Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/46

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭔᭕ 45B]
᭔᭕᭞
ᬲ᭄ᬢᬸᬢᬦ᭄ᬓᬧᬶᬤᬸᬓᬦ᭄᭟᭐᭟᭕᭟ᬧᬫ᭄ᬲᬧᬸᬢ᭄ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬭᬵ᭞ᬭᬾᬄᬤᬸᬭᬸᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬤᬶ᭞ᬓᬤᬸᬲᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦᬾᬕᬮᬂ᭞ᬫᬯᬶᬦᬂᬩᭂᬮᬶᬢᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄᭞ᬓᬮᬸᬤᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬ
ᬫᬫᬶᬗᬸᬗᬂ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬩᭂᬮᬶ᭞ᬮᬮᬶᬫᬢᬹᬃᬫᬧᬶᬦᬸᬦᬲ᭄᭟᭖᭟ᬳᬶᬲᬸᬕᬢᬫᬢᬹᬃᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬩᭂᬮᬶᬫᬜ᭄ᬚᬗᬶᬦ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬫᬶᬕᬮᬂ᭞ᬓᬬᬸ
ᬦᬾᬫᬦᬫ᭄ᬧᬶᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬧᬘᬂᬦᬧᬶᬭᬯᭀᬲ᭄ᬭᬕ᭄ᬭᬕᬂ᭞ᬦᬾᬯᬦ᭄ᬧᬵᬃᬣᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬤᬲᬭᬾᬢ᭄ᬯᬭᬲᬸᬓ᭟᭐᭟ᬫᬮᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬸᬦᬶᬗᬂ᭞ᬫᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬾ
ᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬩᭂᬥᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬤ᭄ᬯᬾᬳᬶᬧᬄ᭞ᬦᬾᬯᬶᬓᬦ᭄ᬢᬸᬃᬥᬃᬫ᭄ᬫᬲᬥᬸ᭞ᬳᬕᭂᬦᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬮᬚᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂᬫᬕᭀᬜ᭄ᬚᬓᬦ᭄᭟᭐᭟᭘᭟ᬩᬶ
[ ᭔᭖ 46A]
ᬮᬶᬄᬳᬶᬤᬳᬚᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬸᬕᬶᬢᬦ᭄ᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᬳᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬫᬦ᭄ᬢᬸᬦᬾᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬶᬂᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬕᬫᬳᬶᬓᬸ᭞ᬢᭂᬧᭂᬢᬶᬂᬰᬷᬮᬕᬸᬲ᭄ᬡᬯᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬄ
ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬢᬄ᭟᭐᭟᭙᭟ᬲᬫᬶᬢᭂᬍᬗᬾᬭᬶᬂᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬫᬶᬯᬄᬧᬦᬫ᭄ᬧᬶᬦᬾᬢᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬧᬦᬸᬚᬸᬦᬾᬳᬸᬕᬶᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬦᬶᬓᬧᬦᭂᬕᬸᬮᬦ᭄ᬓᬸᬓᬸᬄ᭞ᬢᬶ
ᬗ᭄ᬓᬳᬾᬫᬳᬶᬧᬄᬫᬢ᭄ᬯ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬚᬷᬯᬦᬾᬜᭂᬮᬶᬃᬰᬭᬷᬭ᭟᭐᭟᭑᭐᭟ᬦᬶᬓᬗᬯᬶᬦᬂᬢᬦ᭄ᬩᭂᬮᬲ᭄᭞ᬚᬶᬯᬦᬾᬲᬳᬶᬫᬦᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬓᬤᬶᬧᬘ
ᬫ᭄ᬧᬸᬄᬅᬓᬰ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᬶᬧᭂᬕᬢ᭄ᬲᬢᬸᬯᬸᬓ᭄᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦᬾᬩᭂᬮᬲ᭄᭞ᬢᬶᬍᬄᬜᬶᬓᬶ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬧᬗ᭄ᬭᬲᬦᬾᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭟᭐᭟᭑᭑᭟ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬓ