Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/129

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭒᭘ 128B]
᭑᭒᭘᭞
ᬫᬭᬶᬂᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭟᭐᭟᭑᭔᭟ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬸᬭᬸᬂᬢᬢᬦ᭄ᬯᬶᬓᬦ᭄᭞ᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬭᬩ᭄ᬳᬸᬦᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬓᬤᬶᬗᬤᬩ᭄᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬚᭂᬥᬂ᭞
ᬦ᭄ᬤᬢᭂᬕᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢ᭞ᬜᬯᬸᬃᬫᬶᬢ᭄ᬭᬗᬶᬦ᭄ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭟᭐᭟ᬫᬗᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃᬳᬶᬤᬜᬧᬢᬹᬃᬦᬓᬾᬦᬂ᭞ᬯᬱ᭄ᬝᬦ᭄ᬲᬂᬩᬯᬸᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬓᬩᬸᬯᬢᬦ᭄ᬜ᭞
ᬢᬫ᭄ᬬᬸᬦᬾᬫᬢᬹᬃᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬥᬸᬄᬭᬢᬸᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬓᬮᬶᬄ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬓᬾᬂᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄ᬫᬭᬶᬓᬶ᭟᭐᭟᭑᭖᭞ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬜᬩᬩᬯᭀᬲ᭄ᬦᬾᬗᬯᬾᬕᬶᬭᬂ᭞ᬭᬯᬸᬳᬂ
ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬾᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬥᭀᬄᬗᬯᬶᬦᬂᬮᬭ᭞ᬳᬯᬶᬦᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬲᭂᬮᬂ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬓᬤᬶᬲᬤᬧᬶᬗᬶᬢ᭄᭞ᬫᬓᬯᬶᬦᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬾᬭᬬᬂᬓᬶᬭᬂᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭟᭐᭟᭑᭗᭟
[ ᭑᭒᭙ 129A]
ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬜᬦᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬢᬹᬃᬧᬓᬓᬮᬶᬮᬶᬸᬳᬦ᭄᭞ᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢᬫᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬩᬧᬲᬂᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬩᬧᬗᭀᬩᭂᬢᬂ᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬦᬾᬳᬶᬤᬤᬶᬦᬶ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄ
ᬳᬶᬤ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬢᬶᬲ᭄᭟᭐᭟᭑᭘᭟ᬳᬲᬶᬂᬉᬡ᭄ᬤᬸᬓ᭄ᬲᬮᬸᬯᬶᬃᬩᬸᬯᬢᬂᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬬᬸᬓᬚᬮᬦᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬤᬢᬦ᭄ᬮᬸᬕ᭄ᬭ᭞ᬓᬾᬢᭀᬧᬶᬤᬕᬶᬂᬜᬩᬧ᭞
ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬳᭂᬤᬲᬗ᭄ᬰᬳᬢᬶ᭞ᬫᬜᬶᬦᬳᬂ᭞ᬦᬾᬓᬩᬸᬯᬢ᭄ᬢᭂᬓᬫᬳᬶ᭟᭐᭟᭑᭙᭟ᬦᬥᬓ᭄ᬕᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬫᬗᬸᬦᬶᬗᬬᬂ᭞ᬥᬸᬄᬭᬢᬸᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬓᬮᬶᬄ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬢᬸᬲ᭄ᬓᬮᬸᬕ᭄ᬭ
᭞ᬲᬶᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬸᬦᬶᬗᬬᬂ᭞ᬳᬶᬤᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬓᬭᬸᬡᬷ᭞ᬗᬸᬢᬸᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬗᬢᬹᬭᬂᬲᬸᬭᬵᬢ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭟᭐᭟᭒᭐᭟ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬫᬢᬹᬃᬳᬶᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬓᬫ᭄ᬧᬾ