Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sriwulan-450ppi.pdf/3

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒ 2B]

ᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬸᬫᬤᬾᬤᬸᬳᬸᬃᬚᬦᬶ᭞ᬳ᭄ᬬᬸᬭᬶᬂᬧᬭᬩ᭄ᬮᬭᬲ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬦᭀᬫ᭄ᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬸᬲ᭄ᬬᬦᬾᬲᬯᬢᬭ᭞ᬮᬶᬫᭀᬮᬲ᭄ᬢᬳᬸᬦ᭄ᬫᭂᬧᭂᬓᬶ᭞ᬫᭂᬂᬧᭂᬂᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬪ
ᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬩ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬲᬧᬶᬭ᭟ᬲᬓᬮᬢᬸᬭᬸᬦ᭄ᬳᬸᬢᬫ᭞ᬲᭀᬭᬶᬂᬮᬗᬶᬢ᭄ᬳᬩᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬗᬜᬸᬤᬂᬫᬦᬄ᭞ᬲᬶᬂᬗᬢᭀᬦᬂᬩᬸᬤᬸᬄᬧᬮᬶᬂ᭞ᬧᬯᬾᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬏᬤᬦ᭄ᬦᬶᬂᬳᬮᬶ᭞
ᬭᬯᭀᬲᬦ᭄ᬫᬶᬘᬭᬾᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬤᬸᬫᬤᬓ᭄ᬧᬤᬶᬓᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬂᬩᬕᬸᬲᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬫᬸᬢᬸᬲᬶᬳ᭄ᬬᬸᬦ᭄᭞ᬜᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬬᬂᬍᬕᬦᬶᬂᬳᬗ᭄ᬕ᭟ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬬᬤᬤᬶᬧᬯᭀᬗ
ᬦ᭄᭞ᬲᬧᬶᬭᬓᬬᬸᬦ᭄‌ᬤᬾᬦ᭄ᬲᬳᬶᬭᬶᬂ᭞ᬓᬾᬯᬮᬲᬸᬓᬫᬶᬘᬬᬂ᭞ᬫᬺᬢᬦᬾᬦᬸᬓᬲᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬢᭀᬧᬜᬫ᭄ᬩᬸᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬳᬤᬜᬫ᭄ᬩᬸᬂᬫᬲᬯᬸᬢ᭄᭞ᬲᬚᬓᬾ
[᭓ 3A]
ᬢᭀᬢᬸᬢᬸᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄ᬫᬶᬮᬸᬦᬸᬲᬸᬧᬂᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬮᬶᬜᬸᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬮᬭᬲ᭄ᬳᬢᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭟ᬧᬦ᭄ᬗ᭄ᬭᬜ᭄ᬘᬦᬢᬦᬶᬓᬸᬘᬧ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬢᬾᬲᬶᬂᬯ᭄ᬬᬂᬦᬕᬭᬶ᭞ᬤᬾᬦᬾᬩᬸᬤᬸᬄ
ᬧᬮᬶᬂᬳᬸᬬᬂ᭞ᬳᬤᬲᬤᬶᬦᬗᬸᬭᬶᬫᬶᬓ᭄᭞ᬫᬾᬫᬾᬩᬧᬦ᭄ᬬᬫᬶᬮᬸᬳᬲᬶᬄ᭞ᬗᬢᭀᬦᬂᬧ᭄ᬬᬦᬓᬾᬓᬸᬜ᭄ᬘᬸ᭞ᬩᬸᬓᬢ᭄ᬯᬭᬤᬗ᭄ᬮᬄᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬭᬫᬩ᭄ᬬᬂᬫᬶᬘᬭᬾᬂᬳᬢᬶ᭞ᬓᬶ
ᬚᬮᬓᬸ᭞ᬗᬮᬶᬄᬳᬸᬪᬤ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬫᬦᬄ᭟ᬫᬮᬶᬄᬘ᭄ᬭᬶᬢᬬᬂᬚ᭄ᬭᭀᬭᬗ᭄ᬥ᭞ᬲᬯᬢᬭᬤᬶᬦᬳᬾᬜ᭄ᬚᬶᬂ᭞ᬢ᭄ᬭᬗᬶᬂᬮᬗᬶᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬳᬯᬦ᭄᭞ᬭᭀᬯᬗᬾᬧᬤᬫᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬚ᭄ᬭᭀ
ᬳᬶᬢ᭄ᬭᬶᬤᬤᬶᬳᬾᬮᬶᬂ᭞ᬫᬭᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂᬦᬕᬭ᭞ᬢᬦᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬂᬮᬭᬲ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬦᬾᬓᬚᬸᬦ᭄ᬚᬸᬂ᭞ᬩᬦ᭄ᬲᬬᬗᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬ᭟ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬬ