Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/33

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭓᭒ 32B]
᭓᭒᭞
ᬲᬸᬓᬦᬶᬓᬬᬸᬧᬤᬂᬧᬦᭂᬲᬦ᭄᭞ᬫᭀᬮᬶᬄᬲᬩᭂᬄᬓᬧᬢ᭄ᬗᬯᬶᬢ᭄᭞ᬯᬳ᭄ᬬᬲᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬮᬾᬤᬂᬲᬂᬓᬮᬶᬄᬫᬦᬸᬦᬲ᭄᭞ᬯᬘᬦᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬋᬱᬶ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬜᭂ
ᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬦᬶᬓᬭᬸᬡᬷᬓᬢᬫ᭄ᬧᭂᬓᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭘᭟ᬘᬭᬶᬢᬬᬂᬧᬧᬥᬸᬦᬾᬲᬫᬶᬢᬺᬳᬦ᭄᭞ᬳᬶᬰᬸᬘᬶᬢᬮᬦ᭄ᬦᬶᬓᬭᬸᬡᬷ᭞ᬧᬓᭂᬫ᭄ᬩᬃᬢᬸᬲ᭄ᬗᬮᬾᬩᬂ᭞ᬳ
ᬬᬫᬾᬲᬫᬶᬲᬯᬸᬗᬦ᭄᭞ᬫᬢᬚᬶᬩᬯᭀᬲᬾᬮᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬢᬹᬃᬫᬩᬸᬮᬂ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬘᬘᬶᬗᬓᬾᬦᬢᬶᬢ᭄᭟᭐᭟᭓᭙᭟ᬗᬯᬶᬢ᭄ᬗᭂᬩᬸᬕ᭄᭞ᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢᬗᬭᬶ
ᬳᬶᬦᬂ᭞ᬢᬚᬶᬦᬾᬫᬢᬶᬢᬶᬲ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬥᬸᬄᬭᬢᬸᬫᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄ᭞ᬢᬫ᭄ᬬᬸᬚᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬓ᭄᭞ᬦᭂᬗᬲᭀᬭᬂᬫᬗ᭄ᬳᬶᬲ᭄ᬳᬕᬸᬫᬶ᭞ᬢᬹᬃᬓᭂᬜᭂᬫᬂ᭞ᬮᬫ᭄ᬩᬾᬦᬾ
[ ᭓᭓ 33A]
ᬢᬓᬸᬢᬶᬦ᭄ᬕᭂᬦ᭄ᬤᬶᬲ᭄᭟ᬳᭀ᭟᭔᭐᭟ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬫᬶᬭᬄ᭞ᬮᬦ᭄ᬳᬢᭂᬗᬾᬓᭂᬮᬾᬲᬂ᭞ᬓᭂᬤᬶᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬸᬲᬸᬦ᭄ᬜᬾᬗ᭄ᬓᬶᬄ᭞ᬲᬶᬦᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬲᬂᬫᬓᬤᬾᬯᬦᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬳᬶ
ᬤᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬲᬸᬓᬢᬺᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬫᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬓᬯᬍᬲ᭄ᬩᬦ᭄ᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄᭟᭐᭟᭔᭑᭟ᬓᬮᬶᬗ᭄ᬓᬾᬬᬦ᭄᭞ᬕᬗ᭄ᬕᬸᬭᬫ᭄ᬩᬸᬢᬾᬩᬸᬬᬭᬂ᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬮᬶᬮᬶᬢ᭄᭞ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬲ
ᬢᭂᬗᬄᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬫᬮᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬓᬮᬸᬓᬢ᭄᭞ᬗᬲᭀᬭᬂᬮᬶᬲ᭄ᬓᬫᬮᬶᬕᬶ᭞ᬦᬾᬗᬭᬶᬢᬶᬲᬂ᭞ᬩᬜᬸᬳᬯᬂᬢᭀᬬᬰᬸᬘᬶ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬥᬂᬥᬂ᭟᭐᭟᭑᭟
ᬳᬤᬸᬄᬭᬢᬸᬲᬂᬮ᭄ᬯᬶᬃᬰᬰᬶᬄᬜᬸᬦ᭄ᬤᬃᬕᬮᬂ᭞ᬢᬶᬲ᭄ᬓᬤᬶᬅᬫᬺᬢ᭞ᬧᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢᬦ᭄ᬢᬭᬸᬡᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬤᭀᬬᬲᬓᬾᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬩᬲ᭄ᬢᬫ᭄ᬩᬾᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞