Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/118

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭑᭗ 117B]
᭑᭑᭗᭞
ᬳᬶᬭᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬳᬸᬕᬶᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄᬫᬸᬯᬄ᭟᭐᭟᭘᭑᭟ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬲᭂᬤᬶᬄᬫᬦᬥᬓ᭄᭞ᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬦᬸᬫ᭄ᬧᬗᭂᬮᬶᬂ᭞ᬩᬦ᭄ᬭᬓᭂᬢ᭄ᬮᬸᬮᬸᬢ᭄ᬤᬶᬫᬦᬄ᭞ᬮ
ᬯᬸᬢ᭄ᬚᬦᬶᬭᬸᬶᬂᬧᭂᬕᬢ᭄ᬘᬧ᭄ᬮᬸᬲ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬫᬕᭂᬢᬶᬄᬤᬶᬫᬦᬄ᭞ᬫᭂᬫ᭄ᬩᬄᬓᬵᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬗᭂᬢᬾᬮ᭄ᬫᬦᬤᬶᬬᬾᬫᬢ᭟᭐᭟᭘᭒᭟ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬧᬢᬸᬄᬫ᭄ᬭᬲᬩᬳᬢ᭄᭞ᬲᬂ
ᬓᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬮᬦ᭄ᬓᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬮᭀᬤ᭄ᬭᬦ᭄ᬚᬕᬢᬾᬗᬯᬶᬦᬂ᭞ᬧᬬᬸᬩᭂᬮᬲ᭄ᬲᬂᬫᬢᭂᬫᬸ᭞ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬧᬥᬗᬸᬘᬧᬂ᭞ᬧᬂᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬫᬸᬯᬢ᭄ᬓᬳᬶᬲᭂ
ᬗᬦ᭄᭟᭐᭟᭘᭓᭟ᬲᬸᬩᬧᬥᬢᭂᬓᭂᬤ᭄ᬚᬸᬫᬄ᭞ᬘᬭᬶᬢᬳᬶᬤᬲᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬶᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬮᬦᬸᬶᬦ᭄ᬰᬸᬘᬶᬢ᭞ᬓᬢᬄᬩ᭄ᬭᬬᬦᬾᬭᬯᬸᬄ᭞ᬫᭂᬕᭂᬦ᭄ᬢᬶᬫᬭ
[ ᭑᭑᭘ 118A]
ᬫᬗᬚᬓ᭄᭞ᬮᬸᬯᬲ᭄ᬫᬮᬮᬶ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬫᬢᬸᬢᬹᬢᬸᬢᬹᬭᬦ᭄᭟᭐᭟᭘᭔᭟ᬬᬦ᭄ᬩᭂᬮᬢ᭄ᬳᬓᬸᬤᬂᬍᬫᭂᬂ᭞ᬲᬂᬓᬮᬶᬄᬫᬋᬫ᭄ᬩᬸᬕ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬫᬗᬤᬸᬗᬂᬧᬘᬂᬮᬸᬗ᭄ᬳ᭞ᬫᬢᬷᬃ
ᬣᬬᬢ᭄ᬭᬓᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬯᬶᬓᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬢᬦ᭄ᬓᬶᬥᬶᬓ᭄᭞ᬓᬓᭀᬩᭂᬢᬦ᭄ᬲᬂᬲᬶᬸᬰᬸᬘᬶᬢ᭟᭐᭟᭘᭕᭟ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄᭞ᬓᬩᭂ
ᬍᬢᬾᬚ᭄ᬭᬶᬄᬫᬗᬶᬮᬶ᭞ᬗᬬᬸᬄᬫᬗᬢᬸᬭᬂᬳᬾᬮᬄ᭞ᬳᬮᬸᬄᬳᬶᬤᬗᬶᬮᬸᬢ᭄ᬢᬸᬢᬹᬃ᭞ᬤᬤᬶᬢᬮᬶᬍᬫᬸᬄᬓᬸᬯᬢ᭄᭞ᬗᭂᬤᭂᬂᬳᬢᬶ᭞ᬚᬕ᭄ᬢᬸᬢᬹᬢ᭄ᬲᬂᬫᬸᬮᬢᬸᬗ᭄ᬓᬲ᭄
᭟᭐᭟᭘᭖᭟ᬘᬭᬚᬸᬓᬸᬂᬲᬯᬢ᭄ᬗᭂᬧᬮ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬤᬸᬯᭂᬕ᭄ᬳᬶᬢᬸᬓᬂᬓᬫᬸᬤᬶ᭞ᬦᬸᬮᬸᬄᬲᭂᬮᬄᬳᬗᬶᬦ᭄ᬓᭂᬭᬲ᭄᭞ᬫᬢᬶᬢᬲ᭄ᬳᬦᬾᬓᬢᬸᬚᬸ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬲᬂ