Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/116

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭑᭕ 115B]
᭑᭑᭕᭞
ᬮᬶᬄᬕᬮᬶᬄᬓᬲᬶᬄ᭞ᬧᬥᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶᬦᬲᬶᬲᬸᬓ᭞ᬫᬳᬸᬮᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬓᭂᬤᬾᬓ᭄ᬓᭂᬜᬸᬂ᭞ᬫᬕᭂᬮᬸᬢ᭄ᬢᬹᬃᬢᭂᬕᬸᬮ᭄ᬕᬶᬭᬂ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬧᬢᭂᬫ᭄ᬯᬦᬶᬂ᭞ᬧᬺᬢᬶᬯᬷᬮᬯᬦ᭄‌ᬅᬓ
ᬰ᭟᭐᭟᭗᭐᭟ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬮᬦᬸᬶᬦ᭄ᬰᬸᬘᬶᬢ᭞ᬓᭂᬜᭂᬫ᭄ᬮᬾᬤᬂᬫᬜᬶᬗᬓᬶᬦ᭄᭞ᬫᬭᬲᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬢᬬᬸᬕ᭞ᬭᬾᬄᬓᬢᬓ᭄ᬭᬶᬂᬦᬵᬕᬳᬤᬸᬂ᭞ᬧᬥᬓᬬᬸ
ᬦᬾᬗᬚᬸᬫᬂ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬲᬧᬶᬄ᭞ᬧᬥᬯᬶᬘᬓ᭄ᬱᬡᬗᬸᬘᬧ᭄᭟᭐᭟᭗᭑᭟ᬍᬩᬶᬄᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲ᭞ᬓᬲᬸᬩ᭄ᬓᬬᬸᬦᬾᬢᬦ᭄ᬕᬶᬕᬶᬲ᭄᭞ᬩ
ᬦ᭄ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬕᭂᬦᬶᬫᬗᭀᬩᬃ᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬳᭂᬢᬶᬲ᭄ᬢᭂᬤᬸᬄᬮᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ᬭᬲᬧᭀᬮᬶᬄᬫᬗᬢᭀᬦᬂ᭞ᬲᬂᬫᬸᬓᬵᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬲᭀᬫ᭄ᬬᬓᬩᬚ᭄ᬭᬵᬚ᭄ᬜᬵ
[ ᭑᭑᭖116A]
ᬦ᭟᭐᭟᭗᭒᭟ᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬫᬢᬹᬃᬜᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬓᬮᬶᬄ᭞ᬥᬸᬄᬭᬢᬸᬳ᭄ᬬᬂᬧᬦᭂᬫ᭄ᬩᬳᬦ᭄᭞ᬲᬂᬫᬯᬾᬄᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬫᬦᬸᬫ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬚᬷᬯ
ᬓᬮᬯᬦᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭞ᬓᬳᬸᬭᬶᬧᬶᬦ᭄᭞ᬳᬕᬸᬂᬭᬢᬸᬳᬸᬢᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟ᬢᬫ᭄ᬩᬶᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄ᬧᭂᬚᬳ᭄᭞ᬚᬷᬯᬵᬚ᭄ᬜᬵᬦᬦᬾᬫᬢᬶ᭞ᬭᬾᬄᬬᬦ᭄ᬧᬥᭂᬫ᭄‌ᬫᬸ
ᬯᬢ᭄ᬚᬳᬢ᭄᭞ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬮᬸᬯᬶᬃᬧᭂᬢᭂᬂᬫᬲᬸᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬢᬸᬓᬕᬾᬢ᭄ᬧᬲ᭄ᬯᬾᬘ᭞ᬗᬶᬘᬾᬦ᭄ᬲᬸᬤ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬧᬗᬸᬭᬶᬧ᭄‌ᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭟᭐᭟᭗᭔᭟ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲ
ᬳᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬲᭀᬫᬄ᭞ᬓᬢᬹᬃᬲᬧᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬚᬶᬫ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬧᬸᬲᬓᬯᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬂᬤᬸᬫᬸᬦ᭄᭞ᬮᬸᬧᬸᬢᬶᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬜ᭄ᬚᬢ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬧᬹᬚᬶ᭞ᬢᬹᬃ