Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/3

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭒ 2B]
᭒᭞
ᬲᬳᬶᬫᬗᬺᬫ᭄ᬩᬸᬕᬂᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬢᭂᬍᬩ᭄ᬦᬗᬸᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬬᬚ᭄ᬜ᭞ᬗ᭄ᬭᬢᬢᬧᬮᬦ᭄ᬲᬵᬫᬤᬷ᭞ᬢᭂᬓᬕᬸᬮᬸᬓ᭄᭞ᬳᬤᬸᬂᬗᬯᬾᬓᬺᬢᬬᬸᬕ᭟᭐᭟ᬉᬡ᭄ᬤᬕᬶᬧᬡ᭄ᬤᬾᬮᬦ᭄ᬢᬸ
ᬓᬂ᭞ᬳᬲ᭄ᬢᬓᭀᬰᬮᬓᭀᬰᬮᬷ᭞ᬳᬓᬾᬄᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬓᬶᬭᬂ᭞ᬗᬤᭂᬕ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬫᬨᬮᬳᬬᬸᬜᬸᬓᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬹᬃᬳᬸᬦᬶᬂᬫᬫᬕᬶᬤᬯᬸᬄ᭞ᬗᬶ
ᬗᬦᬶᬦ᭄ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬓᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬲᬲᭀᬮᬳᬦ᭄ᬮᬗᭀᬂᬕᭂᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬳᬶᬢᬸᬂ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬭᬶᬂᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬪᬯᬦ᭟᭐᭟᭗᭟ᬯᬯᬗᬸᬦᬦ᭄ᬤᬳᬢ᭄ᬓᬢᬄ᭞ᬕᭂᬤᭀᬂᬕᭂᬤᭀᬂᬧᬜᭂᬗ᭄ᬓᭂᬃᬳ
ᬲᬭᬶ᭞ᬫᬕ᭄ᬕᬩᬺᬲᬶᬳ᭄ᬤᬳᬢ᭄ᬚᬶᬫ᭄ᬩᬃ᭞ᬳᬮᬸᬦᬮᬸᬦ᭄ᬗᬸᬮᬗᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬃᬬ᭄ᬬᬗᬗᭀᬧᬸᬭᬭᬯᬶᬢ᭄᭞ᬫᬯᬸᬓᬶᬂᬫᬧᬢ᭄ᬭᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬫᬧᬶᬦ᭄ᬤᬫᬮᬮᬫ᭄ᬧᬳ
[ ᭓ 3A]
ᬦ᭄᭞ᬢᬫᬦ᭄ᬳᬮᬸᬲ᭄ᬫᬗᬾᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬸᬮᬓᬲᬸᬩ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬯᬾᬓ᭄ᬭᬢᬧᬸᬦᬶᬓ᭟᭐᭟᭘᭞ᬮᬸᬯᬶᬄᬬᬦᬶᬂᬳᬩᬵᬂᬯᬾᬢᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬕᭂᬦ᭄ᬢᬦᬾᬚᬗᬶᬄ᭞ᬫᬦᬸᬭᬹ
ᬢ᭄ᬕᬶᬸᬢ᭄‌ᬰ᭄ᬮᭀᬓᬓᬳᬲ᭄ᬢᬯ᭞ᬓᬮᬦᬶᬂᬧᬭᬲᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬫᬗᬃᬕ᭄ᬕᬗᬃᬘ᭄ᬘᬡᬯᬶᬥᬶ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬄᬓᬚᬬᬦ᭄ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬫᬓᬵᬤᬶᬮᬡ᭄ᬤᬸᬳᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬮᬸᬧᬸᬢᬶᬂᬘᭀᬭᬪᬬ
ᬤᬶ᭞ᬮᬭᬕᭂᬫ᭄ᬧᬸᬂ᭞ᬩᬮᬶᬓ᭄ᬢᬫ᭄ᬧᭂᬓᬶᬦ᭄ᬓᬲᬤ᭄ᬬᬦ᭄᭟᭐᭟᭙᭞ᬲᬓᬢᬳᬶᬂᬯᭀᬂᬳᬶᬭᬶᬓ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬚᬯᬢ᭄ᬓᬧᬶᬮᬶᬄ᭞ᬓᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬩᬩᬸᬗᬄᬲᬢ᭄ᬯ᭞ᬲᬂᬲᬸᬘᬶᬢᬓᬯ
ᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬸᬮᬢᬸᬭᬸᬦᬦᬸᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬢᭀᬲ᭄ᬦᬶᬂᬫᬲᬤ᭄ᬬᬳᬬᬸ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬘᬭᬶᬢ᭞ᬫᬤᬸᬯᬾᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬩᭂᬲᬶᬓ᭄᭞ᬲᬫᬶᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬯᬯᬦᭂᬗᬦ᭄ᬢᬸ