Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/47

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭔᭖ 46B]
᭔᭖᭞
ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬾᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬗᬯᭂᬢ᭄ᬯᬂᬭᬲᬢᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬭᬲᬦᬾ ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄ᬗᬯᬶᬦᬂ᭞ᬰᬭᬷᬭᬦᬾᬲ᭄ᬭᬶᬂᬫᬧᬸᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬯ᭄ᬭᬸᬳᬾᬢᬸᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬲᬸᬮᬶᬢ᭄᭞
ᬧᬘᬂᬗᬢᭂᬧᬂᬰᬭᬷᬭ᭟᭐᭟᭑᭒᭟ᬫᬲᬶᬄᬫᬸᬯᬸᬄᬫᬦᭂᬓᭂᬓᬂᬬᬾᬦ᭄ᬳᬢᬸᬶᬦ᭄ᬢᭂᬂᬲᬮᬶᬂᬳᬸᬜᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬗᭂᬄᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬕᭀᬥ᭞ᬢᬳᬸᬭᬶᬂᬓ
ᬰᬓ᭄ᬢᬾᬦᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄᭞ᬲᬦᬾᬓᬸᬯᬢ᭄ᬫᬫ᭄ᬮᬲᬂ᭞ᬢᭀᬓᬩᬲ᭄ᬫᬶ᭞ᬩᬢᬦ᭄ᬢᬢᬲᬾᬭᬶᬂᬢᬢ᭄ᬯ᭟᭐᭟᭑᭓᭟ᬲᬬᬦ᭄ᬓᬸᬯᬢ᭄ᬫᬦᭂᬓᭂᬓᬂ᭞ᬫᬳᬶᬧᬄᬫᬫᬦ᭄ᬢᬸ
ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬫᬜᬫᬫᬩ᭄ᬭᬬ᭞ᬫᬲᬢᬸᬶᬯᬶᬢ᭄ᬭᬫᬵᬚᬷᬳᬶᬩᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬩᬭᬾᬲ᭄ᬫᬯᬾᬄᬳᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬗᬯᬾᬳᬶᬯᬂ᭟᭐᭟
[ ᭔᭗ 47A]
᭑᭔᭟ᬳᬭᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᭀᬘᭀᬄᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬲᬵᬕᬭᬩᬓᬢ᭄ᬢᬲᬶᬓᬶᬦ᭄᭞ᬚᬜ᭄ᬚᬦ᭄ᬗᬸᬘᬧ᭄ᬢᬶᬤᭀᬂᬫᭂᬮᬄ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬩᬸᬩᬯᭀᬲ?ᬳᬾᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬳᬶᬘᬾᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧ
ᬗᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬫᬸᬮᬓᬶᬭᬂᬳᬸᬦᬤᬶᬓ᭟᭐᭟᭑᭕᭟ᬳᬶᬲᬸᬘᬶᬢᬫᬮᬶᬄᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬭᬵᬯᭀᬲ᭄ᬳᬤᬶᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬮ᭄ᬯᬶᬄ᭞ᬫ᭄ᬯᬢ᭄ᬢᬶᬕᬂᬓᬉᬢ᭄ᬢᬫᬦ᭄᭞ᬤ