Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/117

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭑᭖116B]
᭑᭑᭖᭞
ᬳᬸᬦᬶᬂᬫᬫᬬᬫᬬ᭟᭐᭟᭗᭕᭟ᬲᬓᬶᬂᬩᬸᬯᬢ᭄ᬫᬗᬢᬹᬭᬂ᭞ᬫᬸᬕᬶᬳᬶᬤᬾᬯᬦᬫ᭄ᬧᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬧᬗ᭄ᬯᬍᬲᬳᬫᬢ᭄ᬭ᭞ᬭᬾᬄᬇᬘᬦ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂ
᭞ᬭᬲᬧᬶᬂᬲᬧ᭄ᬢᬫᬜ᭄ᬚᬫ᭞ᬤᬸᬭᬸᬂᬧᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬘᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬓᬢᬯᬸᬭᬦ᭄᭟᭐᭟᭗᭖᭟ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄᭞ᬫᬸᬮᬩᬾᬩᬲ᭄ᬮᬕᬲ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬢᬦᬺᬋᬤ᭄ᬫ
ᬢᬸᬦᬦ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬲᬓᬵᬤᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬧᬸᬜᬳᬶᬂᬩ᭄ᬭᬡ᭞ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬶᬤᬾᬯᬲᬶᬦᬄᬮᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬭᬾᬄᬓᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄ᬦᬾᬓᬯᬢ᭄᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭞ᬫᬸ

[ ᭑᭑᭗ 117A]
ᬦᬄᬳᭀᬯᬸᬜᬄᬧᬶᬢᬸᬂᬳᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭟᭐᭟᭗᭘᭟ᬬᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬜᬯᬸᬃᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬶᬯᬂᬧᬗ᭄ᬭᬯᬶᬲ᭄ᬓᬓᬶ᭞ᬲᬚᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬆᬃᬣᬓᬫᬢᬦ᭄ᬲᬸ
ᬭᬸᬤ᭄᭞ᬓᬕᬸᬡᬦ᭄ᬜᬢᬦ᭄ᬓᬢᬸᬦᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬓᬵᬮᬦᬶᬲ᭄ᬓᬵᬮ᭟᭐᭟᭗᭙᭟ᬲᬓᬾᬯᬮᬧᬮᬷᬮᬬᬂ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬢᬫ᭄ᬧᬶᬚᬦᬶ᭞
ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬮᬸᬬᬫᬓᬶᬗ᭄ᬲᬦ᭄᭞ᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬲᬶᬦᬄᬗᬶᬤᬶᬄᬭᬯᬸᬄ᭞ᬓᬵᬮᬦᬶᬂᬳᬤᬕᬸᬡᬦ᭄ᬜ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬚᬦᬶ᭞ᬩᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬗᬶᬤᬶᬄᬳᬯᬓ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄᭟᭐᭟᭘᭐᭟ᬤᬸᬫ
ᬥᬓ᭄ᬓᬓᬶᬲᬂᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬫᬃᬕ᭄ᬕᬥᬃᬫ᭄ᬫᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬧᬜ᭄ᬚᬂᬬᬸᬱᬮᬸᬧᬸᬢ᭄ᬮᬭ᭞ᬓᬾᬢᭀᬫᬲᬶᬄᬘᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬳᬚᬓ᭄‌ᬬᬳᬶᬘᭂᬦᬶᬂᬩᬸᬥᬮ᭄᭞