭟᭑᭑᭟ᬲᬂᬢᬧᬫᬲᬯᬸᬃᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬉᬥᬸᬄᬩᬕᬸᬲ᭄ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬲᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬤᬳᬢᬸᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬧᬢᬓᭀᬦ᭄ᬤᬾᬯᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬳᬸᬮᬶᬄᬧᬢᬓᭀᬦ᭄ᬫ
ᬘᬶᬭᬶ᭞ᬳᬶᬩᬕᬸᬲ᭄ᬓᬢᬄᬓᬯ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬲᬸᬩᬲᬓᬶᬢ᭄ᬫᬗᬶᬢᬸᬗᬂ᭞ᬜᭂᬍᬳᬶᬦ᭄ᬲᬭᬷᬦᬶᬂᬳᬚᬷ᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬓᭂᬮᬧ᭄ᬘᬶᬗᬓᬶᬦᬦᬓ᭄᭟᭐᭟ᬩᬧᬲ
ᬓᬶᬂᬧᬧᭀᬮᭀᬲᬦ᭄᭞ᬲᬸᬓᬫᬢᬶᬫ᭄ᬩᬂᬭᬶᬂᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬦᬸᬢᬸᬭᬂᬧᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬩᬧ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬗᬤᬩᬶᬦ᭄ᬦᬾᬳᬮᬶᬄ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬚᬦᬶᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬲᬗᬶᬤ᭄᭞ᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬫᭂᬗ᭄ᬓᭂ