Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/105

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭐᭔ 104B]
᭑᭐᭔᭞
ᬘᬾᬄᬧᭂᬲᬦ᭄᭞ᬮᬩ᭄ᬮᬩᬦ᭄ᬳᬚᭂᬫ᭄ᬩᬸᬂᬳᭂᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬤᬾᬄᬳᬶᬭᬚᬦᬶᬗᬋᬧᬂ᭞ᬜᬾᬭᬾᬢ᭄ᬕᭂᬢᬶᬄ᭞ᬧᬘᬂᬤᬭᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬳᬦ᭄᭟᭐᭟᭗᭟ᬳᬧᬦᬾ
ᬫᬢᬢᬸᬭᬳᬢ᭄᭞ᬤᬤᬶᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬩᬸᬓᬚᬦᬶ᭞ᬓᬤᬶᬫᬘᬦ᭄ᬳᬕᬸᬂᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬓᬜ᭄ᬘᬶᬮ᭄ᬳᬓᬸᬢ᭄ᬧᭂᬭᬸᬢ᭄᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬗᬾᬤᬍᬫᬄ᭞ᬲᭀ
ᬫᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬗᬸᬤᬢ᭄ᬯᬭᬫᬓᬯᬸᬓᬦ᭄᭟᭐᭟᭘᭟ᬢᬹᬃᬳᬶᬭᬢᬦ᭄ᬓᬓᬸᬢ᭄ᬧᭂᬚᬄ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬭᬸᬲᬸᬳᬾᬍᬩᬶᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬾᬫᬤ᭄ᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬓᬧᬘᬸᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬬ
ᬦ᭄ᬲᬸᬩᬫᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄᬓᬓᬸᬂ᭞ᬦᬾᬢᭀᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬷᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬫᬦᬫ᭄ᬧᭂᬓᬶᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬦᬶᬦ᭄ᬜᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫᬦᬫ᭄ᬧᬢ᭄᭟᭙᭟ᬉᬥᬸᬄᬜᬳᬶᬲᭀ
[ ᭑᭐᭕ 105A]
ᬫᬄᬓᬓ᭞ᬢᬸᬗ᭄ᬓᬓᬂᬜᬳᬶᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬳᬧᬂᬤᬜᬫ᭄ᬩᬸᬗᬶᬦ᭄ᬢᬸᬮᬄ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬳᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬭᬾᬄᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶᬦᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬾᬱ᭄ᬡᬯ᭞ᬳᬤᬩᬦᬶ᭞
ᬚᬮᬦ᭄ᬲᬸᬂᬲᬸᬂᬳᬶᬤᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭟᭐᭟᭑᭐᭟ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬜᬳᬶᬫᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬫᬗᬗ᭄ᬕᭀᬧᬗᬶᬯᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬶᬦᬄᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢᬦ᭄ᬧᬕᬸᬡ᭞ᬭᬾᬄᬳᬶᬤᬫᬭᬵᬕ
ᬮᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬳᬶᬤᬗᬫᭀᬂᬳᬚᬷᬧᭂᬕᬢ᭄᭞ᬦᬾᬓᬓᭂᬫᬶᬢ᭄᭞ᬳᬚᬶᬤᬸᬯᬤᬰᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭟᭐᭟᭑᭑᭟ᬲᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬓᬓᬗᬮᬯᬦ᭄᭞ᬚᬕ᭄‌‌ᬮᬾ
ᬮᭀᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬗ᭄ᬭᬶᬢᬶᬧ᭄᭞ᬩᬬᬸᬳᭂᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄ᬢᬸᬭᬶᬂᬭᬸᬦ᭄ᬢᬕ᭄᭞ᬫᬓᬓᭂᬩ᭄ᬘᬭᬤᬲ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬮᬯᬦᬶᬦ᭄ᬲᬬᬦ᭄ᬮᬸᬫᬄ᭞ᬲᬬᬦ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᭂ