Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/2

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑ 1B]
᭑᭞
᭚ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬲ᭄ᬢᬸ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄᭞ᬰᬸᬘᬶᬢ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭐᭟ᬚᭂᬦᭂᬓ᭄ᬭᬶᬂᬫᬾᬭᬸᬰᬭᬷᬭ᭞ᬓᬱ᭄ᬝᬸᬢᬶᬳ᭄ᬬᬂᬫᬳᬵᬰᬸᬘᬶ᭞ᬫᬧᬸᬱ᭄ᬧᬤ᭄ᬫᬳᬺᬤ
ᬬ᭞ᬫᬕᭂᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬯᬭᬦᭂᬂᬲᭂᬧᬶ᭞ᬫᬕᬡ᭄ᬤᬬᬢᬶᬲ᭄ᬦᬶᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬫᬮᬾᬧᬜᬰᬶᬮᬳᬬᬸ᭞ᬫᬯᬶᬚᬫᬾᬗᭂᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬓᬰ᭞ᬓᬸᬓᬸᬲᬶᬂᬱᬤ᭄ᬭᬶᬧᬸᬦᬕ᭄ᬤᬶ᭞ᬤᬸᬧᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬥᬶᬧᬳᬶᬥᭂᬧᬾ
ᬕᬮᬂ᭟᭐᭟᭒᭟ᬓᬩ᭄ᬤᬧ᭄ᬧᬭᬶᬲᬸᬤ᭄ᬤᬧᬹᬚ᭞ᬕᭂᬫᭂᬢᬶᬂᬅᬚ᭄ᬜᬦᬯᬶᬲᬶᬓ᭄᭞ᬢᭂᬕᭂᬳᬶᬂᬲᬉᬧᬘᬵᬭ᭞ᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬳᬶᬤᬓᬵᬱ᭄ᬝᬸᬢᬶ᭞ᬳᬲᬸᬂᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬧᬶᬦᬃᬭᬶᬄ᭞ᬫᬸᬕᬶᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬫᬃ
ᬕ᭄ᬕᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬲᬤ᭄ᬬᬧᬜ᭄ᬚᬂᬬᬸᬱ᭞ᬭᬶᬂᬧᬵᬧᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬳᬓᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬮᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬂᬪᬯᬘᬓ᭄ᬭ᭟᭐᭟᭓᭟ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬮᬗᬸᬢ᭄ᬓᬧᬸᬢ᭄ᬫᭂᬮᬄ᭞ᬧᬓᬃᬤᬶᬤ᭄ᬧᬂ
[ ᭒ 2A]
ᬓᬯᬶᬗᭂᬦᬶ᭞ᬢᬸᬳᬸᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄ᬦᬸᬤᬸᬢ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬗᬄᬯᬮᬶᬗ᭄ᬮᬸᬂᬫᬗᬺᬲᭂᬧᬶ᭞ᬳᬯᬶᬦᬦ᭄ᬫᭂᬢᬾᬦ᭄ᬳᬮᬶᬂ᭞ᬭᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬓᬮᬸᬤᬦ᭄ᬤᬸᬲᬸᬦ᭄᭞ᬕᬶᬭᬶᬂᬧᬗ᭄ᬓᬄᬫᬸᬭᬸᬓ᭄ᬜᬸᬭᬢ᭄᭞ᬲᬶ
ᬦᭀᬫ᭄ᬓᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬦᭂᬫ᭄ᬩᬗᬶᬦ᭄᭞ᬫᬧᬶᬜᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭞ᬲᬸᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬲᬂᬓᬯᬶᬭᬵᬚ᭟᭐᭟ᬫᬫᬶᬢᬂᬕᭂᬂᬧᬗᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬩᬲ᭄ᬮᬕᬲ᭄ᬫᬗᬯᬶ᭞ᬲᬢ᭄ᬯᬗᬯᬸᬃᬢᬦ᭄ᬧᬪᬸᬓ᭄ᬢ᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬤ
ᬲᬃᬧᬫ᭄ᬭᬶᬳᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬜᬭᬢᬂᬭᬳᬬᬸᬦ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞ᬫᬸᬥᬶᬢᬫᬓᬧᬓᬸᬓᬸᬄ᭞ᬓᬤᬶᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬓᬲᬢ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬳᬤ᭄ᬯᬢᬸᬳᬸᬢᬦ᭄ᬓᬾᬢᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬦᬾᬢᬸᬚᬸ᭞ᬯᬲᬦᬳ
ᬬᬸᬧᬸᬦᬶᬓ᭟᭐᭟᭕᭟ᬫᬓᬧᬦᭂᬫ᭄ᬩᬾᬦᬶᬂᬲᬢ᭄ᬯ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬯᬦ᭄ᬯᬗᬸᬮᬗᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬭᬫ᭄ᬬᬤᬳᬢᬶᬂᬲᬸᬤᬷᬓ᭄ᬱ᭞ᬢᭂᬧᭂᬢᬶᬂᬰᬶᬮᬲᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬦᬹᬢᬶᬂᬕᬫᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬯᬶᬢ᭄᭞