Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/19

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭘ 18B]
᭑᭘᭞
ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬕᬸᬭᬸ᭞ᬦᬾᬫᬧᬭᬩ᭄ᬤᬸᬓᬸᬄᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜ᭟᭐᭟᭗᭖᭟ᬤ᭄ᬬᬄᬧᬃᬫ᭄ᬫᬶᬢᬳᬶᬩᬸᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬮᬘᬸᬃᬪᭀᬬᬓᬭᬶ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᭂᬢᬂᬯᬃᬱ᭞ᬉᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬭᬶ
ᬚᬕᬢ᭄ᬲᭂᬧᬶ᭞ᬭᬯᬸᬄᬮᬬᭀᬦ᭄ᬦᭀᬭᬓᬭᬶ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬫᬢᭂᬫᬳᬦ᭄ᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬧᬸᬳᬸᬦᬂᬕ᭄ᬦᬶᬦ᭄‌ᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭞ᬲᬓᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬧᬸᬳᬸᬦ᭄ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬮᬘᬸᬃ᭞ᬳᬶᬤᬲᬾ
ᬤᬢᬦ᭄ᬧᬲᬯ᭟᭐᭟᭗᭗᭟ᬦᬯᬶᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄᭞ᬓᬧᭀᬦ᭄ᬤᭀᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬜᬶᬫ᭄ᬧᬗᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬩᭂᬮᬶᬲᬗ᭄ᬰᬬ᭞ᬭᬾᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬤᬸᬯᬾ
ᬳᬚᬷ᭞ᬢᭂᬧᭂᬢ᭄ᬭᬶᬂᬩ᭄ᬭᬢᬲᬫᬥᬷ᭞ᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬲᬳᬦᬦ᭄ᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬤᬸᬭᬸᬂᬦᬳᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬸᬄᬓ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬤᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬶᬓᬶ᭞ᬢ᭄ᬭᬸᬡᬯᬳᬸ᭞ᬯᬱ᭄ᬝᬦᬶᬧᬸ
[ ᭑᭙ 19A]
ᬦ᭄‌‌‌ᬳᬶᬲᬸᬕᬢ᭟᭐᭟ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦᬸᬦᬶᬂᬩ᭄ᬭᬗ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬢᭂᬓ᭄ᬗᬯᬾᬲᭂᬩᭂᬢ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬦᬳᬦᬶᬦ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬢᬲᬸᬦᬶᬂᬫᬜᬸᬓ
ᬦᬶᬦ᭄᭞ᬕ᭄ᬭᬾᬢᬾᬄᬩᬜᭀᬮ᭄ᬭᬶᬂᬢᬫ᭄ᬬᬸ᭞ᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬫᬗᬯᬶᬦᬂᬕᬶᬭᬂ᭞ᬢᬶᬯᬲ᭄ᬭᬶᬂᬧᬧᬶᬦᭂᬄᬳᬸᬲᬶᬮ᭄᭞ᬓᬥᬸᬓ᭄ᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬭᬶᬓᬸᬄᬫᬦᬶᬗ᭄ᬓᬳᬂᬫᬺᬓᬓ᭄᭟᭐᭟᭗
᭙᭟ᬳᬷᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬲᬥᬸᬭᬸᬂᬩᭂᬮᬶᬗᬭᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬬᬕᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂ᭞ᬳᬢᬹᬭᬾᬫᬗᬶᬫ᭄ᬧᭂᬓ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬫᬩᬩᬬᭀᬦ᭄ᬘᬶᬗᬓ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞
ᬫᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬩᬦ᭄ᬓᭂᬜᬸᬂ᭞ᬲᬂᬫᬶᬋᬂᬫᬭᬲᬕᭂᬫ᭄ᬧᭀᬃ᭞ᬫᬰ᭄ᬭᬶᬬᭂᬧ᭄ᬓᬤᬶᬫᬗᬶᬧᬶ᭞ᬭᬲᬫᬕ᭄ᬮᬸᬢ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬩᬮᬾᬧᬯᬭᬗᬦ᭄᭟᭐᭟᭘᭐᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬮᬸᬯᬶᬃᬓ