Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/25

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭒᭔ 24B]
ᬬᬂᬲᬂᬳᬬᬸ᭞ᬍᬍᬧᬶᬂᬚ᭄ᬜᬵᬦᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬧᬭᭀᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲ᭄ᬫᬭᬭᬢᬶᬄ᭟᭐᭟᭑᭒᭟ᬫᬾᬗᭂᬢ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬭᬲ᭞ᬩᬦᬾᬗᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬫᬭᬶᬂᬦᬶᬓᬭᬸᬡᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓ
ᬦ᭄ᬳᬶᬧ᭄ᬬᬦᬾᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬲᬓᬶᬂᬚᬕ᭄ᬭᬓᬲ᭄ᬯᬧᭂᬦ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᭂᬮᬲ᭄᭞ᬫᬓᬭᭀᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬳᬬᬸ᭞ᬭᬲᬭᬶᬂᬦᬦ᭄ᬥᬦᬢᬦ᭞ᬫᬲᬗᬸᬭᬰ᭄ᬫᬶᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭟᭐᭟ᬢᬶᬕᬂ
ᬤᬶᬦᬩ᭄ᬭᬢᬦᬾᬫᬓ᭄ᬱ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬲᬗᬸ᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬲ᭄ᬫᬭᬭᬲᬓᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬗᬶᬤᬸᬫ᭄ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬲᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬫᬳᬸᬮᬫ᭄ᬩᬦᬼᬂᬍᬂᬳᬸᬦᬶᬂ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬮᬸᬬᬸ᭞ᬫᬾᬄᬳ᭄ᬬᬂᬰᬶᬯᬲ᭄ᬫ
ᬭᬦᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬳᬭᬶᬂᬕᬶᬦᭂᬂᬩ᭄ᬭᬢ᭞ᬢᬸᬢᬸᬶᬧᬸᬶᬦ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄ᬗᬲ᭄ᬣᬶᬢᬶᬪᬢᬶ᭟᭐᭟᭑᭔᭟ᬲᬂᬕᬶᬸᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬘᬭᬶᬢ᭞ᬓᬭᬲᬾᬂᬳᬢᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬕᬦᬾᬪᬬᬦᬶ
[ ᭒᭕ 25A]
ᬩᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬯᬦᬦ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬓᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬓᬸᬫᬄᬜᬜᬤ᭄ᬬᬗᬮᬯᬤ᭄᭞ᬗᬢᬸᬚ᭄ᬯᬂ᭞ᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢᬩᭂᬗᭀᬂᬓᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬢᬗ᭄ᬕᬭ᭞ᬳᬶᬲᬸᬘᬶᬢᬦᭀ
ᬮᬶᬄᬜᬧᬢᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭕᭟ᬲᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬾᬯᬸᬲ᭄ᬓᬲᬧ᭞ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬓᬢᬸᬭᬦ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬫᬫ᭄ᬩᭂᬗᬾᬩᬺᬲᬶᬄᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬲᬧᬸᬧᬸᬢᬶᬂᬲᭀᬧᬘᬵ
ᬭ᭞ᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬗᬸᬲᬸᬤ᭄᭞ᬩᭂᬮᬶᬳᬶᬲᭂᬂᬓ᭄ᬭᬡᬢᭂᬓ᭞ᬦᭂᬮᭀᬓᬶᬦ᭄ᬳᬶᬳᬤᬶᬫᬳᬶ᭟᭐᭟᭑᭗᭟ᬓᬾᬯᬮᬓᬤᬶᬫᬓᭂᬲ᭄ᬬᬩ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬗᭂᬢᭀᬦᬶ
ᬦ᭄᭞ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦ᭄ᬳᬤᬶᬓᭂᬘᬸᬤ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬳᬤᬶᬫᬳᬦ᭄ᬮᬗᬸ᭞ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬫᬩ᭄ᬭᬢ᭞ᬢᬹᬃᬫᬕᬥᬂ᭞ᬫᬘᬓᬤᬮᭀᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬦᬄᬚ᭄ᬯᬳᬥᬶᬢᬸᬢᬸᬭᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾ