Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/38

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭓᭗ 37B]
᭓᭗᭞
ᬳᬶᬸᬗ᭄ᬓᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᭂᬮᬶᬃᬧᬮ᭄ᬲᬸ᭞ᬭᬾᬄᬗᬗ᭄ᬓᭂᬦᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬕᭂᬮᬄ᭟᭐᭟᭒᭟ᬳᬸᬮᬶᬄᬧᬗᬓᬸᬦᬾᬫᭂᬤᬮ᭄᭞ᬓᭂᬦᭂᬳᬾᬗᭀᬤᬕ᭄ᬢᬦ᭄ᬕᬶᬕᬶᬲ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬓᬬᬸᬦᬾᬫᬗᭀ
ᬤᬕ᭄᭞ᬭᬵᬕᬦᬾᬫ᭄ᬭᬲᬪᬹᬧᬢᬶ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬭᬸᬫᬲᬗᬕᬸᬫᬶᬦ᭄᭞ᬧᬥᬢᬦ᭄ᬲᬸᬓᬓᬳᬸᬤᬸᬄ᭞ᬲᬫᬶᬦᬕᬶᬄᬫᬫ᭄ᬭᬾᬦ᭄ᬢᬄ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬓᬲᬶᬦ᭄ᬤᬤᬶᬚᭂᬗᬶᬲ᭄᭞
ᬩᬶᬮᬶᬄᬦᬜ᭄ᬚᬸᬂ᭞ᬧᬮᬶᬂᬓᭂᬥᬶᬓ᭄ᬤᬤᬶᬚᬮ᭄ᬚᬮ᭄᭟᭐᭟᭓᭟ᬤᬤᬶᬲᬗᭂᬢ᭄ᬫᬧᬗᭂᬦᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬾᬦ᭄ᬢᬳᬾᬓᬢᭂᬫ᭄ᬧᬮᬶᬦ᭄᭞ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬳᬢᬶᬫᬕᭂᬚᬸᬮᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬾ
ᬦ᭄ᬓᬢᬾᬥᬾᬃᬗᬕᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬩᬰᬳᬢᬦ᭄ᬳᬸᬕᬶᬂᬗᬹᬦᬶ᭞ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬗᭂᬮᬄᬧᬜ᭄ᬚᬓ᭄ᬢᬸᬢᬹᬢ᭄᭞ᬤᬤᬶᬕ᭄ᬭᬶᬂᬲᬮᬄᬳᬘᬧᬦ᭄᭞ᬲᬸᬓᬧᬥᭂᬫ᭄‌‌ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬚ᭄ᬭᬶᬄ᭞ᬲᬗᭂ
[ ᭓᭘ 38A]
ᬢ᭄ᬓᬮᬸᬢ᭄᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᭂᬤᬶᬄᬓᬓᭂᬦ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟᭔᭟ᬗᬮᬶᬄᬲᬸᬓᬦ᭄ᬫᬓᬸᬋᬡᬦ᭄᭞ᬧᬢᭂᬄᬭᬶᬂᬲᬂᬫᬜᬕ᭄ᬚᬕᬶᬦ᭄᭞ᬮᬯᬢ᭄ᬓᬓ᭄ᬮᬶᬓ᭄ᬫᬗᬶᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬓᬶᬦᬢᬸᬢᬸᬕ᭄ᬗᬮᬶᬄᬢᬶᬲ᭄
᭞ᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬧᭂᬮᬸᬄᬧᬶᬤᬶᬢ᭄᭞ᬓᭂᬤᬶᬲ᭄ᬕᬜ᭄ᬚᬄᬩᬓᬢ᭄ᬢᬸᬢᬸᬕ᭄᭞ᬳᬯᬾᬦᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬧᬶᬦᭂᬳᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬢᬹᬃᬲᬓᬶᬂᬚᬵᬢᬶ᭞ᬧᬶᬦᭂᬄᬤᬸᬫᬸᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬯᬶᬱ᭄ᬬᬲᭂᬕᬶᬸ
ᬗ᭄ᬕᬸᬄᬅᬫᬺᬣ᭟᭐᭟᭕᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬗᬶᬭᬶᬂᬫᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬋᬂᬫᬸᬭᬸᬓ᭄ᬩᬮᬶᬄᬚᬵᬢᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬓᬤᬶᬓᬺᬱ᭄ᬡᬧᬵᬃᬣ᭞ᬲᬮᬶᬂᬚᬕᬫᭂᬢᭀᬄᬧᬢᬶ᭞ᬳᬓᬾᬄᬮᬪᬦᬾᬓ
ᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬓᬶᬂᬧᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬫᭂᬢᬸ᭞ᬍᬩᬶᬄᬲᬸᬓᬓᬶᬭᬂᬤᬸᬄᬓ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬳᬸᬦ᭄ᬢᬸᬂᬓᬶᬭᬂᬭᬸᬕᬶ᭞ᬩᭂᬮᬶᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬲᬵᬫᬵᬧᬸᬦᬂᬚᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟᭖᭟ᬥᬾᬚᬵ