Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/20

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭙ 19B]
ᬧᬸᬧᬸᬗᬦ᭄᭞ᬲᬯᬸᬭᬾᬢᬦ᭄ᬫᬮᬧᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬢᬶᬢᬶᬬᬂᬭᬢᬸᬩᬸᬮᬦ᭄᭞ᬳᬜᬸᬤᬂᬘᬶᬗᬓᬾᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬮᬸᬯᬃᬩᬮᬩᬃᬫᬥᬸᬕᭂᬦ᭄ᬤᬶᬲ᭄᭞ᬜᬸᬜᬸᬃᬭᬯᭀᬲᬾᬩ
ᬲ᭄ᬲᬸᬮᬸᬓ᭄᭞ᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬲᬶᬥᬫᬮᬶᬧᭂᬢᬦ᭄᭞ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬚᬕ᭄ᬗᬶᬭᬶᬂᬤᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬓᬳᬶᬫᬸᬤ᭄ᬫᬦᬫ᭄ᬧᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟᭘᭑᭟ᬤᬸᬓᬸᬄᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬫᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬶᬲᬸᬕᬢ
ᬳᬶᬧᬄᬚᬵᬢᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬳᬶᬭᬢᬸᬦᬸᬮᬓ᭄᭞ᬦᬾ ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬜᬶᬫ᭄ᬧᬗᬶᬦ᭄᭞ᬫᬲᬤ᭄ᬬᬦᬸᬦᬲ᭄ᬳᬶᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬭᬾᬄᬭᬩᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᭂᬧᬂᬲᬓᬾᬂᬦᬶ
ᬱ᭄ᬓᬮ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲ᭄ᬫᬭᬭᬢᬷᬄᬳᬤᬶ᭞ᬲᬶᬄᬲᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬧᬲᬳᬂ᭟᭐᭟᭘᭒᭟ᬳᬧᬦ᭄ᬚᬵᬢᬶᬚᬢᬸᬓᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬤᬾᬯᬢᭂᬦ᭄ᬤᬤᬶᬗᬮᬗᬶᬦ᭄᭞
[ ᭒᭐ 20A]
ᬓᬮᬶᬗ᭄ᬓᬾᬪᬸᬢᬫᬵᬦᬸᬱ᭞ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬗᬶᬭᬶᬂᬫᬶᬭᬄᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬸᬗ᭄ᬓᬸᬭᬶᬦ᭄ᬳᬶᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬥᬾᬭᬶᬳᬶᬦᬦ᭄᭞ᬩ᭄ᬭᬾᬗ᭄ᬓ
ᬢ᭄ᬘᭂᬘᬄᬫᬦᭀᬮᬶᬄ᭞ᬫᬾᬄᬓᬢᬜ᭄ᬚᬸᬂ᭞ᬓᬢᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬦᭀᬮᬶᬄᬳᬶᬫᬶᬭᬄ᭟᭐᭟᭘᭓᭟ᬤ᭄ᬬᬄᬓᬭᬸᬡᬶᬳᭀᬘᭂᬓ᭄ᬫᬶᬋᬗᬂ᭞ᬯᬳᬸᬭᬸᬫᬲᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬳᬾᬮᬶᬂᬭᬶᬂᬭ
ᬯᭀᬲᬾᬳᬶᬯᬂ᭞ᬧᭀᬮᭀᬲᬾᬢᬦ᭄ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬳᬶᬡ᭄ᬤᬶᬓ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬜᬲᭂᬦᭂᬂᬓᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬭᬾᬄᬘᬮᬸᬄᬜᬶᬫ᭄ᬧᬗᬂᬮᬸᬘᬸ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬫᬢᬹᬃᬢᬢ᭄ᬭᬗᬦ᭄᭞ᬩᭂᬮᬶᬲᬂᬫᬸᬱ᭄ᬝᬶ
ᬓᬦ᭄ᬮᭂᬯᬶᬄ᭞ᬧᬶᬦᭂᬄᬤᬸᬫᬸᬦ᭄ᬗᬸᬤ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬗᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬮᭀᬓᬶᬓ᭟᭐᭟᭘᭔᭟ᬓᭂᬘᬧ᭄ᬳᬚᬷᬦᬾᬳᬾᬮᬶᬗᬂ᭞ᬓᬧᬶᬮᬸᬯᬶᬃᬦᬾᬓᬧ᭄ᬭᬶᬄ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬢᬦ᭄ᬫᬯᬶᬯᬾᬓ᭞ᬮᭀ