Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/119

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭑᭘ 118B]
᭑᭑᭘᭞
ᬓᬵᬮᬦᬾᬫᬶᬫ᭄ᬧᬲ᭄᭞ᬲᬸᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬥᬸᬓ᭄ᬢᬶᬩᬭᬶᬂᬧᬮᬩᬸᬳᬦ᭄᭟᭐᭟᭘᭗᭟ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᬧᬶᬤᬃᬢᬬᬂ᭞ᬩᬯᭀᬲ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬷ᭞ᬦᬾᬢᬶᬩᬭᬶᬂᬲᬂ
ᬰᬸᬘᬶᬢ᭞ᬥᬩ᭄ᬤᬩ᭄‌ᬯᬘᬦᬦᬾᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬥᬸᬄᬳᬤᬶᬩᬕᬸᬰ᭄ᬰᬸᬘᬶᬢ᭞ᬲᬂᬲᬸᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬢᬸᬳᬸᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭟᭐᭟ᬳᬯᬦᬦ᭄ᬩᬮᬶᬦᬾᬢᭂᬓ᭞ᬗᬸ
ᬜᬳᬶᬦ᭄ᬳᬶᬳᬤᬶᬫᬳᬶ᭞ᬚᬩᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬓᬳᬶᬲᭂᬗᬦ᭄᭞ᬫᬲᬶᬄᬳᬤᬩᬸᬯᬢ᭄ᬓᬋᬫ᭄ᬩᬸᬕ᭄᭞ᬫᬫᬯᭀᬲᬂᬇᬡ᭄ᬥᬶᬓᬾᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬗᬚᬓ᭄ᬳᬤᬶ᭞ᬓᬳ
ᬮᬲ᭄ᬫᬢᬷᬃᬣᬬᬢ᭄ᬭ᭟᭐᭟᭘᭙᭟ᬲᬸᬩᬩᭂᬮᬶᬫᬗ᭄ᬭᬲᬬᬂ᭞ᬓᭀᬩᭂᬢ᭄ᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄ᬳᬤᬶ᭞ᬲᬓᬵᬤᬶᬳᬶᬫᬦᬸᬓ᭄ᬳᬗ᭄ᬰ᭞ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢᬮ
[ ᭑᭑᭙ 119A]
ᬕᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬲᭂᬥᭂᬂᬦᬯᬸᬫᬲᬶᬍᬫᬦ᭄᭞ᬗᬮᬗᬶ᭞ᬲᬶᬦᬄᬢᭀᬂᬮᭀᬕᬲ᭄ᬫᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭟᭐᭟᭙᭐᭟ᬧᬕᬢᬶᬓ᭄ᬘᬶᬗᬓᬾᬜᬜᬧ᭄᭞ᬦᬜ᭄ᬚᭂ
ᬩ᭄ᬦᬸᬲᬸᬓ᭄ᬳᬸᬦ᭄ᬢᭂᬂᬳᬢᬶ᭞ᬧᬓᭀᬲᭀᬤ᭄ᬓᬸᬮᬶᬢᬾᬗᬸᬤ᭞ᬓᭂᬲᭂᬤ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬕᭂᬥᬶᬂᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬦ᭄ᬢᬾᬯᬚᬓᬸᬯᬢ᭄᭞ᬦᭂᬕᬸᬮ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬓᬾᬯᭂᬄᬲ
ᬚᬯᬘᬂᬫᭂᬕᬢ᭄᭟᭐᭟ᬭᬾᬄᬦᬾᬫᬤᬦ᭄ᬳᬲ᭄ᬫᬭ᭞ᬫᬸᬲᬸᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶᬓᬾᬯᭂᬄᬦᬗ᭄ᬓᬶᬲ᭄᭞ᬲᬶᬮᬢ᭄ᬲᬸᬮᬶᬢ᭄ᬫᬫᭂᬍᬢᬂ᭞ᬲᬾᬩᭂᬢ᭄ᬦᬸᬯᬾᬲ᭄ᬗᬶᬫ᭄ᬧᭂᬓ᭄ᬗᬶᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞
ᬗᬯᬾᬮᬭᬗᭂᬋᬱ᭄ᬫᬓᭂᬲ᭄ᬬᬃ᭞ᬗᬶᬮᬸᬕᬶᬤᬶᬄ᭞ᬚᬸᬫᬳᬦ᭄ᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬧᬕ᭄ᬭᬶᬬᬫ᭄᭟᭐᭟᭙᭒᭟ᬫᬸᬮᬫᬘᬸᬦ᭄ᬤᬗᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬓᬬᬂᬤᬾᬯᬫᬶᬮᬸᬮᬶᬮᬶᬄ᭞