Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/16

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭕ 15B]
᭑᭕᭞
ᬦ᭄᭞ᬢᭂᬧᭂᬢ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬲᬢ᭄ᬬᬮᬓᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬳᬤᬸᬂ᭞ᬓᬵᬤᬶᬲᬘᬶᬮᬯᬦᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭟᭐᭟᭖᭓᭟ᬩ᭄ᬯᬄᬢᬫᬢᬶᬃᬣᬬᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬸᬩᬩᭂᬮᬶᬫᬗᬶᬢᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬫᬢᬶᬢᬶ
ᬲ᭄ᬤᬶᬦᬦᬾᬫᭂᬮᬄ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬳᬩᬸᬮᬦ᭄ᬳᬸᬮᬶᬚᬦᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬄᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᬃᬦ᭄ᬗᬮᬗᬶᬦ᭄᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬧᬬᬸᬮᬸᬯᬲ᭄ᬤᬶᬢᬸ᭞ᬓᬤᭀᬂᬦᬸᬚᬸᬰᬰᬶᬄᬫᭂᬮᬄ᭞ᬳᬮᬲᬾᬲᬶᬦᬄᬗᬋᬡᬦᬶ
ᬦ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬤᬸᬂ᭞ᬲᬂᬲᬸᬘᬶᬢᬧᬫᬶᬢ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄᭟᭐᭟᭖᭔᭟ᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬲᭂᬫᭂᬂᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢ᭞ᬮᬗ᭄ᬳᬓᬢᬸᬓᬤ᭄ᬗᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬜᬤ᭄ᬬᬫᬜᬃᬬ᭄ᬬᬰᬾᬯᬡ᭞ᬢᬹᬃᬲᬵ
ᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬮᬓ᭄ᬱᬡᬳᬶᬦ᭄᭞ᬯᬸᬲᬦᬾᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬢᬗᬶ᭞ᬧᬘᬂᬫᬧᬓᬬᬸᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬘᬶᬗᬓ᭄ᬲᭂᬓᬃᬓᬢᬄ᭞ᬳᬜᬸᬤ᭄ᬲᬋᬂᬓᬜ᭄ᬘ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬧ
[ ᭑᭖ 16A]
ᬳᬸᬧ᭄᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬢᬭᬸᬡᬶᬘᬶᬗᬓ᭄᭟᭐᭟᭖᭕᭟ᬳᬤᭂᬕ᭄ᬜᭂᬧᭂᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬘᬘᬤ᭄᭞ᬳᬬᬸᬳᬦᭀᬫ᭄ᬮᬶᬯᬢ᭄ᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄᭞ᬳᬾᬜ᭄ᬘᭀᬮ᭄ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾᬜᬕ᭄ᬚᬕ᭄᭞ᬢᬳᬸᬢ
ᬫ᭄ᬧᭂᬓ᭄ᬚᬗ᭄ᬕᭂᬮ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬯᭀᬂᬮᬦᬂᬓᬳᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫᬢᬹᬃ᭞ᬥᬸᬄᬤᬾᬯᬲᬂᬓᬵᬤᬶᬩᬸᬮᬦ᭄᭞ᬪᭀᬬᬫᬥᬸᬢᭂᬓᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬤᬸᬳᬸᬂ᭞ᬢᭂᬓᬫᬗᬺ
ᬲᬂᬫᬦᬄ᭟᭐᭟᭖᭖᭟ᬲᬓᬵᬤᬶᬭᬶᬂᬫᬲᬸᬫ᭄ᬧᭂᬦᬦ᭄᭞ᬩᬳᬦᬾᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬭᬹᬧᬳᬬᬸᬓᬤᬶᬕᬫ᭄ᬩᬃ᭞ᬳᬮᬶᬲ᭄ᬮᬜ᭄ᬘᬶᬧ᭄ᬫᬦᬢᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬤᬳᬸᬦ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬢᬭᬦᬾᬮᬶ
ᬮᬶᬄ᭞ᬳᭂᬳᭂᬲ᭄ᬢᭀᬂᬩᬦᬶᬫᬫᬭᬸᬂ᭞ᬳᬳᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬓᬃᬘᬫ᭄ᬧᬓ᭞ᬚ᭄ᬭᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬤᭂᬕ᭄ᬳᬶᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬓᬬᬂᬩᬓᬸᬂ᭞ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᬶᬚᬶᬦ᭄ᬳᬶᬫᬶᬭᬄ᭟᭐᭟ᬳᬶᬢᭂᬩᬸᬘᭂᬫᭂᬢ