Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/31

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭓᭐ 30B]
ᬲᬓᬶᬢ᭄᭟᭐᭟᭒᭕᭟ᬲᬶᬦᬄᬢᭀᬬᬓᬧᬳᬶᬘᬭᬶᬂᬲᬂᬩᭂᬥᬓ᭄᭞ᬧᬢᬸᬭᭀᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬳᬭᬶᬧ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬬᬦ᭄ᬲᬂᬫᬸᬤ᭞ᬓᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦᬦ᭄ᬓᬮᬸᬕ᭄ᬭᬳ᭞ᬢᬫ᭄ᬩᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂ
ᬯᭀᬂᬳᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬮᬭᬲ᭄ᬫᬭᬦᬶᬩᬾᬦᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭖᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬶᬦᬄ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬢᬧᬕᭂᬦᬳᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬢᬦᬾᬫᭃᬂᬳᬤᭀᬄᬫᬗᬮᬶᬄ᭞ᬤᬕᬶᬂ
ᬳᬢᬹᬃᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬗᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬃᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬲᬂᬢᬧ᭞ᬫᬓᬲᬥᬦᬫᬗᬲ᭄ᬣᬶᬢᬶ᭞ᬓᬢᬸᬭᬸᬦᬦ᭄᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬲᬢ᭄ᬯᬧᬶᬦ᭄ᬭᬶᬄ᭟᭐᭟᭒᭗᭟ᬫᬸᬕᬶᬮᬾᬤᬂᬫᬦ᭄ᬤᭀᬲ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭ
ᬅᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬫᬓᬫᬸᬲ᭄ᬢᬶᬓᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬓᬚᬦᬦᬸᬭᬵᬕ᭞ᬫᬓᬧᬬᬸᬩᬦᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬯᬦ᭄ᬤᬶᬭᬜᬫ᭄ᬧᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬫᬜᬸᬓᬬᬂᬲᬂᬫᬾᬫ᭄ᬩᭀᬦ᭄ᬓᬸᬭᬸᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭟
[ ᭓᭑ 31A]
᭒᭘᭟ᬩᬶᬮᬶᬄᬲᬶᬤ᭄ᬥᬫᬗᬤ᭄ᬥᬶᬓᬢᬶᬢᬦ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄᭞ᬍᬧᬲ᭄ᬲᬓᬶᬂᬕᭂᬦᬄᬯᬾᬘᬶ᭞ᬲᬓᬶᬂᬓᬃᬣᬶᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬦᬾᬲᬶᬤ᭄ᬥᬫᬦᬹᬢ᭄ᬰᬵᬲᬦ᭞ᬫᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬰᬷᬮᬲᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬗᬯᬾᬲᬸᬓ᭞
ᬓᬤᬂᬩ᭄ᬭᬬᬓᬸᬮᬯᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭟᭐᭟᭒᭙᭟ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬧᬶᬤᬕᬶᬂᬳᬢᬹᬃᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬭᬢᬸᬲᬶᬦᬄᬗᬯᬶᬓᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬧᬗᬘᭂᬧ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬯᬾᬢ᭄ᬦᬶᬂᬤᬸᬭᬤᬃᬰᬦ᭞ᬤᬸᬭᬰ᭄ᬭᬯᬡ
ᬢᬦ᭄ᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬤᬸᬭᬵᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬢᬧᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬫᬶ᭟᭐᭟᭓᭐᭟ᬲᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬫᬜ᭄ᬚᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬦᬶᬂᬲᬂ
ᬢᬧ᭞ᬲᬶᬦᬄᬯᬸᬲ᭄ᬓᬭᬲᬾᬂᬢ᭄ᬯᬲ᭄᭞ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬲᬂᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤᬾᬂᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬍᬯᬶᬄᬓᬾᬬᬦ᭄᭞ᬢᬭᬸᬡᬲ᭄ᬫᬭᬦᬶᬩᬾᬦᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭑᭟ᬲᬂᬳᬢᬧᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ