Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/140

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭓᭙ 139B]
᭑᭓᭙᭞
ᬲᬳᬶ᭞ᬫᬢᬶᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬢᬸᬯᬶᬦ᭄ᬫᬜ᭄ᬫᬦ᭄ᬫ᭟᭐᭟᭑᭙᭟ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬚᬸᬯᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬶᬱ᭄ᬝᬲᬫᬶ᭞ᬳᬤᭀᬄᬬᬦ᭄ᬲᬯᬗᬂ᭞ᬭᬶᬂᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬳᬮᬲᬾᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬫᬢᬶᬃ
ᬣᬬᬢ᭄ᬭ᭟᭐᭟᭒᭐᭟ᬪᭀᬬᬲᬶᬤ᭄ᬥᬲᬸᬲᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬫᬦ᭄ᬤᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬕᬸᬦᬸᬂᬳᬮᬸᬲ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬩᬃ᭞ᬫᬸᬓᬦᬾᬲᬗᭂᬢ᭄ᬓᬧᭂᬜ᭄ᬘᬶᬮ᭄᭞ᬭᬶᬂᬢᬮᬕᬦᬾᬚᬶᬫ᭄ᬩᬃ᭟᭐᭟᭒᭑᭟ᬫ
ᬢᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬪᬶᬭᬸᬮᬶᬮᬶᬄ᭞ᬩᬗᭂᬢᬸᬢ᭄ᬢᬫᬬᬦ᭄᭞ᬳᬶᬩᬸᬗᬥᬸᬂᬜᬸᬚᬸᬄᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬮᬾᬕᭀᬲᬦ᭄ᬩᬗ᭄ᬓ᭄ᬬᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟᭒᭒᭟ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞
ᬳᬶᬤᬳ᭄ᬬᬂᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬗᬧᬶᬓᬶᬦ᭄᭞ᬜᬶᬧ᭄ᬢᬩᬸᬦ᭄ᬢᬸᬢ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬭᬯᬸᬄᬧᬸᬧᬸᬫᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬗᬯᬶᬢ᭄ᬲᬦᬾᬓᬧᬶᬗᬶᬢᬂ᭟᭐᭟᭒᭓᭟ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬳᭂᬦᬸᬲᬗᭂᬢ᭄ᬘᭂᬍᬩ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶ᭞
[ ᭑᭔᭐ 140A]
ᬦᬸᬮᬸᬄᬕᬶᬬᬶᬂᬫᬡ᭄ᬥᬸᬓᬦ᭄᭞ᬮᬸᬢ᭄ᬗᬮᬶᬓᬸᬓ᭄ᬦᭂᬤᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬗ᭄ᬓᬸᬂᬫᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬩᬸᬮᬓᬦ᭄᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬦᬥ᭟᭐᭟᭑᭟ᬫᬮᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬓᬾᬮᬶᬗᬂ᭞ᬭᬶᬂᬩᭂᬮᬶᬲᬓᬵᬤᬶ
ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬡ᭄ᬥᬬᬂᬚᬸᬯᬧᬶᬦᭂᬳᬂ᭞ᬗᬸᬤᬤᭀᬄᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬗᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬩᬺᬲᬶᬄᬢᬫ᭄ᬧᭂᬓ᭄ᬚᬮᬦ᭄ᬫᬸᬮ᭞ᬚᭂᬮᬧ᭄ᬳᬮᬶᬄ᭞ᬓᬩᬸᬮᬓᬦ᭄ᬤᬶᬳᬮᬲ᭄ᬲᬯᬢ᭄᭟᭐᭟᭒᭟ᬬᬦ᭄ᬤᬶᬦᬶᬢ᭄ᬯ
ᬭᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬲᬶᬦᬄᬢ᭄ᬯᬭᬓᭂᬦᬶ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬢ᭄ᬬᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬫᬦᬳᬂ᭞ᬰᬸᬓ᭄ᬮᬦᬾᬯᬦ᭄ᬢᬄᬤᬶᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬤᬶᬓᬬᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬩᬓᬢ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬲᬸᬮᬶᬢ᭄᭞ᬓᭂᬦᬶᬭᬶᬂᬢᭂ
ᬗᬄᬩᬸᬮᬓᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭟ᬫᬮᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬫᬦᬳᬂ᭞ᬦᬾᬗᬯᬶᬦᬂᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬳᬶᬤᬳ᭄ᬬᬂᬲ᭄ᬫᬭ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬭᬢᬶᬄᬢᭀᬫᬢᭂᬫᬸ᭞ᬭᬸᬲᬓ᭄ᬪᭀᬬᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬚᬕ