Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/44

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭔᭓ 43B]
᭔᭓᭞
ᬫᬮᬶᬄᬓᭀᬩᭂᬢᬂ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬓᬤᬢ᭄ᬗᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫᬦᬯᬶᬳᬶᬫᬶᬭᬄᬩ᭄ᬭᬗ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬾᬯᬳᬯᬸᬫᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬓᬲᬾᬧ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬦᬸᬤ᭄ᬢᬸᬤᬂ᭞ᬳᬶᬭᬢᬸᬲᬂᬳ
ᬬᬸᬍᬯᬶᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬯᬸᬯᬸᬄ᭞ᬤᬸᬭᬸᬲᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬸᬯᬾᬮᬂ᭟᭐᭟᭒᭘᭟ᬓᬾᬯᬦ᭄ᬳᬶᬸᬂᬲᬸᬶᬂᬦ᭄ᬢᭂᬦᬸᬲᬦ᭄ᬗᬯᬾᬮᬂ᭞ᬧᬫᬥᬳᬶᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬗᬲᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬶᬭᬫᬶᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬫᬸᬓ
ᬩᬸᬗᬄ᭞ᬢᬷᬃᬣᬳᬶᬦ᭄ᬲᬫᬶᬢᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬓᬮ᭄ᬧᬶᬓᬳᬶᬦ᭄ᬘᬶᬗᬓ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬓᬶᬤᬸᬗᬶᬦ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬧᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄᭞ᬓᭂᬦᬶᬲᬧᬶᬲᬦᬦ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄᭞ᬫᬮᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬢᬸᬲ᭄ᬓᭂᬢᬶ᭞
ᬭᬢᬸᬳᬬᬸ᭞ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬚᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬓᬤᬢ᭄᭟᭐᭟᭒᭙᭟ᬦᬶᬓᬭᬸᬡᬶᬓᭂᬦᬧ᭄ᬬᬄ᭞ᬫᬫᭂᬤᬄᬦᬸᬲᬸᬄᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬗᬺᬱ᭄ᬫᬫᬸᬮᬸᬄᬓᭀᬲᭀᬢᬂ᭞ᬳᬢᬸᬭᬾᬕᭂᬮᬶ
[ ᭔᭔ 44A]
ᬲ᭄ᬧᬶᬭᬕᬶ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬂᬲᬸᬘᬶᬢᬩᭂᬮᬶ᭞ᬩᬲ᭄ᬕᭂᬫᭂᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬢᭂᬓ᭄ᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬳᬶᬘᬾᬦᬶᬦ᭄ᬚᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬾᬫ᭄ᬧᭀ᭞ᬦᬾᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬩᬯᭀᬲᬂᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬩᬲ᭄ᬫᬳᬸᬧᬸᬓ᭄᭞
ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬸᬮᬧᬕᬸᬮ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭟᭐᭟ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬬᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲᬂ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬧᬸᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬯᬦᬸᬗ᭄ᬓᬓ᭄ᬓᬶᬭᬂᬲᬶᬦᬄ᭞ᬤᬸᬭᬸᬲᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬶᬓᬳᬶᬦ᭄᭞
ᬧᬸᬦᬧᬶᬲᬾᬦᬾᬗᬯᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬵᬫᬵᬧᬸᬦᬾᬗᭂᬮᬄᬮ᭄ᬬᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄᬫᬲᬶᬄᬫᬗᬸᬮᬳᬂ᭞ᬗᬮᬶᬄᬲᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬦᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬮᬘᬸᬃ᭞ᬤᬤᬶᬚᬸᬭᬸᬳᬮᬶᬄᬜ
ᬩ᭄ᬭᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭑᭟ᬫᬮᬶᬄᬦᬾᬢᬸᬦᬲᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬦᬧᬶᬫᬤᬦ᭄ᬲᬭᬷᬦ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄ᭞ᬲᬧᬶᬲᬸᬚᬵᬢᬶᬦ᭄ᬜ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬲᬧᬜ᭄ᬚᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬓᬮᬶᬄᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬶᬂ