Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/43

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭔᭒ 42B]
ᬳᬄᬩᭂᬮᬶᬚᬕ᭄‌ᬗᬾᬦ᭄ᬤᬄᬧᬾᬮᬕ᭄᭞ᬩᬲ᭄ᬗᬯᬾᬤᬮᬶᬳᬦ᭄ᬧᬮᬶᬂ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬚᬩᭂᬗ᭄ᬓᬸᬂᬢᬸᬮᬓ᭄᭞ᬫᬲᬢᬶᬸᬯᬶᬢ᭄ᬭᬧᬶᬦᬶᬄᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬢᭂᬓᬗᬸ
ᬤᬩᬸᬤᬸᬄᬳᬤᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬓᬡ᭄ᬤᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬓᬢᬓ᭄ᬫᬗᬲᬶᬳᬂᬦᬵᬕ᭞ᬧᬶᬢᬶᬓ᭄ᬗᬲᬶᬳᬶᬦ᭄ᬓᬓ᭄ᬮᬶᬓ᭄᭞ᬉᬤᬸᬄᬭᬢᬸ᭞ᬜᬾᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄ᬧᬘᬂᬦᬗ᭄ᬕᬸᬗᬂ᭟
᭐᭟᭒᭔᭟ᬤᬸᬄᬳᬤ᭄ᬚᬶᬯᬢ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬸᬲᬦ᭄ᬚᬳᬤᬶᬗᬸᬮ᭄ᬕᬸᬮᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬢᬸᬩᬲ᭄ᬩᬕᭂᬢ᭄ᬗᬾᬦ᭄ᬤᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬸᬮᬚᬦ᭄ᬫᬓᭂᬜᬶᬄ᭞ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬚ᭄ᬯᬫᬶᬭᬄᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄᭞
ᬧᬶᬦᬸᬦᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬤᬶᬄᬗᬸᬦ᭄ᬗᬸᬦ᭄᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬫᬢᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬶᬭᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬩᬦᬶᬦ᭄᭞ᬗᬸᬤ᭄ᬬᬂᬭᬢᬸ᭞ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬫᬜᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟᭒᭕᭟ᬗᬸᬤ
[ ᭔᭓ 43A]
ᬲᬾᬳᬶᬳᬤᬶᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧ᭄᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬧᬭᬵᬕᬬᬦ᭄ᬭᬢᬷᬄ᭞ᬦᬯᭂᬕ᭄ᬚᬳᬾᬮᬶᬗᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬸᬮᬕᬸᬭᬸᬮᬓᬶ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬲ᭄ᬫᬭᬗᬭᬵᬕᬦᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄ
ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬩᬶᬗᬸᬂ᭞ᬮᬮᬶᬭᬶᬂᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬾᬲᬸᬩ᭞ᬫᬶᬤᭂᬃᬲ᭄ᬭᬶᬂᬫᬦᬸᬫᬤᬶ᭞ᬧᬥᬦᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬲᬫᬶᬫᬶᬮᬶᬄᬲᬲᭂᬮᬶᬭᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭖᭟ᬤᬸᬓᬾᬳᬶᬫᬶᬭᬄᬫᬭᬵᬕ᭞ᬭᬶᬂ
ᬳᬶᬤᬝᬵᬭᬶᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬭᬶᬂᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬭᬵᬕ᭞ᬥᬸᬓ᭄ᬫᬦᬤᬶᬤᬾᬯᬶᬲᬘᬷ᭞ᬭᬶᬂᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬸᬢ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬥᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂᬥᬫᬬᬦ᭄ᬢᬶᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬤᬶᬧ᭄ᬭᬪᬸᬦᬮ
᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬤᬤᬶᬤ᭄ᬬᬄᬓᬭᬸᬡᬷ᭞ᬚᬦ᭄ᬫᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬭᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬰᬸᬘᬶᬢ᭟᭐᭟᭒᭗᭟ᬧᬶᬧᬶᬦᬾᬫᬘᬼᬂᬩᬭᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬭᬲ᭄ᬗᬸᬦᬶ᭞ᬧᬸᬦᬧᬶ