Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/45

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ 44B]
᭔᭔᭞
ᬲᬂᬫᬢᬶ᭞ᬓᬧᬶᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬚᬵᬢᬶᬰᬢ᭄ᬭᬸ᭞ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬦᬧᬶᬧᬮᬶᬂᬭᬳᬢ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬶᬓᬳᬶᬦ᭄᭞ᬧᬘᬂᬲᬸᬂᬲᬸᬂ᭞ᬢᬶᬸᬲᬢ᭄ᬩᭂᬮᬶᬳᬶᬭᬶᬗᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟᭓᭒᭟ᬢᬶ
ᬢ᭄ᬬᬂᬲᬸᬓᬫᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬩᭂᬮᬶᬮᬾᬤᬂᬜᬗ᭄ᬕᬸᬧᬂ᭞ᬲᬂᬲᬸᬘᬶᬢᬫᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬾ ᬩᬲ᭄ᬓᬶᬸᬲ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬮᬫᬶ᭞
ᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬘᬂᬜᬯᬸᬃ᭞ᬯᬯᬸᬳᬸᬓᬸᬄᬲᬂᬲᬸᬘᬶᬢ᭞ᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬂᬳᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬦᬾᬫᬧᬭᬩ᭄ᬳᬶᬲᬸᬕᬢ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬦᬤ᭟
᭐᭟᭑᭟ᬩᭂᬮᬶᬩᬕᬸᬲ᭄ᬲᬂᬲᬸᬘᬶᬢ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬲᬸᬕᬢᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬗᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬗᬚᭂᬗᬂ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬲᬵᬫᬵᬧᬸᬦ᭄ᬯᭂᬗᬶᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬩᬯᭀᬲᬾᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬧᬶᬳᬂ᭞ᬫ

[ ᭔᭕ 45A]
ᬗ᭄ᬤᬧᭀᬮᬶᬄ᭞ᬜᬗᬶᬄᬢᬚᬶᬫᬗᬯᬶᬢᬂ᭟᭐᭟᭒᭟ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬧᬶᬤᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦᬂ᭞ᬓᬓᬼᬘᬦᬾ ᬫᬮᬶᬄᬓᬯᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬳᬧᬂ᭞ᬳᬬᬫ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤ᭄ᬬ
ᬲ᭄ᬢᬸᬩᬸᬭᬸᬄ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬳᬶᬧ᭄ᬬᬦᬾᬭᬸᬲᬓ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬧᭂᬄᬳᬗᬶᬦ᭄᭞ᬘᬶᬫ᭄ᬧᭂᬓᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬾᬳᬶᬘᬮ᭄᭟᭐᭟᭓᭟ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬓᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬤᬸᬓ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬕᬸᬬᬸᬩᭂᬮᬶ᭞
ᬳᬶᬲᬸᬘᬶᬢᬭᬭᬶᬲ᭄ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬳᬥᬸᬄᬳᬤᬶᬲᬂᬳᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬚᬵᬢᬶᬩᭂᬮᬶᬳᬶᬯᬂᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬗᬭᬶᬳᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬩᭂᬮᬶᬫᬢᬹᬃᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬵᬓ᭟᭐᭟᭔᭟ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬳᬤᬶ
ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬶᬦᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬘᬂᬦᬸᬓᬳᬶᬦ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬢᬲᬓᬶᬂᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬲᬦ᭄ᬢᬸᬮᬶᬦ᭄ᬩᬦᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬓᬾᬦᬾᬫᬤᬦᬶᬯᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬤ᭄ᬬ