Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/22

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭒᭑ 21B]
᭒᭑᭞
ᬯᬘᬦᬦᬾᬩᬲ᭄ᬗᬸᬮᬗᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬲ᭄ᬬᬸ᭞ᬭᬲᬬᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬶᬂᬫᬶᬭᬄ᭟᭐᭟᭘᭙᭟ᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬫᬜᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂᬫᬧᬲ᭄᭞ᬲᬧᬶᬲᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬭᬢᬸᬳᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭞
ᬳᬢᬹᬃᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬚᬦ᭄ᬫᬧᬮᬶᬂ᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬗᭂᬩᬸᬲᬶᬦ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᬮᬶᬂᬧᬢᬶᬚ᭄ᬮᬫᬸᬢ᭄᭞ᬳᬥᬸᬄᬲᬓᬶᬂᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄᭞ᬥᬸᬭᬸᬲᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬶᬲᬶᬲᬶᬧ᭄᭞ᬧᬂᬤᬘᬮᬸᬳ᭄᭞ᬳᬶᬫᬦᬫ᭄ᬧᬾ
ᬦᬶᬦᬶᬫᬶᬭᬄ᭟᭐᭟᭙᭐᭟ᬲᬫᬮᬶᬄᬭᬢᬸᬳᬾᬮᬶᬗᬂ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᭀᬓ᭄ᬗᬯᬶᬢ᭄ᬫᬩᬚ᭞ᬲᬭᬵᬢ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬢᬦ᭄ᬗ
ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬶᬦᬸᬦᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬪᭀᬬᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬭᬶᬂᬚᬕᬢᬾᬲᬫᬶ᭞ᬲᭀᬓᬶᬭᬢᬸ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬕᭂᬮᬲ᭄ᬕᬸᬫᬦ᭄ᬢᬸᬂᬭᬶᬂᬫᬦᬄ᭟᭐᭟᭙᭑᭟ᬩᬶ
[ ᭒᭒ 22A]
ᬮᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᭂᬲᬾᬄᬕᬫ᭞ᬧᬘᬂᬫᬕᬫᬳᬶᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬭᬳᬶᬡᬯᭂᬗᬶᬓᬵᬃᬘ᭄ᬘᬡ᭞ᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬳᬢᬶᬓᬱ᭄ᬝᬸᬢᬶ᭞ᬓᬲ᭄ᬢᬯᬩᬦ᭄ᬧᬸᬄᬕᬶᬡᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬯᬶᬲᬶᬓ᭄ᬲᬮᬶᬗᬾᬍᬗᬸᬢ᭄
᭞ᬦᬶᬓᬭᬸᬡᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬚᬩᬲ᭄ᬫᬫᬸᬚᬶ᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬤᬸᬫᬸᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬉᬕᬶᬧᬫᬶᬢ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄᭟᭐᭟ᬢᬸᬯᬶᬘᭂᬘᭂᬄᬓᬳᭂᬦ᭄ᬤᬾᬦᬂ᭞ᬦᬶᬓᬭᬸᬡᬶᬗᭂᬲᭂᬃᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞
ᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢᬩᭂᬗᭀᬂᬗᬢᭀᬦᬂ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬢᭀᬕᭀᬕ᭄ᬫᬲᭂᬫᬸᬚᭂᬗᬶᬲ᭄᭞ᬫᬭᬲᬲᬸᬯᬸᬂᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬚᬷᬯᬦᬾᬓᬤᬶᬫᬦᬸᬢᬸᬕ᭄᭞ᬦᬶᬓᬭᬸᬡᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬘᬮ᭄᭞ᬳᬸᬫ᭄ᬧᬸᬢᬦ᭄ᬧᬸᬥ
ᬓ᭄ᬗᬶᬮᬶᬤᬶᬦ᭄᭞ᬮᬫᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬯᬲᬸᬕᬶᬢᬦ᭄ᬓᬘᬶᬗᬓ᭄᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬧᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭟᭐᭟᭑᭟ᬲᬤᬮᬶᬫᬲᬂᬲᬸᬘᬶᬢ᭞ᬩᬳᬸᬳᬾᬮᬶᬂᬫᬢᬸᬧ᭄ᬢᬸᬧ᭄ᬫᬗᬾᬓᬲᭂᬤᬶᬄ᭞