Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/4

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭓ 3B]
᭓᭞
ᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭟᭐᭟᭑᭐᭟ᬧᬥᬲᬮᬶᬂᬓᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭞ᬲᬫᬶᬘᬾᬗᭂᬄᬗᭂᬢᬸᬲ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬓᬤᬶᬭᬵᬫᬯᬶᬪᬷᬱᬡ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬾᬲᬄᬭᬳᬶᬡᬯᭂᬗᬶ᭞ᬯᭂᬭᬸᬳᬶᬂᬢᬢ᭄ᬯᬲᬢᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬭᬹ
ᬧᬲᬶᬸᬂᬰᬷᬮᬲᬫᬶᬳᬤᬸᬂ᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬲᬢ᭄ᬯᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬫᬧᬮᬶᬄᬤᬤᭀᬲ᭄ᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬮᬦᬂᬢᭂᬤᬸᬦ᭄᭞ᬗᬸᬢ᭄ᬧᬢᬶᬗᬯᬾᬢᬸᬮᬤᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭑᭟ᬫᬦᬸᬚᬸᬩᬸ᭞
ᬮᬦ᭄ᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬫ᭞ᬫᬩᬯᭀᬲ᭄ᬳᬤᬲᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬦᬾᬓᬩᬯᭀᬲᬂᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬯᬾᬥᬦᬾᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬯ᭄ᬬᬓᬭᬡᬤ᭄ᬯᭀᬱ᭄ᬝᬱᬤᬶ᭞ᬫᬶᬫᬦ᭄ᬲᬓᬮ᭄ᬧᬡᬫᬮᬸ
᭞ᬲᬤᬮᬫᬶᬫᬩᬯᭀᬲᬦ᭄᭞ᬢᭂᬧᬾᬦ᭄ᬤᬯᬸᬄᬰᬸᬜᬫᬶᬭᬶᬩ᭄᭞ᬫᭂᬦᭂᬂᬧᬢᬸᬄ᭞ᬓᬤᬶᬫᬫᭀᬦᬩ᭄ᬭᬢ᭟᭑᭒᭟ᬢᬦ᭄ᬲᬸᬯᬾᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬲᬂᬰᬸᬘᬶ
[ ᭔ 4A]
ᬢᬲᬤᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬩᭂᬮᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬦᬶᬓᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬗᬗᭂᬢ᭄ᬯᭂᬗᬶ᭞ᬩᬯᭀᬲᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬧᬸᬗ᭄ᬕᭂᬮᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬫᬜᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬦᬾ
ᬢᬸᬦᬲᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬬᭀᬕ᭄ᬬᬢᬶᬫ᭄ᬩᬂᬗᬶᬭᬶᬂᬩᭂᬮᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬓᬤᬸᬭᬸᬧᬘᬂᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟᭑᭓᭟ᬲᬓᬾᬂᬗᬯᬶᬢ᭄ᬓᬳᬸᬦᬶᬗᬬᬂ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬋᬓ
ᬦ᭄ᬗᬸᬦᬶ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬫ᭄ᬧᬸᬲᬢ᭄ᬯᬶᬓ᭞ᬫᬸᬭᬸᬓᬶᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬤᬸᬫᬤᬶ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬉᬢ᭄ᬧᬢᬶᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶ᭞ᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬧ᭄ᬭᬮᬶᬡᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬗᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬫᭀᬓ᭄ᬱᬢᬢ᭄ᬯ
᭞ᬦᭂᬧᭂᬂᬢᬶᬕᬂᬯᬃᬱᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬮᬫᬶᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬥᬂᬕᬸᬭᬸᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟᭐᭟᭑᭔᭟ᬩᬕᬸᬲ᭄ᬲᬬᬦ᭄ᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢ᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬶᬦᬦᬓᬾᬤᬶᬤᬶᬸᬦᬶ᭞