Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/139

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭓᭘ 138B]
᭑᭓᭘᭞
ᬫᬢᭂᬫᬄᬭᬸᬲᬓ᭄᭟᭐᭟᭙᭟ᬫᬾᬗᭂᬢ᭄ᬮᬸᬧᬬᬦ᭄ᬧᬲᬄᬕᬸᬫᬶᬢᬦ᭄ᬓᬭᬶ᭞ᬧᬢᭂᬄᬢ᭄ᬯᬭᬪᬶᬦ᭞ᬰᬸᬘᬶᬢᬮᬦ᭄ᬦᬶᬓᬭᬸᬡᬷ᭞ᬬᬦ᭄ᬧᬲᬄᬫᬢᬶᬥᬥᬓᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭐᭟ᬦᬶ
ᬓᬶᬫᬮᬶᬄ᭞ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬩᭂᬮᬶᬫᬦᬬᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬘᭀᬭᬄᬗᬭᬦᬶᬤᬾᬯ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬸᬯᬾᬘᬬᬸᬶᬦᬶᬸᬭᬶᬂᬲᬂᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬯᬸᬤ᭄ᬓᬯᬸᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄ᬤᬾᬯ᭟᭐᭟᭑᭑᭟ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬘᬸᬘᬸᬤ᭄ᬲᬳᬶᬪ
ᬭᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬓᬧᬗ᭄ᬓᬸᬃᬬᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬭᬩᬷ᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬩᭂᬮᬶᬗᬸᬢᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟᭑᭓᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬦᬶᬂᬕᬸᬂᬮᬸᬮᬸᬢ᭄ᬮᬮᬶᬲ᭄᭞ᬓᬮᬶᬗ᭄ᬓᬾ ᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬭᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬵᬫᬵᬧᬸᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄ
[ ᭑᭓᭙ 139A]
ᬗᭂᬘᬧᬶᬦ᭄᭞ᬅᬄᬢᬓᬸᬢ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬜ᭄ᬚᬗᬂ᭟᭐᭟᭑᭔᭟ᬬᬾᬦᬶᬂᬯᬦ᭄ᬢᬄᬓᬾᬦᬓ᭄ᬩᭂᬮᬶᬧᬫᬸᬗ᭄ᬯᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᭂᬕ᭄ᬦᬶᬭᬰ᭄ᬭᬬ᭞ᬫᬳᬤᬰ᭄ᬭᬬᬲᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬸᬶᬤᬚᬸᬫ᭄ᬫᬳᭂᬮ
ᬲ᭄ᬳᭂᬮᬲᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭕᭟ᬦᬧᬶᬮᬮᬮᬶᬉᬢᬯᬶᬲᬗ᭄ᬓᬦᬶᬂᬮᬮᬶᬲ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬳᭂᬮᬲ᭄ᬫᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬋᬓᭀᬳᬾᬫᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶ᭞ᬓᬧᬶᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶᬫᬜᬬᬗᬂ᭟᭐᭟᭑᭖᭟ᬓᬤᬾ
ᬦ᭄ᬘᬭᬫᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬬᬸᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶ᭞ᬚᭂᬕ᭄ᬩᭂᬮᬶᬗᬭᬵᬕ᭞ᬦᬾᬭᬸᬫᬲᬚᬵᬢᬶᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬫᬗᬲᭀᬭᬂᬓᬓᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬ᭟᭐᭟᭑᭗᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬸᬦᬶᬗᬬᬂᬫᬦᬄᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬶ
ᬢ᭄ᬬᬂᬫᬩ᭄ᬭᬢ᭞ᬫᬢᬧᬮᬦ᭄ᬫᬲᬫᬥᬷ᭞ᬓᬮᬶᬄᬫᬥᬃᬫ᭄ᬫᬲᬥᬦ᭟᭐᭟᭑᭘᭟ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬩᭂᬮᬶᬓᬮᬶᬗ᭄ᬕᬬᬂᬓᬧᬢᬶᬢᬶᬲ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬫᬓᬭᭀᬦᬦ᭄᭞ᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓᬢᬦ᭄ᬲᬄ