Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sriwulan-450ppi.pdf/2

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑ 1B]

᭚ᬧᬸᬧᬸᬄᬤᬂᬤᬂ᭟ᬧᬶᬤᬃᬣᬦᬶᬂᬲᬸᬓᬳᬭ᭄ᬬᬂᬲᬸᬤᬶ᭞ᬭᬶᬯᬘᬦ᭞ᬳᬓᬃᬤ᭄ᬤᬶᬰ᭄ᬭᬶᬯᬸᬮᬦ᭄᭞ᬲᬫᬦᬶᬂᬕᬸᬂᬲᬶᬄᬳᬫ᭄ᬧᬸᬭᬦᬾ᭞ᬬᬦᬶᬂᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬸᬭᬂᬫᬦᬹᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬪᬱᬫ᭄ᬯᬄᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ
ᬓᬶ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬳᬯᬾᬄᬳᬲᬮᬶᬧᬸᬭ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬦᬾᬢᬦ᭄ᬓᬮᬜ᭄ᬚᬸᬃ᭞ᬧᭂᬗᭂᬢᬳ᭄ᬯᬾᬲ᭄ᬭᬳᬬ᭄ᬯᬕᬸᬂᬕᬂᬜ᭞ᬲᬓᬶᬂᬧᬶᬲᬺᬗ᭄ᬧᬸᬮᬂᬳᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬳᬬ᭄ᬯᬭᬶᬦᬲᬦ᭄᭟ᬲᬓᬶᬂᬧᬶᬲᬺᬤ
ᬲᬶᬄᬓᬸᬲᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬲᬾᬮ᭞ᬗᬯᬶᬘ᭄ᬭᬶᬢᬦᬾᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬬᬦᬤᬤᬶᬲᬮᬶᬧᬸᬭᬾᬗᬾ᭞ᬭᬾᬄᬦᬶᬂᬳᬤᭀᬦ᭄ᬦᬶᬯᬲ᭄ᬭᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬦᭀᬭᬕᬸᬭᬸᬧᬶᬲᬺᬗ᭄ᬳᬢᬶᬫ᭄ᬦᬶᬭᬸ
ᬦᬶᬭᬸᬓᬯᬶᬰ᭄ᬯᬭ᭞ᬩᭀᬬᬳᬶᬩᬸᬓ᭄ᬤᬤᬶᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬸᬦ᭄ᬬᬓᬸᬧᬶᬂᬩᬸᬳ᭞ᬲᬭᬏᬦᬓ᭄᭞ᬲᬫᬯᭀᬲᬶᬦ᭄ᬫᬶᬭᬕᬶ᭞ᬲᬳᬶᬭᬶᬂᬳᬦᬦᬶᬂᬯ᭄ᬯᬂ᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟ᬓᬸᬦᭂᬂ
[᭒ 2A]
ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬢ᭄ᬯᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬯᬶᬮ᭄ᬬᬝᬶᬓ᭄ᬝᬦᬕᬭᬶ᭞ᬭᬗ᭄ᬥᬓᬲᬶᬳᬦ᭄ᬓᬂᬦᬫ᭞ᬦᭀᬭᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬓᬳᬾᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬦᬸᬚ᭄ᬯᬂᬧᭂᬦ᭄ᬤᬓ᭄ᬕᬭᬓᬲᬶᬄ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬫᬜ᭄ᬚᭀᬭᭀᬂᬗᬍᬯᬸᬂ᭞ᬮᬸᬳᬸᬭᬶᬂ
ᬳᬃᬕ᭄ᬕᬢ᭄ᬭᬂᬓᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬫᬶᬘᬭᬾᬂᬓᬬᬸᬦ᭄‌ᬚ᭄ᬭᭀᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬭᬶᬓᬳ᭄ᬬᬸᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬸᬦ᭄᭞ᬭᬗ᭄ᬥᬓᬲᬶᬳᬦ᭄ᬫᬜ᭄ᬚᬕ᭄ᬚᬕ᭄᭟ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦᬾᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶᬭᬶᬦᬯᬲ᭄᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬭᬭᬾᬢ
ᬦ᭄ᬧᬩᬶᬩᬶ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬤᭀᬢᬾᬫᬭᬶᬂᬳᭀᬓ᭞ᬲᬂᬳᬮᬶᬢ᭄ᬓᬲᬳᬸᬧ᭄ᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬲᬬᬸᬦ᭄ᬓᬳᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬲᬳᬧᬶᬓ᭄᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬕᬾᬭᬯᬸᬄ᭞ᬲᬶᬲᬸᬲᭂᬤ᭄ᬬᬬᬾᬄᬫ᭄ᬯᬄᬳᭀ
ᬤᬓ᭄᭞ᬲᬂᬳᬮᬶᬢ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬋᬲᬶᬓ᭄᭞ᬲᬯ᭄ᬗᬶᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬮ᭄ᬬᬂᬓᬬᬸᬦᬾᬢᬦ᭄ᬲᬧᬶᬭ᭞ᬳᬸᬘᬧᬂᬢᬦ᭄ᬤᬯᬲᬸᬢ᭄ᬯ᭞ᬲᬂᬭᬭᬾᬓᭀᬘᬧᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬧᬶᬭᬂᬢᬯᬸᬦ᭄ᬤᭀᬦᬯᬸᬮ