Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/48

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭔᭗ 47B]
᭔᭗᭞
ᬓ᭄ᬱᬢ᭄᭟᭐᭟᭑᭗᭟ᬓᬢᬄᬳᬦᬓ᭄ᬓᬤ᭄ᬭᭀᬧᭀᬦᬦ᭄᭞ᬳᬚᬸᬫ᭄ᬗᬗ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬗᬃᬤ᭄ᬤᬶᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬲᬢᬓ᭄ᬗᬶᬗ᭄ᬲᬓ᭄ᬳᬬᬫ᭄᭞ᬩᭀᬜ᭄ᬘᭀᬄᬦᬸᬮᬸᬂᬧᬶᬢᬶ
ᬓ᭄ᬱᬸᬯᬸᬦ᭄᭞ᬢᬹᬃᬫᬤᬲᬃᬫᬦᬄᬧᬸᬜᬄ᭞ᬢᭀᬂᬫᬮᬸᬤᬶᬄ᭞ᬦᬾᬓᬾᬢᭀᬢᬦ᭄ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬢᬸᬮᬤ᭄᭟᭐᭟᭑᭘᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬩᬮᬶᬫᬸᬚ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬓᬵᬤᬶᬭ
ᬯᭀᬲᬶᬳᬤᬶ᭞ᬧᬯᭀᬲᬾᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬳᬤᬶᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬶᬸᬨᬮᬳᬬᬸ᭞ᬩᭂᬮᬶᬲᬸᬓᬫᬤᬶᬗᭂᬳᬂ᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬳᬤᬶ᭞ᬧᬭᬵᬕᬬᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭟᭐᭟
᭑᭙᭟ᬲᬂᬲᬸᬕᬢᬲᬾᬩᭂᬢ᭄ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬲᭀᬮᬳᬾᬲᬂᬍᬯᬶᬄ᭞ᬦᬾᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄‌ᬳᬾᬩᭂᬓᬶᬂᬦᬬ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬮᬶᬂᬗᬮᬶᬄᬧᬗᬚᬸᬫ᭄᭞ᬢᬾᬢᬾᬄᬧᬗᬸ
[ ᭔᭘ 48A]
ᬲ᭄ᬗᬯᬾᬲᬸᬓᬦ᭄᭞ᬲᬂᬫᬶᬭᬕᬶ᭞ᬜᬸᬲᬸᬧ᭄ᬗᬯᬾᬯᬋᬕ᭄ᬫᬦᬄ᭟᭐᭒᭐᭟ᬚᬷᬯᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬲᬭᬸᬯᬢ᭄᭞ᬫᬦᬸᬜ᭄ᬘᬧ᭄ᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬍᬯᬶᬄ᭞ᬓᬾᬲᬄᬲᬓᬶᬂᬯᬾᬘᬶᬤᭀ
ᬱ᭞ᬓ᭄ᬭᬶᬢᬶᬲᬶᬦ᭄ᬩᬯᭀᬲ᭄ᬩᭂᬮᬶᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬦᬾᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬢᬷᬃᬣᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬚᬵᬢᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬮᬸᬤᬶᬦ᭄ᬦᬶᬱ᭄ᬝ᭟᭐᭟᭒᭑᭟ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄᬚ᭄ᬯᬩᭂᬮᬶᬧᬸᬧᬸᬢᬂ᭞ᬗᬶᬭᬶᬂᬫᬭ
ᬬᬸᬦᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᭀᬤᬦᬾᬳᬮᬮ᭄ᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂ᭞ᬤᭀᬢ᭄ᬭᬬᬸᬦᬂᬩᭂᬮᬶᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬲᬶᬦᬄᬧᬘᬂᬮᬸᬓᬢ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬚᬦ᭄ᬫᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫᬫᬗᬚᭂᬗᬂ᭟
᭐᭟ᬢᬫ᭄ᬬᬸᬦᬾ ᬲᬫᬶᬗᬚᭂᬗᬂ᭞ᬲᬂᬲᬸᬢᬶᬸᬢᬢᬢᬦ᭄ᬲᬄᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬫᬗᬦ᭄ᬘᬦ᭄ᬫᬫᭀᬦᬩ᭄ᬭᬢ᭞ᬳᬶᬢᭂᬄᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬗ᭄ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬤᬶᬢᬸ᭞ᬫᬯᭀᬲᬾᬫᬭᬹᬧᬳᬾᬦ᭄ᬤᬄ᭞