Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/114

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭑᭓ 113B]
᭑᭑᭓᭞
ᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬥᬸᬄᬫᬫᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫᬹᬚᬶ᭞ᬗᬦ᭄ᬘᬾᬘᬾᬗᭂᬄᬜᬮᬶᬦᬶᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬲᬾᬩᭂᬢ᭄ᬗᬸᬢᬂᬦᬾᬢᬦ᭄ᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬯᬶᬱ᭄ᬬᬤᬤᬶᬅ
ᬫ᭄ᬭᬢ᭞ᬓᭂᬢᬶᬮ᭄ᬳᬮᬶᬄ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬢᭂᬗᬄᬤᬮ᭄ᬯ᭟᭐᭟᭕᭙᭟ᬚᬦᬶᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬫᬮᬚᬄ᭞ᬦᬸᬯᬸᬢᬶᬦ᭄ᬲᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬗᭂᬗ᭄ᬲᬧᬂᬓᬧ᭄ᬮᬶᬳᬦ᭄ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄᭞
ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬗᬸᬫ᭄ᬩᬄᬤᬓᬶᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬜᬶᬤᬬᬂᬫᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬤᬸᬍᬕ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬦᬾᬗᬯᬾᬲᬲᬃᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭟᭐᭟᭖᭐᭟ᬳᬶᬮᬮᬶᬧᬶᬜᬦ᭄ᬤᬂᬢᬸᬮᬤ᭄᭞
ᬗᬸᬢᬂᬓᬍᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬗᬮᬶᬧᭂᬢᬶᬦ᭄᭞ᬤᬸᬫᬥᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬜᬶᬤᬬᬂ᭞ᬗᬸᬢᬂᬲᭂᬩᭂᬢ᭄ᬫᬗ᭄ᬤᬦᭂᬭᬸᬲ᭄᭞ᬫᬸᬯᬸᬄᬧ᭄ᬬᬦᬦ᭄ᬲᬸᬩᬩᬓᬢ᭄᭞ᬦᬸᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬫᭀᬓᭀᬄ
[ ᭑᭑᭔ 114A]
ᬫᬕᬾᬮᭀᬳᬦ᭄᭟᭐᭟᭖᭑᭟ᬮᬶᬯᬢ᭄ᬲᬸᬓᬦᬾᬤᬶᬫᬦᬄ᭞ᬩᬦ᭄ᬫᬡᬶᬓ᭄ᬳᬢᬶᬦᬾᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬬᬂ᭞ᬳᭀᬮᬲ᭄ᬫᬫᬦᬾᬧᬸ
ᬦᬶᬓᬸ᭞ᬩᬳᬦ᭄‌ᬫ᭄ᬬᬭᬫᬜᬬᬗᬂ᭞ᬳᬸᬮᬶᬄᬘᭂᬦᬶᬓ᭄᭞ᬫᬗᬧᬶᬓᬶᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬩᬚᬂ᭟᭐᭟᭖᭒᭟ᬢ᭄ᬬᬂᬫᬭᬵᬲᬭᬶᬳᬯᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬮᬸᬄᬗᬶᬫ᭄ᬧ
ᬲᬶᬦ᭄ᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬢ᭄ᬯᬭᬫᬥᬸᬭᬦ᭄᭞ᬢᬸᬮᬸᬂᬲ᭄ᬯᬾᬘᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬥᬸᬄ᭞ᬓᬧᭀᬳᬤᬫᬗᬓ᭄ᬱᬫ᭞ᬧᬶᬘᬦ᭄ᬯᬶᬥᬶ᭞ᬗᬯᬾᬢᬦ᭄ᬢᬸᬮᬸᬲ᭄‌ᬯᬶᬭᭀ
ᬥ᭟᭐᭟᭖᭓᭟ᬓᭀᬩᭂᬢᬾᬫᬤᬶᬗᬂᬫᬦᬄ᭞ᬦᬾᬕᭂᬢᬧ᭄ᬗᬲᭀᬭᬂᬤᬶᬭᬶ᭞ᬳᬧᬂᬩᬦᬶᬫᬲᬸᬯᬓ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬲᬂᬲᬸᬕᬢ᭄ᬤᬶᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳ