Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sriwulan-450ppi.pdf/19

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭘ 18B]
ᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬸᬄᬭᬢᬸᬳᬬᬸ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬯᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬢ᭄ᬯᬄᬲᬍᬫ᭄ᬩᬃ᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬢᭂᬂᬳᬢᬶ᭞ᬦᬶᬭᬧᭀᬗᬄᬲ᭄ᬭᭂᬂᬭᬶᬂᬫᬦᬄ᭟ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬦᬭᬶᬫᬬᬂ᭞ᬲᬕᬸᬮᬸᬂᬯᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬓᬸᬮᬫ᭄ᬩᬶ᭞ᬓᬕ᭄ᬦᬳᬂᬜᬫ᭄ᬧᬶᬂᬢᭀᬬ᭞ᬭᬶᬲ᭄ᬲᬶ
ᬭᬶᬕᬦ᭄ᬳᬮᬶᬂᬢᬭᬸ᭞ᬦᬯᬂᬰᬰᬶᬄᬗᬶᬫ᭄ᬩᬶᬫ᭄ᬕᬜ᭄ᬘᬂ᭞ᬫᬯᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬳᬬᬸᬦᬶᬂᬲᬚᬢᬶᬦ᭄ᬬ᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬳᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬦ᭄ᬤᬲᬂᬰ᭄ᬭᬶᬯᬸᬮᬦ᭄ᬲᬤᬾᬯᬶ᭞ᬭᬳᬤᬸᬯᬦ᭄ᬮᭂᬂᬍᬂᬭᬶᬦ᭄ᬖ᭄ᬤ᭄ᬭᬶ
ᬬ᭞ᬗᬢᭀᬦᬂᬘᬳ᭄ᬬᬍᬯᬶᬄᬳᬬᬸ᭞ᬮᬭᬲ᭄ᬳᬢᬶᬮᭀᬦ᭄ᬦᬫ᭄ᬧᭂᬓᬂ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬗᭂᬮᬶᬂᬮᬶᬂ᭞ᬲ᭄ᬭᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬫ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄ᭟ᬤᬸᬄᬫᬦᬶᬓ᭄ᬭᬢ᭄ᬦᬦᬶᬂᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄ᭞ᬓᬤᬶᬍᬗ᭄ᬕᬦᬲᬸᬦ᭄ᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬫ
ᬢᬸᬃᬮᬸᬘᬸᬢᬦ᭄ᬲᬫᬤ᭞ᬤᬕᬶᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬲᬮ᭄ᬬᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬸᬓᬫᬳᬶᬘᬬᬂ᭞ᬲᬭᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬤᬶᬳᬢᬸᬃᬦᬾᬦᬾᬲᬸᬩ᭟ᬰ᭄ᬭᬶᬯᬸᬮᬦ᭄ᬚᬢᬶᬦᬶᬂᬓ᭄ᬜᬾ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬫᬬᬂᬦᬤᭂᬂᬫᬗ᭄ᬭᬶ᭞ᬩᬦ᭄ᬢᭂ
[᭑᭙ 19A]
ᬫ᭄ᬩᬾᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬭᬲᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬓᬤ᭄ᬲᭂᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬚ᭄ᬭᬶᬳᬾᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬫᬸᬦ᭄ᬓᬢᬭ᭞ᬦᬯᬂᬰᬰᬶᬄ᭞ᬫᬢᬸᬃᬳᬮᭀᬦ᭄ᬗᭂᬫᬸᬓᬶᬮᬂ᭟ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬬᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬸᬦᬶᬭᬲᬸᬦ᭄ᬲᬶᬳ᭞ᬚᬢᬶᬦᬶᬂᬓᬳ᭄ᬬᬸᬦ᭄ᬲᬸᬤᬶᬳᬲᬶᬄ᭞
ᬳᬸᬮᬸᬲᬂᬳᬢᬶᬧᬲᬚ᭞ᬦᬶᬓᬬᬂᬚᬢᬶᬦᬾᬭᬢᬸ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᬭᬦᬶᬂᬦᬕᬭ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬸᬂᬦᬲᬶ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᬤᬶᬭᬶᬲᬫᬃ᭟ᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᭂᬜᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬩᬢᬾᬯ᭄ᬯᬂᬦᬕᬭᬶ᭞ᬲᬂ
ᬮᬭᬲ᭄ᬳᬢᬶᬫᬲᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬭᬶᬂᬯᬶᬮ᭄ᬬᬝᬶᬓ᭄ᬝᬤᬤᬸᬓᬸᬄ᭞ᬓᬭᬶᬳᬮᬶᬢ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬩ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬸᬤᬃᬫ᭄ᬫᬲᬶᬄ᭞ᬢᬶᬦᬹᬢᬭᬗ᭄ᬤᬓᬲᬶᬳᬦ᭄᭟ᬲᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾᬢᭀᬧᬲᬚ᭞ᬳᬸᬮᬸᬲᬂᬓᬬᬸᬦᬾᬫᬦᬶ
ᬓ᭄᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬢᭂᬕ᭄ᬫᬦᬄᬦᬶᬭᬳᬶᬤ᭞ᬚ᭄ᬭᭀᬚᬩᬦᭀᬭᬦᬲᬯᬸᬫ᭄᭞ᬲᬶᬂᬮ᭄ᬬᬦ᭄‌ᬭᭀᬯᬂᬬᬸᬦᬾᬲᬓᬬᬂ᭞ᬫᬸᬂᬫᬲ᭄ᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬬᬧᬫᬸᬧᬸᬢᬶᬭᬶᬳᬗ᭄ᬕ᭟ᬤ᭄ᬬᬄᬰ᭄ᬭᬶᬯᬸᬮᬦ᭄ᬭᬶᬲ᭄ᬫᬢᬸᬭ᭞ᬲ