Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sriwulan-450ppi.pdf/18

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭗ 17B]
᭑᭗
ᬲᬸᬩᬤᬶᬲᬂᬦᬶᬢᬄᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄᭞ᬬᬦᬢ᭄ᬯᬄᬦᬾᬗᬸᬮ᭄ᬬᬂᬭ᭄ᬬᬂ᭞ᬤᬤᬶᬩᬶᬩᬶ᭞ᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬢ᭄ᬯᬲᬸᬓᬫᬯᭀᬗᬦ᭄᭟ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬦᬾᬗᬸᬮ᭄ᬬᬂᬢᬭᬸᬦ᭞ᬳᬧᬲᬸᬓᬦ᭄ᬬᬫᬤᬕᬶᬂ᭞ᬲᬲᬸᬓᬳ᭄ᬬᬸᬦᬾᬦᬶ
ᬢᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬓᭀᬲᬶᬭᬶᬕᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬃᬫ᭄ᬫᬦᬶᬂᬢᬶᬢᬄ᭞ᬲᬸᬓᬓ᭄ᬭᬫᬶ᭞ᬓᬤᬶᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧᬾᬭᬶᬂᬓᬶᬦ᭟ᬲᬲᬗᬸᬦᬾᬲᬲᬫ᭄ᬩᬢᬦ᭄᭞ᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬲᬶᬕ᭄ᬭᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄ
ᬗᬯᭀᬦᬂᬲᬂᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬤᬤ᭄ᬬᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬫᬗᬸᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬚᬦᬶᬦᬄᬲᬸᬩᬬᬂ᭞ᬢᬶᬢᬄᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬃᬳᬸᬢᬫᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬃᬫ᭄ᬫ᭟ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬬᬦᬤᭀᬦᬶᬂᬢᬶᬂᬳᬮ᭄᭞ᬮᬭᬲ᭄ᬳ
ᬢᬶᬯᬘᬦᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬸᬤᬸᬄᬲᬸᬤᬾᬯᬶᬦᬾᬂᬢᭀᬬ᭞ᬳᬫ᭄ᬧᬸᬭᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬳᬢᬸᬃ᭞ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾᬲᬶᬭᬲᬶᬄᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄ᭞ᬧᬭᬩ᭄‌ᬤᬾᬯᬶᬫ᭄ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬭᬸᬦᬦᬾᬢ᭄ᬭᬗᬂ᭟ᬲᭂᬓ᭄ᬱᭂᬓ᭄ᬩᭂᬗᭀᬗᭂᬦ᭄
[᭑᭘ 18A]
ᬦ᭄ᬤᭂᬂᬳᬗ᭄ᬕ᭞ᬲᬂᬰ᭄ᬭᬶᬯᬸᬮᬦ᭄ᬫᬢᬸᬃᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬧᬸᬭᬦᬶᬭᬲᬂᬳᬦᭀᬫ᭄᭞ᬩᬯᬂᬰ᭄ᬭᬶᬯᬸᬮᬦ᭄ᬓᬲᭂᬩᬸᬢ᭄᭞ᬲᬄᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬲᬓᬾᬂᬓᬳᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬦ᭄᭞ᬫᬸᬂᬲᬸᬦ᭄ᬓᬭᬶ᭞ᬲᬓᬤᬂᬤᬤᬭᬶᬢᬶᬮᬃ
᭟ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬂᬳᬦᭀᬫ᭄ᬓᬋᬡᬦᬶᬭ᭞ᬳᬯᬓ᭄ᬦᬶᬭᬓᬳᭀᬮᬲ᭄ᬳᬲᬶᬄ᭞ᬓᬋᬫ᭄ᬤᭂᬫᬶᬂᬬᬾᬄᬢ᭄ᬮᬕ᭞ᬲᬭᬲᬸᬓᬦ᭄ᬳᬶᬮᬂᬢᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬲᬶᬂᬲᬸᬤ᭄ᬬᬲᬶᬄᬮ᭄ᬬᬂᬲᬶᬄᬯᬾᬢ᭞ᬦᬶᬭᬢᬫᬧᬶ
᭞ᬋᬡᬦᬾᬚᬯᬢ᭄ᬲᬍᬫ᭄ᬩᬢ᭄᭟ᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬩᭂᬗᭀᬂᬫᬗ᭄ᬭᬲ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄‌ᬩᬸᬤᬶᬜᭂᬩᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬳᬮᭀᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬤᬸᬄᬦᬶᬦᬶᬫᬸᬲ᭄ᬢᬶᬓᬦᬶᬂᬳ᭄ᬬᬸᬦ᭄᭞ᬲᬸᬯᬶ
ᬭᬂᬲᬸᬤᬾᬯᬶᬲᬸᬦ᭄ᬦᬭᬶᬫ᭞ᬳᬗᬦ᭄ᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬢ᭄ᬓᬦᬶᬂᬪᬬᬦᬶᬭᬫ᭟ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬂᬲᬸᬤᬾᬯᬶᬯᭀᬄᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬦᬶᬭᬗᬢᬸᬭᬂᬭᬤᬶᬦ᭄ᬲᬶᬄ᭞ᬲᬍᬫ᭄ᬩᬃᬳᬗ᭄ᬲᬸᬓᬦ᭄ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸ