Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/23

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭒᭒ 22B]
᭒᭒᭞
ᬰ᭄ᬭᬸᬧᬢᬦᬾᬤᬺᬱ᭄ᬫᭂᬢᬸ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬓᭂᬦᬳᬶᬦᬫ᭄ᬧᭂᬢᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬫᭂᬤᬮ᭄᭞ᬩᬯᭀᬲᬾᬫᬗᬚᬧ᭄ᬲᬸᬯᬸᬂ᭞ᬥᬸᬄᬗᬹᬥᬳᬶᬭᬢᬸᬮᬕᬲ᭄᭞ᬫᬗᬸᬢᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬭᬶᬓᬶ᭟
᭟᭒᭟ᬭᬶᬂᬫᭂᬦ᭄ᬤᬸᬂᬲᬯᬗᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬇᬋᬂᬭᬫ᭄ᬩᬸᬢᬾᬫᬲᬶᬄᬢᭀᬂᬜᬓ᭄ᬫᬩᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬲᭂᬍᬫ᭄ᬳᬓ᭄ᬱᬶᬦᬾᬢᬹᬃᬩᬮᬸᬢ᭄᭞ᬳᬶᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬩᬶᬭᬸᬬᬓᬮᬄ᭞ᬕᬶᬮᬶᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬩᬲ᭄ᬲᬶᬧᭀᬓ᭄ᬦ
ᬦ᭄ᬤᬶᬗᬶᬦ᭄ᬲᬸᬲᬸ᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬧᭀᬮ᭄ᬧᬜᬮᬶᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬧᬸᬥᬓ᭄᭞ᬗᬬᬸᬄᬭᬶᬂᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬫᬡᬶᬓ᭄᭟᭐᭟᭓᭟ᬤᬶᬚᬲᬶᬄᬢᬸᬤ᭄ᬢᬸᬤᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬳᬬᭀᬦ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸᬫ
ᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬤᬭᬶᬢᬦ᭄ᬗᬯᬾᬮᬶᬧᬸᬂ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬤᭀᬄᬬᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬗᬂᬭᬶᬂᬯᬘᬦᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬢᬸᬦᬾᬋᬫ᭄ᬧᬸᬄᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬍᬫᭂᬢ᭄ᬮᬬ᭄ᬯᬦᬶᬂᬳᬗ᭄ᬰᬵᬓ᭞ᬢᭀᬂᬫᬫ᭄ᬧᬸᬄᬦᬦ᭄ᬤᬶ
[ ᭒᭓ 23A]
ᬗᬶᬦ᭄ᬧᬶᬧᬶ᭟᭐᭟᭔᭟ᬳᬳᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬓᬃᬭᬶᬚᬲ᭞ᬩᬦᬾᬉᬲᬶᬮ᭄ᬕᬸᬗ᭄ᬕᬸᬫᬫᬦᬄᬫᬭᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬮᬩᬾᬶᬸᬫ᭄ᬩᬦᬾᬩᬭᬓ᭄ᬢᬸᬃᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬗᭂᬫ᭄ᬩᬳᬂᬰᬲ᭄ᬓᬭ᭞ᬬᬳᬶᬩᬶ
ᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬭᬳᬶᬡᬓᬮᬄᬫᬢᬭᬸᬂ᭞ᬭᬶᬂᬘᬘᬶᬗᬓ᭄ᬳᬶᬫᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄ᭞ᬫᬓᭂᬥᬾᬧ᭄ᬦᬢᭀᬦᬶᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭟᭐᭟᭕᭟ᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂᬢ᭄ᬭᬢᬿᬮᬦ᭄ᬧᬤ᭄ᬫ᭞ᬢ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬫᬓᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬰᬰᬷᬄᬧ᭄ᬭᬯ
ᬡᬶ᭞ᬬᬜ᭄ᬘᭀᬗᬄᬧᬸᬭᬸᬦ᭄ᬫᬫᬭᬸᬂ᭞ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬭᬳᬶᬳᬶᬫᬶᬭᬄ᭞ᬲᬶᬦᬄᬢᬸᬮᬄ᭞ᬲᭂᬓᬭᬾᬓᬸᬘᬸᬧ᭄ᬓᬢᭂᬫ᭄ᬧᬸᬃ᭞ᬳᬶᬩᬸᬮᬦ᭄ᬘᬾᬫ᭄ᬧᬾᬂᬤᬤᬶᬦ᭄ᬜ᭞ᬳᬶᬭᬢᬸᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄ᬧᬤᬶᬤᬶ
᭟᭐᭟᭖᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᭀᬂᬳᬤᬗᬯᬶᬦᬂ᭞ᬮᬶᬧᬸᬃᬫᬦᬄᬫᬗ᭄ᬤᬾᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬭᬶᬂᬳᬶᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬲᬵᬕᬭᬳᬮᬲ᭄ᬮᬦ᭄ᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬓᬬᬂᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬦᬵᬕᬭ᭞ᬜᭀᬭᭀᬂ